Termíny

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Hledat
Pokročilé hledání
Vedení fakulty

Děkan

Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze v oboru „matematická statistika“. Studium ukončil státní zkouškou v roce 1984. Poté v r. 1986 složil státní rigorózní zkoušku (titul RNDr.) tamtéž. V r. 1987 ukončil postgraduální studium v oboru ekonomická statistika (ČSÚ a VŠE v Praze), v r. 1992 ukončil aspirantské studium v oboru statistika na KSTP VŠE v Praze (titul CSc.) a v roce 2002 obhájil habilitační práci na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze a získal titul doc. v oboru statistika. V letech 2006-2010 byl vedoucím katedry statistiky a pravděpodobnosti.Strukturovaný životopis
 doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Proděkan pro pedagogickou činnost

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 1984, obor ekonomická statistika. Ve stejném roce nastoupil na katedru statistiky. Od roku 1990 pracuje na katedře statistiky a pravděpodobnosti. V roce 2007 byl jmenován profesorem v oboru statistika. Absolvoval dlouhodobé studijní pobyty na Brown University, USA, Texas A&M University, USA a University of California, San Diego, USA. Je autorem knižních monografií, skript a více jak padesáti odborných a vědeckých článků především v impaktovaných a recenzovaných časopisech. Je řešitelem a spoluřešitelem grantových projektů. Je členem České statistické společnosti a České ekonometrické společnosti. Je voleným členem International Statistical Institute.Strukturovaný životopis
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

Proděkan pro vědu a výzkum

Vysokoškolská ukončil studia v roce 1984 na Fakultě řízení Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Ekonomicko-matematické výpočty. Ve stejném roce nastoupil na Fakultu řízení na katedru automatizovaných systémů řízení. Od roku 1990 pracuje na katedře systémové analýzy. V roce 2007 byl jmenován profesorem v oboru informatika. Je autorem osmi monografií, čtrnácti učebnic a skript, více jak jednoho sta odborných a vědeckých článků v časopisech a ve sbornících z mezinárodních konferencí. Podílel se na více jak třiceti projektech v tuzemských i mezinárodních společnostech. Je členem programových výborů několika mezinárodních vědeckých konferencích v Evropě i USA. Je předsedou technické komise Českého normalizačního institutu TNK 20 – Informační technologie.Strukturovaný životopis
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Proděkan pro zahraniční styky a rozvoj

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, Fakultu informatiky a statistiky, obor Statistika a pojistné inženýrství (Ing.) v roce 2005. V roce 2010 ukončil doktorské studim (Ph.D.), obor Statistika, tamtéž. Od roku 2006 je zaměstnán nejprve na katedře statistiky (do roku 2010), následně také na katedrách demografie (2010-2011) a ekonomické statistky(od roku 2010 – dosud). Je členem České demografické společnosti, Slovenské štatistické a demografické spoločnosti a ve své pedagogicko-vědecké činnosti se soustředí na problematiku v oblasti lidského kapitálu a dalších socio-ekonomických souvislostí.Strukturovaný životopis
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.