Doktorský studijní program Aplikovaná informatika

Popis studijního programu

Doktorské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání, do něhož jsou přijímáni absolventi magisterského studia s předpoklady pro tvůrčí práci v příslušném oboru. Studium je určeno budoucím pracovníkům v oblasti vědy a výzkumu, vysokoškolským učitelům, a pracovníkům praxe ve vyšších řídících funkcích nebo pracujících na úseku metodických a koncepčních otázek.V doktorském studiu se výuka náročných, převážně teoretických předmětů prolíná s vědeckou prací studenta pod vedením školitele – profesora nebo docenta daného oboru. Studium často zahrnuje práci na některém z výzkumných projektů příslušné oborové katedry. Studenti v prezenčním studiu se také podílejí na výuce katedry.

Student (doktorand) má výsledky své vědecké činnosti shrnout do disertační práce, kterou po složení všech předepsaných zkoušek obhajuje před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul “doktor” s právem užívání zkratky “Ph.D.” za jménem.

Doktorský studijní program Aplikovaná informatika se zaměřuje na rychle se rozvíjející oblast výzkumu a praxe, a proto je o něj ze strany doktorandů dlouhodobý zájem. Tradičně se jedná o největší z oborů doktorského studia na FIS VŠE. Hlavními tematickými oblastmi, do kterých se disertační práce tradičně zaměřují, jsou:

Realizace doktorských prací probíhá v návaznosti na vědeckou činnost školitelů, i pracovních skupin kateder (někdy propojených s praktičtěji zaměřenými „kompetenčními centry“) zahrnujících jednoho nebo více školitelů i dalších členů katedry. Každá z takových skupin má v rámci oboru své vlastní (zpravidla mezinárodní) vědecké komunity, jejichž aktivit se účastní. Přesto je prospěšné, aby se doktorandi setkávali i v rámci celého oboru. Kromě účasti na celofakultním Dni doktorandů mají proto od r. 2015 doktorandi oboru Aplikovaná informatika svůj vlastní výjezdní seminář nazvaný Applied Informatics PhD Meetup (AIPM), organizují se i kratší společné semináře přímo na fakultě, často za účasti zahraničních hostů.

Organizační informace

Základním dokumentem upravujícím doktorské studium na celé VŠE je Studijní a zkušební řád VŠE (platný od 1.9. 2017), zahrnující jak část společnou pro všechny stupně studia (s odlišnostmi doktorského studia uvedenými jednotlivě), tak i část specifickou pro studium doktorské (Čl. 18-28).

Rozcestníkem na různé dokumenty s celoškolskou platností je stránka doktorského studia spravovaná oddělením pro vědu a výzkum (OVV) VŠE. Na samostatných odkazovaných stránkách pak lze nalézt celoškolské informace jak o přijímacím řízení, tak i o studiu jako takovém (programy, rozvrhy, formuláře, apod.).

Průběh doktorského studia na FIS je vůči studijnímu a zkušebnímu řádu upřesněn a řízen Směrnicí děkana FIS. (Odkaz bude doplněn do konce října 2017. Provizorní tabulka s vnitrofakultním harmonogramem studijních povinností doktorandů FIS je zde.)

Na fakultní dokumenty navazují dokumenty s oborovým dosahem. Důležitou pomůckou doktorandů programu Aplikovaná informatika je tradičně tzv. Průvodce doktoranda, který rekapituluje celoškolskou a celofakultní úpravu, a doplňuje ji o další nezbytné informace, postupy a návody. (Odkaz bude doplněn během ZS 2017. Předchozí verze průvodce, která zůstává pro studenty nastoupivší do r. 2016 včetně v platnosti, je dostupná zde.) Řada dalších oborových informací je dostupná z odkazů na této stránce.

Garantem oboru je doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (č. dv. 413 NB, telefon: 224 095 495). Obor je zabezpečován pedagogicky i vědecko-výzkumně třemi katedrami – KIT, KIZI a KSA, a pracovištěm grafické a multimediální laboratoře (působícím v rámci CPV). Každé z pracovišť zajišťuje pro své doktorandy dílčí, „katedrální“ obhajoby: obhajobu projektu (do konce 2. semestru) a tzv. malou obhajobu (už s oponentním řízením, nejpozději do konce 8. semestru) – jejich vyhlášení lze nalézt pod odkazy „Termíny obhajob“ v tabulce níže. Státní doktorské zkoušky (SDZ, musí proběhnout do konce 6. semestru) a závěrečné obhajoby disertačních prací jsou naopak organizovány celooborově.

Katedry a pracoviště Kontaktní osoba Informační zdroje
Katedra informačních technologií Renata Hertlová
(č. dv. 415 NB, telefon: 224095469)
Katedra informačního a znalostního inženýrství doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
(č. dv. 441 NB, telefon: 224095407)
Katedra systémové analýzy PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
(č. dv. 449 NB, telefon: 224095472)
Grafická a multimediální laboratoř doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
(č. dv. 300 SB, telefon: 224095870)

Jmenované komise pro obor Aplikovaná informatika:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague