Přijímací zkoušky

Na doktorské studium jsou přijímáni studenti na základě přijímací zkoušky. Každý zájemce o doktorské studium musí podat elektronickou přihlášku ke studiu a zaplatit administrativní poplatek. Následně musí na fakultu donést předepsané materiály (Dodatek k přihlášce, Prohlášení o předchozích a souběžných studiích), strukturovaný odborný životopis, doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a disertační projekt, ve kterém uvede, čemu by se chtěl v rámci disertační práce věnovat. Uchazeči na Aplikovanou informatiku píší práci v rozsahu pěti stran, zájemci o Kvantitativní metody dvě strany textu v anglickém jazyce. Je nutné uvést i jméno školitele.

Fakulta informatiky a statistiky zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Přijímací pohovor (odborná zkouška) je však veden v anglickém jazyce. Pouze cizí státní příslušník, který bude studovat studijní programy v českém jazyce, bude navíc v den odborné zkoušky skládat písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka. Výjimku tvoří pouze uchazeči ze Slovenské republiky, kteří budou absolvovat přijímací pohovor (odbornou zkoušku) v anglickém jazyce.

V rámci přijímací zkoušky student hovoří o oblasti zájmu doktorského studia, čímž musí potvrdit svůj odborný zájem o oblast dalšího vzdělání a odbornou znalost angličtiny.

Důležité termíny

29. 5. 2020 Podání přihlášky na první i náhradní termín přijímacího řízení
18. 6. 2020 Přijímací zkouška – 1. termín
bude upřesněno v den přijímacího řízení Zápisy přijatých uchazečů do studia
10. 9. 2020 Přijímací zkouška – 2. náhradní termín (pouze po předložení odůvodněné žádosti)
bude upřesněno v den přijímacího řízení Termíny zápisu přijatých uchazečů do studia

Více informací

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).

Podmínky přijetí

Fakulta žádnou zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Přijímací pohovor (odborná zkouška) je veden v anglickém jazyce.
Program Aplikovaná informatika – požaduje jako podklad pro diskusi při přijímací zkoušce dokument v rozsahu cca 5 stran anglicky ve struktuře:

  1. Vymezení předmětné oblasti.
  2. Současné teoretické a praktické problémy v řešení předmětné oblasti (s odkazem na relevantní literaturu – viz bod 3).
  3. Seznam aktuální literatury vztahující se k předmětné oblasti, stručný přehled nejvýznamnějších, zejména zahraničních pracovišť (případně i konkrétních odborníků) zabývajících se touto oblastí.
  4. Vlastní zkušenosti v předmětné oblasti (diplomová práce, publikace, zkušenosti z praxe apod.), případně v oblastech s ní souvisejících.
  5. Předběžná definice cílů disertační práce, návrh metod pro jejich dosažení, dále orientační představa o možném charakteru vědeckých výsledků (např. nová empirická zjištění, metodika, prototypový software nebo pod.) a způsobu ověření jejich platnosti/použitelnosti.

Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno budoucího školitele. Dohoda uchazeče se školitelem musí být stvrzena parafou školitele u jeho jména. Další vysvětlivky k podkladům pro přijímací řízení na program Aplikovaná informatika jsou uvedeny pod odkazem „Přijímací řízení“.
Uchazeč při přijímacím řízení prokazuje své jazykové a odborné znalosti, zájem o určitou oblast informatiky a schopnost ve spolupráci s budoucím školitelem předběžně naformulovat téma práce.

Program Ekonometrie a operační výzkum a program Statistika požaduje představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce v rozsahu cca 1–2 strany v anglickém jazyce.

Kontakt

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Webové stránky: https://fis.vse.cz p. Jitka Krajíčková, e-mail: krajicko@vse.cz