Termíny

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské práce

Související stránky

Bakalářský studijní program končí státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je odevzdání a obhájení bakalářské práce.

Při státní závěrečné zkoušce se koná státní zkouška ze studijního oboru i obhajoba bakalářské práce v jednom termínu. Pouze opakování některé z částí probíhá samostatně.

Na této stránce najdete závazné standardy a pravidla pro přípravu a obhajobu bakalářských prací (dále BP), které jsou založeny na předpisech VŠE a nárocích na bakalářské práce, které formulovaly katedry garantující obor Aplikovná informatika.

1. Výběr tématu bakalářské práce

Věnujte výběru tématu významnou pozornost. Zvolit si můžete:

 • Z nabídky publikované u garantujících kateder v systému InSIS:
 • Vlastní téma. V tomto případě očekáváme, že máte k dispozici k tématu odpovídající zázemí (praktické zkušenosti, teoretické materiály). Tato možnost je podmíněna nalezením vedoucího práce. Možnost vlastního tématu konzultujte s Ing. Gálou (gala@vse.cz) anebo se přímo obraťte na některého z pracovníků kateder, jehož odborné zaměření odpovídá zvolenému tématu. V obou případech si připravte návrh cíle práce a návrh osnovy práce.

2. Přístup ke zpracování práce

Poté co se dohodnete s vaším vedoucím bakalářské práce na tématu, vedoucí práce zaeviduje tuto práci v systému InSIS – viz Povinné údaje a texty vkládané do InSIS.  Tato evidence musí proběhnout tři měsíce před předpokládaným termínem odevzdání práce. 

Podrobná závazná formální pravidla a požadavky pro tvorbu bakalářské práce, včetně struktury a řazení jednotlivých části BP  jsou uvedeny v následujícím dokumentu  ( formát PDF / formát MS Word ).  Vlastní obsah bakalářské práce bude rozdělen do tří základních částí:

 • Úvod:
  • vymezení tématu práce a důvod výběru tématu,
  • cíle práce, metriky měření dosažení cílů a jejich cílové hodnoty,
  • způsob/metoda dosažení cíle,
  • předpoklady a omezení práce,
  • struktura práce,
  • výstupy práce (příp. komu jsou určeny) a očekávané přínosy.
 • Text BP:
  • teoretická část, obsahující základní terminologické výrazy a vazby řešené tématiky, popis řešené oblasti, rešerši prací domácích i zahraničních) zabývajících se podobným tématem, trendy, atd.
  • analytická/praktická část, obsahující vlastní řešení vybrané části z popisované tématiky. Tato část může být buď implementační (tvorba programu) nebo analytická (provedení průzkumu, analýza a návrh procesů aj.).
 • Závěr:
  • shrnutí výsledků, ke kterým autor dospěl,
  • přínos autora práce k řešené problematice (co je v práci původní),
  • zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků, příp. další náměty pro řešení v uvedené oblasti.

Současně musí BP respektovat tato základní pravidla:

 • musí být členěna do požadovaných částí ;
 • musí obsahovat rešerši prací (z ČR i ze světa) na podobné téma;
 • práce musí být jasně strukturovaná. Každá z kapitol (tam, kde to není zcela zřejmé) by měla mít v úvodu formulované cíle kapitoly a na konci jasně formulované závěry;
 • pro navrhovaná řešení musí být definovány výchozí předpoklady, za kterých návrhy platí, a zejména pak závěrečné zhodnocení a doporučení, včetně odpovídající argumentace,
 • je nutné korektně zacházet se zkratkami a termíny, každá zkratka musí být v místě svého prvního užití rozepsána. Termíny významné z hlediska obsahu BP musí být uvedeny v terminologickém slovníku;
 • obrázky, tabulky, grafy apod. musí být číslovány a titulkovány a v textu na ně musí být odkazováno,
 • BP musí prokázat schopnost studenta pracovat s literaturou a dalšími informačními zdroji. BP musí obsahovat jejich seznam a do textu BP musí být průběžně zařazovány odvolávky na užité informační zdroje.

3. Odevzdání bakalářské práce

Termíny odevzdání práce jsou vždy na semestr dopředu uvedeny na stránce FIS a na nástěnkách kateder.

 1. Před odevzdáním BP musí student práci předložit k posouzení vedoucímu práce. Nejpozději při poslední kontrole BP určí vedoucí práce oponenta, kterého student uvede na titulním listu BP.
 2. Student si alespoň 14 dní před odevzdáním práce zkontroluje v InSISu, že zadání jeho bakalářské práce je kompletní a že je stanoven oponent jeho práce. Pokud ne, urguje nápravu u svého vedoucího práce případně u Ing. Gály.
 3. Ve stanoveném termínu pak odevzdá student jeden svázaný výtisk práce (v pevné vazbě bez šroubů, kroužková vazba není povolena) na sekretariátě katedry, na kterou patří vedoucí práce (KIZI, KIT, KSA). Práce nebude přijata, pokud nebudou splněny tyto náležitosti:
  • práce musí být v elektronické podobě vložena do InSISu a v InSISu musí být potvrzeno její odevzdání,
  • k práci musejí být v InSISu vloženy doplňující informace (anotace a klíčová slova – česky a anglicky),
  • v InSIS musí být řádně vyplněno zadání bakalářské práce, včetně uvedení jména (s tituly) a emailu oponenta bakalářské práce,
  • student musí mít zapsány oba mezisemestrální kurzy AI a DIP_B.

 4. Obhajoba bakalářské práce

 • termín a místo obhajoby BP a státní zkoušky je zveřejněn na webu FIS a zadán do InSISu, student se na konkrétní termín v InSISu nepřihlašuje, termín je určen katedrami,
 • posudky na BP (viz předloha na zpracované vedoucím práce a oponentem jsou studentovi k dispozici v InSIS nejpozději 3 dny před obhajobou),
 • vlastní obhajoba BP začíná vystoupením studenta, ve kterém student v cca 10 minutách shrne, co bylo předmětem práce, jakých cílů mělo být dosaženo, jaké problémy byly řešeny, k jakým výsledkům student dospěl a co je hlavním vlastním přínosem studenta. Následuje vyjádření vedoucího práce, oponenta, odpovědi na otázky specifikované vedoucím a oponentem a diskuse v rámci komise.

 5. Povinné údaje a texty vkládané do InSIS

Vedoucí práce zadává do InSIS:

 • do části „Závěrečné práce“:
  • přiřazení studenta k tématu bakalářské (závěrečné) práce,
  • zadání závěrečné práce, ve kterém musí být kromě povinných údajů (rozsah práce je minimálně 30 stran bez příloh)  vyplněny:
   • minimálně 3 zásady – cíle bakalářské práce,
   • minimálně 3 informační zdroje – literatura.
 • Zadání bakalářské práce se netiskne ani nevkládá do tištěné BP.
 • úplné (včetně titulů) jméno a email oponenta bakalářské práce – nutno provést minimálně 1 týden před odevzdáním BP studentem na katedru,
 • posudek vedoucího BP – nejpozději 3 dny před obhajobou,
 • posudek oponenta BP – nejpozději 3 dny před obhajobou.

Student vkládá do InSIS nejpozději 1 den před odevzdáním bakalářské práce ve vytištěném tvaru na katedru:

 • doplňující informace: anglický název BP, abstrakt a klíčová slova (česky a anglicky),
 • elektronický tvar bakalářské práce,
 • potvrzení korektního vložení a odevzdání elektronického tvaru BP (po tomto úkonu elektronický tvar BP již nemůže být modifikován).
6. Dokumenty ke stažení

Dále doporučujeme:

 • Dokumenty k problematice citací – „Jak správně pracovat s literaturou při psaní“ – https://ciks.vse.cz/citace/
 • Publikaci BERNDTSSON, J. HANSSON, B. OLSSON a B. LUNDELL. Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems. London: Springer-Verlag, 2008. ISBN 978-1-84800-008-7. Publikace vám pomůže při specifikaci tématu, cíle práce, použití různých metod práce a ve způsobu prezentace výsledků.