Postup pro přijímání na FIS bez přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří splňují jednu z níže uvedených podmínek a zároveň podají elektronickou přihlásku ke studiu na Fakultě informatiky a statistiky.

Přijetí na základě výsledků studia ze střední školy v ČR nebo SR

Uchazeč, v písemné žádosti doloží průměrný prospěch ze základních kurzů matematiky a angličtiny, a to u každého z nich do 1,75 včetně. Podmínkou je, že studovali každý z těchto předmětů na české nebo slovenské střední škole a známky jsou z posledních 7 vysvědčení (pololetní a výroční) do 30. 4. 2020 na děkanát Fakulty informatiky a statistiky, VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. Součástí žádosti jsou střední školou potvrzené výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a angličtina.

V květnu 2020 fakulta zašle uchazeči dopis s oznámením, že splnil podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek a bude pozván k zápisu, který se koná 12. 6. 2020. V opačném případě (pokud podmínky nesplnil) bude uchazeč pozván na přijímací zkoušky, které se konají dne 16. a 17. 6. 2020.

Přijetí na základě výsledku národních srovnávacích zkoušek SCIO

Uchazeč, který dosáhl v testu obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek nejméně percentilu 65Posledním akceptovaným termínem je první termín zkoušek OSP, které proběhly, či proběhnou v období od 8. 3. 2020 do 31. 5. 2020. V případě, že v tomto období zkoušky OSP neproběhnou, je posledním akceptovaným termínem 7. 3. 2020. Informace o výsledku zkoušky OSP bude FIS VŠE zaslána společností SCIO, pokud uchazeč uvede při skládání zkoušky OSP Fakultu informatiky a statistiky.

V květnu 2020 fakulta zašle uchazeči, který vykonal zkoušky OSP do 7. 3. 2020 dopis s oznámením, že splnil podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek na základě výsledků srovnávacích zkoušek společnosti SCIO. Uchazeč, který vykonal zkoušku OSP v termínu do konce května 2020 obdrží oznámení, že splnil podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek na začátku června 2020. Tito uchazeči budou pozváni k zápisu, který se koná 12. 6. 2020.

Uchazeč, který dosáhl v testu OSP konaných ve školním roce 2018/19 nejméně percentilu 85 musí do 5. 6. 2020 na děkanát FIS doložit doklad o výsledcích zkoušek OSP, následně mu bude zaslán dopis s oznámením, že splnil podmínky o přijetí bez přijímacích zkoušek a bude pozván na zápis, který se koná 12. 6. 2020.

Přijetí na základě soutěží

Uchazeč, účastník celostátní přehlídky SOČ, celostátních kol olympiád nebo jiných fakultou uznaných soutěží (bude individuálně posouzeno), který požádá děkana o přijetí bez přijímacích zkoušek musí doložit do 5.6.2020 kopie diplomů s umístěním. V případě, že celostátní kolo dané soutěže, či olympiády neproběhne, je možné prominout přijímací zkoušku i účastníkům krajských či okresních kol.

Přijetí na základě absolvování Matematika+

Uchazeč, který absolvoval nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika+ s výsledkem výbornědobře, musí poskytnout dokument s výsledkem Fakultě informatiky a statistiky nejpozději do 22. 6. 2020.

Přijetí na základě absolvování Přijímacích zkoušek nanečisto

Uchazeč, který získal v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE v roce 2020 v testu absolvovaném na počítači a určeném pro uchazeče FIS alespoň 75 % bodů z každé části testu.