Doktorské obory

Fakulta informatiky a statistiky nabízí tři doktorské programy. Jedná se o nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělávání, do kterého jsou přijímáni absolventi magisterského studia s předpoklady pro tvůrčí práci v příslušném oboru. V rámci informatiky lze studovat Aplikovanou informatiku. Studenti kvantitativní metod mohou volit mezi oborem: Ekonometrie a operační výzkum a Statistikou. Standardní délka studia je čtyři roky. Všechny obory lze studovat jak v prezenční, tak kombinované formě.

Na počátku studia student se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, ve kterém si student naplánuje složení povinných předmětů a závěrečné státní zkoušku. Během celé doby pracuje na své disertační práci, kterou pravidelně konzultuje se svým školitelem.

Studenti prezenčního studia mají nárok na doktorské stipendium. S jeho pobírání se ale pojí řada povinností – jako participace na výuce nebo zapojení se do projektů, které fakulta pořádá nebo se jich účastní. Kromě toho má student povinnost publikovat články, které se týkají jeho disertační práce. Během doktorského studia musí se svým příspěvkem vystoupit na Dni doktorandů, což je vědecký seminář, na kterém doktorandi prezentují výsledky svých výzkumů ostatním akademikům, ale i široké veřejnosti.

Doktorské obory

Název studijního programu Název studijního oboru Standardní
délka studia
Forma studia Předpokládaný počet přijatých uchazečů Odpovídající obor pro studium v AJ (samoplátci)
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika 4 roky Prezenční nebo kombinovaná 12
4
Applied informatics
Kvantitativní metody v ekonomice Ekonometrie a operační výzkum 4 roky Prezenční nebo kombinovaná 5
5
Econometrics and operational research
Kvantitativní metody v ekonomice Statistika 4 roky Prezenční nebo kombinovaná 14
6
Statistics

K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek a s ohledem na kapacitu školitelů. Veškeré informace o přijímacím řízení lze získat z Informací o přijímací zkoušce na doktorské studium.

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia od akademického roku 2017/2018 čtyři akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace o doktorském studiu a zkouškách jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Doktorské studium lze absolvovat ve formě prezenční nebo kombinované. Podrobnosti o podmínkách těchto forem studia, časovém harmonogramu a náplni studia se lze dovědět v Programu doktorského studia.

Průběh čtyřletého studia na FIS je vůči studijnímu a zkušebnímu řádu upřesněn a řízen dokumentem Opatření pro doktorské studium. Podrobnější rozpis povinností pro čtyřleté studium od akademického roku 2017/2018 je uveden zde. Pro studenty studující ve tříletém programu je pro průběh studia závazné Opatření děkana č. 4/2012.

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje pod vedením svého školitele. Podrobné informace o obsahu studia zvoleného oboru poskytnou garanti příslušného oboru.

Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia je přiznáváno doktorské stipendium.

Garanti oboru:

S případnými studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkana pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy prof. Ing. Petra Doucka, CSc. – m.č. NB 408, telefon: 224095418 nebo NB 452, telefon: 224095409.

Provozní a technické záležitosti vyřizuje studijní referentka pro doktorské studium Jitka Krajíčková, m.č. NB 412, telefon: 224095464, e-mail: krajicko@vse.cz, případně Mgr. Sabina Zukalová z oddělení vědy a výzkumu – doktorské studium VŠE, m.č. IB 317, telefon: 224 095 733, e-mail: sabina.zukalova@vse.cz.

Akreditace studijních programů