Obor Aplikovaná informatika

Doktorské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání, do něhož jsou přijímáni absolventi magisterského studia s předpoklady pro tvůrčí práci v příslušném oboru. Studium je určeno budoucím pracovníkům v oblasti vědy a výzkumu, vysokoškolským učitelům, a pracovníkům praxe ve vyšších řídících funkcích nebo pracujících na úseku metodických a koncepčních otázek.V doktorském studiu se výuka náročných, převážně teoretických předmětů prolíná s vědeckou prací studenta pod vedením školitele – profesora nebo docenta daného oboru. Studium často zahrnuje práci na některém z výzkumných projektů příslušné oborové katedry. Studenti v prezenčním studiu se také podílejí na výuce katedry.

Student (doktorand) má výsledky své vědecké činnosti shrnout do disertační práce, kterou po složení všech předepsaných zkoušek obhajuje před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul “doktor” s právem užívání zkratky “Ph.D.” za jménem.

Obor Aplikovaná informatika v rámci doktorského studijního programu Aplikovaná informatika patří v současnosti k bouřlivě se rozvíjejícím oborům, a proto je o něj ze strany doktorandů velký zájem. Tradičně se jedná o největší z oborů doktorského studia na FIS VŠE. Hlavními tematickými oblastmi, do kterých se disertační práce tradičně zaměřují, jsou:

Upozornění: níže uvedené informace, i dokumenty v menu po straně, jsou platné pro aktuální (tříletý) doktorský obor. Pro nově akreditovaný (čtyřletý) DSP se zahájením studia v září 2017 budou dokumenty upraveny v průběhu jara 2017. Základní informace o podmínkách studia jsou již zveřejněny na celoškolském webu – přijímací řízení do doktorského studia.

Doktorské studium je řízeno předpisem:

Průběh doktorského studia je na FIS vůči studijnímu a zkušebnímu řádu upřesněn a řízen dokumentem

Studijní obory a přehledy předmětů jsou k dispozici v dokumentu:

Základní informace z výše uvedených dokumentů jsou rekapitulovány a doplněny o další nezbytné informace, postupy, návody v dokumentu:

Garantem oboru je doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (č. dv. 413 NB, telefon: 224 095 495). Obor je zabezpečován pedagogicky i vědecko-výzkumně třemi katedrami – KIT, KIZI a KSA, a pracovištěm grafické a multimediální laboratoře (působícím v rámci CPV). Každé z pracovišť zajišťuje pro své doktorandy dílčí, „katedrální“ obhajoby: obhajobu projektu (do konce 2. semestru) a tzv. malou obhajobu (už s oponentním řízením, nejpozději do konce 8. semestru) – jejich vyhlášení lze nalézt pod odkazy „Termíny obhajob“ v tabulce níže. Státní doktorské zkoušky (SDZ, musí proběhnout do konce 6. semestru) a závěrečné obhajoby disertačních prací jsou naopak organizovány celooborově.

Realizace doktorských prací probíhá v návaznosti na vědeckou činnost školitelů, i pracovních skupin kateder (někdy propojených s praktičtěji zaměřenými „kompetenčními centry“) zahrnujících jednoho nebo více školitelů i dalších členů katedry. Každá z takových skupin má v rámci oboru své vlastní (zpravidla mezinárodní) vědecké komunity, jejichž aktivit se účastní. Přesto je prospěšné, aby se doktorandi setkávali i v rámci celého oboru. Kromě účasti na celofakultním Dni doktorandů mají proto od r. 2015 doktorandi oboru Aplikovaná informatika svůj vlastní výjezdní seminář nazvaný Applied Informatics PhD Meetup (AIPM), organizují se i kratší společné semináře přímo na fakultě, často za účasti zahraničních hostů.

Katedry a pracoviště Kontaktní osoba Informační zdroje
Katedra informačních technologií Renata Hertlová
(č. dv. 415 NB, telefon: 224095469)
Katedra informačního a znalostního inženýrství doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
(č. dv. 441 NB, telefon: 224095407)
Katedra systémové analýzy PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
(č. dv. 449 NB, telefon: 224095472)
Grafická a multimediální laboratoř doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
(č. dv. 300 SB, telefon: 224095870)

Jmenované komise pro obor Aplikovaná informatika:


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague