Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Statut studijní rady Fakulty informatiky a statistiky

Studijní rada je poradní orgán děkana.

  1. Slouží pro soustavnou evaluaci pedagogického procesu, dává podněty pro reakreditaci předmětů, vyjadřuje se k akreditaci nových předmětů. Studijní rada se vyjadřuje nejen k realizaci studijního programu učiteli FIS a k aktuálnosti jeho pojetí, ale i k předmětům, které zajišťují jiné fakulty. Současně se studijní rada vyjadřuje k akreditaci nových studijních oborů a nových vedlejších specializací. U akreditace oboru pak musí následovat projednání na vědecké radě fakulty a po jejich schválení se akreditační materiály předávají na MŠMT. U akreditace vedlejších specializací musí následovat schválení vědeckou radou.

Podněty a závěry svých jednání rada předává průběžně děkanovi, který je využívá pro zkvalitňování pedagogického procesu a pro informování akademické obce zejména studentů fakulty. Rada dostává k dispozici relevantní podkladové materiály týkající se evaluace výuky včetně statistik o předmětech (např. výsledky celoškolské ankety, statistiky zkoušek …), které byly zpracovány pro vedení fakulty nebo VŠE.

Studijní rada též úzce spolupracuje se systémovým integrátorem ISIS.

  1. Podnětem pro jednání rady jsou náměty a připomínky vyučujících a studentů týkající se zejména této problematiky:

–          souladu výuky s akreditovaným obsahem předmětů,

–          kapacitních problémů nabízených předmětů,

–          mírou překrývání obsahu různých předmětů,

–          technickými podmínkami zabezpečení výuky předmětů.

  1. Studijní rada konzultuje náměty a připomínky k výuce s vyučujícími, které může přizvat na své jednání. Podněty studentů jsou předávány radě prostřednictvím studentů – členů rady, formou ankety, pomocí elektronických diskusních skupin. Děkan může na návrh rady svolat shromáždění studentů.
  2. V zájmu hodnocení výuky může rada navrhnout děkanovi realizaci mimořádné ankety, která na rozdíl od ankety organizované centrálně na VŠE v ISIS může být zaměřena na specifikum předmětu, který je žádoucí zhodnotit. Podílí se také na vyhodnocení výsledků této ankety.
  3. Studijní radu jmenuje děkan. Studijní rada se skládá z předsedy a členů rady. Členy rady navrhují vedoucí oborových kateder, studentskou část rady navrhuje senát fakulty. Předsedu rady jmenuje děkan.
  4. Studijní rada se schází alespoň 2x za semestr, radu svolává a řídí předseda. Z jednání studijní rady se pořizuje zápis, který je umístěn na webu fakulty v sekci „O fakultě“.
  5. Zasedání studijní rady k akreditacím probíhají v první polovině dubna a v první polovině listopadu. Vyplněné akreditační formuláře obdrží předseda studijní rady od kateder nejpozději do 15. 2. pro předměty vyučované v zimním semestru a  nejpozději do 20. 9. pro předměty vyučované v letním semestru. Předložené materiály rozešle předseda ostatním členům rady k připomínkám. Připomínky z jednotlivých kateder musí předseda studijní rady obdržet (v písemné formě) nejpozději do 31.3. resp. 31.10 (tj. cca 14 dnů před zasedáním rady). V případě závažných připomínek, pozve předseda studijní rady na jednání jejich autory a garanta nově akreditovaného předmětu (příp. nově navrhované vedlejší specializace).

Na jednání studijní rady je dále třeba předložit formulář s hlavičkou předmětu pro založení do  ISISu, který bude podepsaný garantem a po schválení akreditace na studijní radě jej podepíše proděkan. Tyto formuláře se předávají neprodleně po zasedání studijní rady systémovému integrátoru fakulty. Současně s tím se systémovému integrátoru fakulty předává formulář pro zařazení předmětu do skupin. Sylabus pak musí garant předmětu v ISISu vyplnit do 30.4., resp. 30.11. a odeslat informaci systémovému integrátoru fakulty, který nakopíruje předměty do rozvrhu dalšího období. Tyto termíny jsou též posledními termíny úprav sylabů existujících předmětů. Pozdější úpravy budou kopírovány až do dalšího období.

 

Složení studijní rady oboru Informatika

Předseda:  Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc., katedra informačního a znalostního inženýrství **)

Členové:

Ing. Petra Bedřichová, centrum profesního vzdělávání FIS

Mgr. Lea Nedomová, katedra systémové analýzy

Ing. Jarmila Pavlíčková, Ph.D., katedra informačních technologií

doc. RNDr. Petr Strossa, CSc., katedra informačního a znalostního inženýrství

Za studenty: Bc. Filip Korecký, student N-AI-IT

 

Složení studijní rady oboru Kvantitativní metody

Předseda: prof. Ing. Roman Hušek, CSc., katedra ekonometrie

Členové:

doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D., katedra statistiky a pravděpodobnosti

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D., katedra ekonometrie *)

RNDr. Tomáš Fiala, CSc., katedra demografie

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., katedra ekonomické statistiky

Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D., katedra matematiky

Za studenty:

Schváleno kolegiem děkana dne 28. 4. 2010

Nabývá účinnosti dnem 5. 5. 2010 (po schválení zástupce studentů ve studijní radě oborů Kvantitativních metod senátem FIS)

 

*) Na základě jmenovacího dekretu ze dne 1. 4. 2014 byl děkanem FIS jmenován členem Studijní rady pro obor Kvantitativních metod
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

**) 12/2015 Děkanem FIS jmenován předseda Studijní rady pro obor Informatika prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.