Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Statut Fakulty informatiky a statistiky

Vysoké školy ekonomické v Praze

 

Základní ustanovení

Čl. 1

 1.  Tento statut upravuje ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen „VŠ zákon“) a v souladu se statutem Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „statut VŠE“) specifika zaměření, činnosti, organizace, řízení a hospodaření Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „fakulta“). Pokud nejsou některé záležitosti upraveny tímto statutem, řídí se statutem VŠE a VŠ zákonem.
 2. Fakulta se řídí studijním a zkušebním řádem VŠE a stipendijním řádem VŠE.

Čl. 2

Postavení a poslání fakulty

 1. Fakulta je organizační součástí VŠE, která je veřejnou vysokou školou. Působnost a postavení fakulty vymezuje VŠ zákon, statut VŠE a tento statut.
 2. Posláním fakulty je pedagogická a vědeckovýzkumná činnost v oborech matematiky, informatiky, statistiky, demografie, ekonometrie, operačního výzkumu a jejich aplikace. V uvedených oborech a jejich dílčích disciplínách zajišťuje fakulta výuku na VŠE.
 3. Fakulta uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a programy celoživotního vzdělávání.
 4. Fakulta vznikla 1. července 1991 na základě reorganizace VŠE.

Čl. 3

Název, sídlo a razítko fakulty

 1. Úplný název fakulty zní „Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze“.
  Cizojazyčné transkripce názvu:
  – anglicky: Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague,
  – německy: Fakultät für Informatik und Statistik, Wirtschaftsuniversität Prag,
  – francouzsky: Faculté de l’informatique et de la statistiques, Université d’Economie de
  Prague.
 2. Sídlem fakulty je Praha 3, nám. W. Churchilla 4/1938.
 3. Fakulta používá v úředním styku kulaté razítko se znakem ČR a s texty „Vysoká škola ekonomická v Praze“ a „Fakulta informatiky a statistiky“.

Čl. 4

Činnost fakulty

 1. Fakulta uskutečňuje pedagogické, vědeckovýzkumné a vývojové činnosti. Může uskutečňovat také doplňkové činnosti, pokud souvisejí s hlavními činnostmi nebo jinak napomáhají naplňovat poslání fakulty.
 2. Fakulta rozvíjí svou činnost samostatně v souladu se zaměřením VŠE, část svých pravomocí může delegovat na VŠE. Při zajištění své činnosti využívá prostory, prostředky a služby celé školy v rámci vymezeném vnitřními předpisy VŠE.
 3. Fakulta navazuje samostatně zahraniční styky ve všech oblastech své činnosti.

Čl. 5

Akademická obec fakulty

 1.  Akademickou obec fakulty tvoří
  a) akademičtí pracovníci přijatí do pracovního poměru,
  b) studenti zapsaní ve studijních programech vyjmenovaných v čl. 22 tohoto statutu, pokud jim studium nebylo přerušeno nebo ukončeno.
 2. Podmínkou pro postavení akademického pracovníka je vykonávání jak pedagogické, tak vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti, v souladu s ustanovením § 70 VŠ zákona. Tyto činnosti musí být prokazatelné v delším časovém období, nemusí být souběžné, ani rozsahem a úrovní srovnatelné. Jejich konkrétní obsah a rozsah určuje pracovní smlouva a vnitřní normy VŠE. Časově omezená absence některé z uvedených činností není pro postavení akademického pracovníka rozhodující. O uznání postavení akademického pracovníka fakulty rozhoduje v případě pochybnosti děkan.
 3. Pouze členové akademické obce mají právo volit nebo být zvoleni do samosprávných orgánů fakulty.
 4. Vedle akademických pracovníků zabezpečují činnost fakulty další pracovníci, jimiž jsou administrativní a technicko-hospodářští pracovníci, případně další odborní pracovníci pověření speciálními úkoly.

Čl. 6

Řízení fakulty

 1. Řízení fakulty vychází z postavení fakulty jako organizační jednotky pro pedagogickou, vědeckovýzkumnou a doplňkovou činnost.
 2. Orgány fakulty se dělí na samosprávné akademické orgány a další orgány.
 3. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát fakulty (dále jen „senát fakulty“), děkan fakulty (dále jen „děkan“), vědecká rada fakulty (dále jen „vědecká rada“) a disciplinární komise fakulty. Dalším orgánem fakulty je tajemník.
 4. V čele fakulty je děkan.
 5. Orgány fakulty řídí fakultu v souladu s VŠ zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, statutem VŠE a tímto statutem.
 6. Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem VŠE ve věcech týkajících se fakulty dle § 24 VŠ zákona a statutu VŠE.

Čl. 7

Senát fakulty

 1. Senát fakulty je jejím samosprávným akademickým orgánem. Jeho postavení a působnost je dána zejména § 26 a §27 VŠ zákona, statutem VŠE, tímto statutem a dále volebním a jednacím řádem senátu fakulty.
 2. Senát fakulty je tvořen zvolenými zástupci akademické obce fakulty.
 3. Počet akademických pracovníků v senátu fakulty se rovná počtu kateder a vědeckovýzkumných pracovišť zvětšenému o dva. Počet studentů tvoří minimálně jednu třetinu a maximálně jednu polovinu z celkového počtu členů senátu fakulty.
 4. Volby do senátu fakulty jsou rovné, přímé, s tajným hlasováním a probíhají nejpozději 1 měsíc před ukončením funkčního období senátu fakulty. Způsob volby do senátu fakulty, jakož i způsob volby předsedy a dalších funkcionářů stanoví jeho volební a jednací řád.
 5. Členství v senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů.
 6. Členové akademické obce fakulty mohou předkládat své návrhy senátu fakulty prostřednictvím jednotlivých členů senátu fakulty, kteří je pak předají předsedovi senátu fakulty k zařazení do programu jednání.
 7. Funkční období senátu fakulty je nejvýše tříleté.

Čl. 8

Děkan

 1. Postavení děkana vychází z § 28 VŠ zákona.
 2. Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu rektor VŠE. Usnášení o návrhu na jmenování děkana, popřípadě na jeho odvolání z funkce senátem fakulty upravuje § 27 VŠ zákona a volební a jednací řád senátu fakulty.
 3. Vzhledem k tradicím a odbornému zaměření fakulty může být do funkce děkana navržena zejména osoba s titulem profesor nebo docent.
 4. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana fakulty může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně následující funkční období.
 5. Děkan je představitelem fakulty, řídí fakultu, zastupuje ji a jedná jejím jménem.
 6. Děkan rozhoduje ve všech věcech fakulty, pokud rozhodnutí není VŠ zákonem, statutem VŠE či tímto statutem svěřeno jinému akademickému orgánu fakulty či jiné osobě.
 7. Děkan je zodpovědný za koncepci vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti fakulty.
 8. Děkan zejména:
 • po schválení senátem fakulty zřizuje a ruší pedagogická, vědeckovýzkumná, hospodářská a ostatní účelová pracoviště na fakultě,
 • jmenuje a odvolává vedoucí pracovišť na fakultě,
 • po projednání v senátu fakulty jmenuje a odvolává proděkany,
 • po schválení senátem fakulty jmenuje a odvolává členy vědecké rady fakulty,
 • jmenuje a odvolává tajemníka fakulty,
 • po schválení AS FIS jmenuje a odvolává členy disciplinární komise,
 • jmenuje a odvolává členy studijních rad, členy ediční komise, členy stipendijní komise,
 • je předsedou vědecké rady fakulty,
 • přímo řídí proděkany, tajemníka a vedoucí pracovišť na fakultě,
 • má dispoziční právo k finančním prostředkům fakulty, s kterými hospodaří v rámci rozdělení finančních prostředků schváleného senátem fakulty,
 • po projednání ve vědecké radě a posouzení studijní radou předkládá senátu fakulty ke schválení studijní programy fakulty,
 • předkládá senátu fakulty na vědomí prováděcí vyhlášku o podmínkách přiznávání stipendií na běžné období,
 • jedenkrát ročně předkládá senátu fakulty a vědecké radě zprávu o činnosti fakulty,
 • jedenkrát ročně předkládá senátu fakulty zprávu o hospodaření fakulty.
 • Děkan musí nejdéle do dvou týdnů odpovědět na otázku týkající se jeho činnosti na fakultě položenou mu senátem fakulty nebo členem senátu fakulty.
 • Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani.
 • Fakulta má proděkany, jejich počet se řídí dlouhodobými potřebami fakulty. Úseky jejich činnosti jsou zpravidla rozděleny takto:
 •  studium a pedagogická činnost,
 • věda a výzkum,
 • zahraniční styky a rozvoj,
 • distanční a kombinované studium.
 • Stálým poradním orgánem děkana je vedení, kolegium děkana, studijní rady, ediční komise a stipendijní komise. Členy vedení jsou proděkani a tajemník, členy kolegia specifikuje čl. 9, odst. (1) tohoto statutu. Složení a působnost studijní rady vymezuje čl. 11 tohoto statutu, působnost ediční komise vymezuje čl. 12 tohoto statutu, působnost stipendijní komise vymezuje čl. 13 tohoto statutu.

 

Čl. 9

Kolegium děkana

 1. Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia jsou proděkani, tajemník fakulty, vedoucí kateder a vědeckovýzkumných pracovišť fakulty, zástupce senátu fakulty, popřípadě další členové jmenovaní děkanem.
 2. O závěrech jednání kolegia rozhoduje děkan, jenž určí, kdo je povinen přijatý závěr realizovat.
 3. Agendu kolegia děkana zabezpečuje tajemník fakulty.

Čl. 10

Vědecká rada

 1. Postavení a působnost vědecké rady vymezují § 29 a § 30 VŠ zákona a jednací řád vědecké rady.
 2. Vědecká rada je koncepčním a iniciativním orgánem fakulty v otázkách vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti. Předsedou vědecké rady je děkan fakulty.
 3. Vědecká rada vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech v rozsahu stanoveném VŠ zákonem.
 4. Agendu vědecké rady zabezpečuje tajemník fakulty.

Čl. 11

Studijní rada fakulty

 1. Studijní rada je poradním orgánem děkana. Její působnost je vymezena statutem studijní rady.
 2. Studijní rada slouží pro soustavnou evaluaci pedagogického procesu, dává podněty k akreditaci předmětů a vyjadřuje se k akreditaci předmětů.
 3. Ve studijní radě jsou zastoupeni akademičtí pracovníci a studenti, případně odborníci z praxe. Podíl studentů ve studijní radě je 25 až 50 % z jejich členů.
 4. Členy studijní rady a jejího předsedu jmenuje děkan. Členy z řad učitelů a odborníků z praxe navrhují vedoucí kateder, členy z řad studentů navrhuje senát fakulty.

Čl. 12

Ediční komise fakulty

 1. Ediční komise je stálým poradním orgánem děkana. Schvaluje ediční plán skript a doporučuje k vydání jednotlivá skripta jako učební pomůcky pro předměty akreditované na fakultě.
 2. Členy komise jmenuje děkan.

Čl. 13

Stipendijní komise fakulty

 1. Stipendijní komise je poradním orgánem děkana. V souladu se stipendijním řádem VŠE a s prováděcí vyhláškou o podmínkách přiznávání stipendií na běžné období navrhuje děkanovi, kterým studentům a v jaké výši má být přiznáno stipendium.
 2. Členy komise jmenuje děkan.

Čl. 14

Disciplinární komise fakulty

 1. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti a polovinu akademičtí pracovníci.
 2. Funkční období členů disciplinární komise fakulty je dvouleté.
 3. Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

Čl. 15

Zajištění podmínek pro vykonávání funkcí v samosprávných orgánech fakulty

 1. Děkan zajišťuje členům samosprávných orgánů podmínky pro vykonávání jejich funkcí.

Čl. 16

Tajemník

 1. Tajemník v souladu s VŠ zákonem a statutem VŠE řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.
 2. Tajemník řídí činnost děkanátu fakulty (dále jen „děkanát“).
 3. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.
 4. Tajemník odpovídá za správu majetku svěřeného fakultě. Nejméně dvakrát do roka informuje senát fakulty o hospodaření s majetkem fakulty a využívání finančních prostředků.

Organizační struktura fakulty

Čl. 17

Součásti fakulty

 1. Organizačními útvary fakulty (dále jen „organizační útvary“) jsou katedry, vědeckovýzkumná pracoviště a děkanát.
 2. Organizační útvary zřizuje a ruší děkan fakulty.
 3. Přílohou tohoto statutu je Organizační schéma fakulty.

Čl. 18

Katedry a vědeckovýzkumná pracoviště

 1. Základními odbornými pracovišti fakulty jsou katedry. Zabezpečují výuku na všech stupních studia podle schválených studijních programů fakulty, rozvíjejí vědeckovýzkumnou činnost v oboru a umožňují svým pracovníkům vykonávat individuální vědeckovýzkumnou práci. Katedry se mohou vnitřně dále členit (sekce, oddělení apod.).
 2. Vědeckovýzkumná pracoviště vykonávají vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost a mohou se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí.
 3. Katedru řídí vedoucí v souladu se statutem VŠE a tímto statutem.
 4. Vědeckovýzkumné pracoviště řídí vedoucí v souladu se statutem VŠE a tímto statutem.
 5. Katedry zajišťují výuku i na jiných fakultách VŠE.
 6. Děkan fakulty může se souhlasem senátu fakulty zřizovat další fakultní pracoviště (ústavy, instituty, oddělení, centra atp.). Principy fungování těchto pracovišť se řídí rozhodnutím děkana. Vedoucí těchto fakultních pracovišť jmenuje na základě výběrového řízení děkan.

Čl. 19

Vedoucí katedry, vědeckovýzkumného pracoviště

 1. Vedoucím katedry či vědeckovýzkumného pracoviště je zpravidla pracovník habilitovaný v příslušném či příbuzném oboru. Vedoucím může být jen pracovník s vysokoškolským vzděláním.
 2. Vedoucího katedry či vědeckovýzkumného pracoviště jmenuje na základě výběrového řízení děkan.
 3. Vedoucí řídí činnost pracovišť a jsou odpovědni děkanovi za zajištění výuky v rozsahu stanoveném studijními programy, za úroveň vědeckovýzkumné práce, popř. za plnění jiných úkolů pracoviště, za majetek fakulty a VŠE užívaný pracovištěm a za hospodaření s přidělenými finančními prostředky.
 4. Vedoucí odpovídají za plnění úkolů pracoviště přidělených děkanem fakulty.
 5. Vedoucímu jsou podřízeni pracovníci katedry nebo vědeckovýzkumného pracoviště.
 6. Vedoucí předkládají děkanovi návrhy na řešení otázek pracoviště, pokud nejsou v jejich kompetenci nebo nebyli pověřeni sami je řešit. Zejména podávají děkanovi návrhy na obsazení míst na pracovišti.
 7. Po dobu nepřítomnosti vedoucího pracoviště přebírá jeho povinnosti a práva jím určený zástupce.

Čl. 20

Děkanát

 1. Děkanát je výkonným útvarem fakulty. Zabezpečuje hospodářskou a administrativní činnost a připravuje podklady pro rozhodnutí děkana, proděkanů a tajemníka a zabezpečuje jejich výkon.
 2. Činnost děkanátu řídí tajemník.
 3. Děkanát plní zejména tyto hospodářské a administrativní funkce:
  • zabezpečuje přijímací řízení, imatrikulace nových studentů a promoce absolventů, vede studijní agendu,
  • vede administrativní agendu spojenou s profesorským a habilitačním řízením,
  • administrativně zajišťuje zahraniční styky a vědeckou činnost fakulty,
  • sleduje čerpání finančních prostředků a hospodaření s majetkem užívaným fakultou,
  • plní další úkoly uložené děkanem nebo tajemníkem.

Čl. 21

Organizace studia

 1. Obsah a strukturu vysokoškolského studia na fakultě určují studijní programy fakulty, které po schválení ve vědecké radě fakulty předkládá děkan k vyjádření akademickému senátu fakulty.
 2. Pro zajištění potřebné odborné úrovně procházejí studijní programy, vedlejší obory magisterského studia a předměty určené pro studenty celé VŠE akreditací jednak v rámci fakulty, jednak v rámci VŠE. Na fakultě akreditaci zajišťuje studijní rada.
 3. Předměty určené pro výuku studentů fakulty procházejí akreditací, kterou zajišťuje studijní rada.
 4. Podmínky přijetí ke studiu specifikuje děkan.
 5. Podmínky a způsob studia stanovuje studijní a zkušební řád VŠE.

Čl. 22

Studijní programy fakulty

 1. Studium na fakultě se uskutečňuje v akreditovaných studijních programech, členěných na akreditované studijní obory.

Čl. 23

Obory habilitačního a jmenovacího řízení

 1. Na fakultě se uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech.

Čl. 24

Hodnocení činnosti

 1. Děkan předkládá senátu fakulty a vědecké radě ke schválení a akademickému plénu k projednání výroční zprávu o činnosti fakulty. Předmětem hodnocení je studijní, pedagogická, vědeckovýzkumná a ediční oblast a mezinárodní spolupráce. Hodnocení vychází z ročních hodnocení kateder a vědeckovýzkumných pracovišť.
 2. Děkan předkládá senátu fakulty ke schválení výroční zprávu o hospodaření fakulty.

Akademické obřady

Čl. 25

 1. Pravidelnými akademickými obřady jsou imatrikulace nových studentů a promoce absolventů.
 2. Průběh akademického obřadu určuje scénář schválený rektorem.
 3. Právo použít talár a nosit katénu (řetěz) je vymezeno v odst. 3 čl. 27 statutu VŠE.

Čl. 26

Imatrikulace

 1. Slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku je obřadem, při němž noví studenti skládají do rukou děkana fakulty akademický imatrikulační slib.
 2. Imatrikulace se zahajuje slavnostním příchodem předsednictva. Členy předsednictva jmenuje z významných představitelů fakulty děkan.
 3. Po projevech členů předsednictva studenti odevzdávají podepsaný imatrikulační slib, který potvrzují slovem „Slibuji“ a podáním ruky děkanovi. Poté převezmou Výkaz o studiu.

Čl. 27

Promoce

 1. Promoce absolventů magisterského studia je obřadem, při němž absolventi příslušného studijního programu skládají do rukou rektora nebo jím pověřeného prorektora akademický promoční slib a přebírají vysokoškolský diplom.
 2. Promoce absolventů bakalářského studia je obřadem, při němž absolventi příslušného studijního programu skládají do rukou děkana nebo jím pověřeného proděkana akademický promoční slib a přebírají vysokoškolský diplom.
 3. Promotora určuje děkan fakulty z proděkanů, vedoucích kateder, případně z významných akademických pracovníků fakulty.

Čl. 28

Pravidla hospodaření fakulty

 1. Fakulta je financována především ze státních zdrojů.
 2. Prostředky poskytnuté fakultě účelově k řešení konkrétních úkolů spravuje řešitel daného projektu v souladu se smlouvou o řešení projektu a se statutem VŠE.
 3. Institucionální finanční a věcné prostředky poskytuje fakultě rektor VŠE způsobem, který stanoví statut VŠE a schválí akademický senát VŠE.
 4. Fakulta může využívat v rozsahu stanoveném statutem VŠE příjmy, popř. jiné finanční a věcné prostředky, které získá
  • výnosy z doplňkové činnosti,
  • příjmy z darů a dědictví, včetně darů ze zahraničí,
  • využitím nadačních fondů, včetně zahraničních.
 5. Dispoziční právo k přiděleným státním zdrojům a dalším příjmům vykonává děkan a z jeho pověření tajemník. Fakulta nemá právo disponovat – mimo účelu, k nimž byly určeny na fakultě – s nemovitými prostředky. Ostatní prostředky může převádět mimo VŠE jen se souhlasem rektora nebo z jeho pověření kvestora VŠE.
 6. Hospodářsko-správní agendu fakulty vykonává podle pokynů děkana nebo tajemníka rektorát VŠE.

Závěrečná ustanovení

Čl. 29

 1. Vznikne-li pochybnost o smyslu či obsahu některého ustanovení tohoto statutu, je třeba je vykládat ve smyslu ustanovení statutu VŠE, popř. přílohy k němu.
 2. Změny tohoto statutu schvaluje na návrh senátu fakulty senát VŠE.
 3. Tento statut po projednání v senátu fakulty a po schválení senátem VŠE nabývá účinnosti dnem 21.5.2012.