Postup pro přijímání na FIS bez přijímacích zkoušek 2. kolo

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří splňují jednu z níže uvedených podmínek a zároveň podají elektronickou přihlásku ke studiu na Fakultě informatiky a statistiky.

Přijetí na základě výsledků studia ze střední školy v ČR nebo SR

Uchazeč, v písemné žádosti doloží průměrný prospěch z předmětů matematika a angličtina s průměrem do 2,00 (včetně) z každého předmětu (7 známek ze 7 posledních vysvědčení) do 30.6.2019 na děkanát Fakulty informatiky a statistiky, VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. Součástí žádosti jsou střední školou potvrzené výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a angličtina.

V červenci 2019 fakulta zašle uchazeči dopis s oznámením, že splnil podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek a bude pozván k zápisu, který se koná 27.8.2019. V opačném případě (pokud podmínky nesplnil) bude uchazeč pozván na přijímací zkoušky, které se konají dne 27.8.2019.

Přijetí na základě výsledku národních srovnávacích zkoušek SCIO

Uchazeč, který dosáhl v testu obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek konaných nejpozději 25.5.2019 nejméně percentilu 60. Informace o výsledku zkoušky OSP bude FIS VŠE zaslána společností SCIO, pokud uchazeč uvede při skládání zkoušky OSP Fakultu informatiky a statistiky.

V červenci 2019 fakulta zašle uchazeči dopis s oznámením, že splnil podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek na základě výsledků srovnávacích zkoušek společnosti SCIO a bude pozván k zápisu, který se koná 27.8.2019. V opačném případě (pokud podmínky nesplnil) bude uchazeč pozván na přijímací zkoušky, které se konají dne 27.8.2019.

Přijetí na základě soutěží

Uchazeč, účastník celostátní přehlídky SOČ, celostátních kol olympiád nebo jiných fakultou uznaných soutěží (bude individuálně posouzeno), který požádá děkana o přijetí bez přijímacích zkoušek musí doložit do 30.6.2019 účast a umístění.

Přijetí na základě absolvování Matematika+

Uchazeč, který absolvoval nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika+ s výsledkem výborně až dobře, musí poskytnout dokument s výsledkem Fakultě informatiky a statistiky nejpozději do 22.8.2019.

Přijetí na základě absolvování Přijímacích zkoušek nanečisto

Uchazeč, který získal v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o studium v roce 2019 alespoň 70 % z každé části testu, musí sdělit studijnímu oddělení Fakulty informatiky a statistiky, že se jich zúčastnil.