Postup pro přijímání na FIS bez přijímacích zkoušek 1. kolo

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří splňují jednu z níže uvedených podmínek a zároveň podají elektronickou přihlásku ke studiu na Fakultě informatiky a statistiky.

Přijetí na základě výsledků studia ze střední školy v ČR nebo SR

Uchazeč, v písemné žádosti doloží průměrný prospěch z předmětů matematika a angličtina s průměrem do 2,00 (včetně) z každého předmětu (7 známek ze 7 posledních vysvědčení) do 30.4.2019 na děkanát Fakulty informatiky a statistiky, VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. Součástí žádosti jsou střední školou potvrzené výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a angličtina.

květnu 2019 fakulta zašle uchazeči dopis s oznámením, že splnil podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek a bude pozván k zápisu, který se koná 17.6.2019. V opačném případě (pokud podmínky nesplnil) bude uchazeč pozván na přijímací zkoušky, které se konají dne 18. a 19.6.2019.

Přijetí na základě výsledku národních srovnávacích zkoušek SCIO

Uchazeč, který dosáhl v testu obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek konaných nejpozději 1.5.2019 nejméně percentilu 60. Informace o výsledku zkoušky OSP bude FIS VŠE zaslána společností SCIO, pokud uchazeč uvede při skládání zkoušky OSP Fakultu informatiky a statistiky.

květnu 2019 fakulta zašle uchazeči dopis s oznámením, že splnil podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek na základě výsledků srovnávacích zkoušek společnosti SCIO a bude pozván k zápisu, který se koná 17.6.2019. V opačném případě (pokud podmínky nesplnil) bude uchazeč pozván na přijímací zkoušky, které se konají dne 18. a 19.6.2019.

Přijetí na základě soutěží

Uchazeč, účastník celostátní přehlídky SOČ, celostátních kol olympiád nebo jiných fakultou uznaných soutěží (bude individuálně posouzeno), který požádá děkana o přijetí bez přijímacích zkoušek musí doložit do 30.4.2019 účast a umístění.

Přijetí na základě absolvování Matematika+

Uchazeč, který absolvoval nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika+ s výsledkem výborně až dobře, musí poskytnout dokument s výsledkem Fakultě informatiky a statistiky nejpozději do 14.6.2019.

Přijetí na základě absolvování Přijímacích zkoušek nanečisto

Uchazeč, který získal v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o studium v roce 2019 alespoň 70 % z každé části testu, musí sdělit studijnímu oddělení Fakulty informatiky a statistiky, že se jich zúčastnil.