Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 Zákona o vysokých školách. Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty volených přímou a tajnou volbou. Akademický senát FIS má 17 členů, z toho je šest studentů.  Jednání akademického senátu jsou veřejná. Pro jednání senátu je vyhrazeno středeční dopoledne, konkrétní termíny zasedání budou vždy oznámeny prostřednictvím těchto stránek.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 401

Pravomoci senátu

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu VŠE,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem VŠE po projednání ve vědecké radě fakulty,
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Členové Akademického senátu FIS

Učitelé: prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. - předsedkyně, prof. Ing. Petr Berka, CSc. - místopředseda, doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D., doc. Ing. Stanislav Horný, CSc., Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D., doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., Ing. Tomáš Löster, Ph.D., PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D., Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D. Studentští zástupci: Bc. Filip Korecký - místopředseda, Ing. Lenka Fiřtová, Bc. Kristýna Holečková, Bc. Jan Knettig, Petr Kovařík, Bc. Daniel Kunc