Doktorský studijní program Aplikovaná informatika

Doktorské studium na FIS VŠE pro mě bylo obrovskou příležitostí, jak svůj výzkum konfrontovat jednak s akademickou obcí, tak i s obchodní realitou a přístupem na skutečných projektech komerčních firem. Díky přístupu kolegů na fakultě jsem mohl získávat znalosti a zkušenosti současně z výzkumu, účastnit se konferencí a grantů s cílem vyvinout fungující řešení, ale také zároveň trávit pracovní čas v komerčním prostředí a připravovat se tak na budoucí kariéru. Oblasti znalostního inženýrství se ukázala být velice perspektivní a byla pro mě bránou do dnes rychle rostoucího odvětví Machine Learningu. Titul Ph.D. je velmi respektovaný u vedoucích pracovníků v mezinárodním prostředí a věřím, že mi pomohl s účastí na nejednom projektu.“ (Ing. Marek Nekvasil, Ph.D., Leader mezinárodního oddělení datové analytiky společnosti PricewaterhouseCoopers, absolvent DS 2011)

Další vyjádření absolventů jsou zde.

Popis studijního programu

Informatika patří k bouřlivě se rozvíjejícím oborům, a proto je o doktorské obory tohoto zaměření velký zájem. Obor Aplikovaná informatika se od většiny informatických doktorských oborů v ČR odlišuje užším provázáním technologického aspektu informačních systémů s aspektem manažersko-organizačním a sociálním. Hlavními tematickými oblastmi, do kterých se disertační práce tradičně zaměřují, jsou:

  • Metody a nástroje pro analýzu rozsáhlých dat vznikajících mj. v oblastech obchodu, výroby/provozu, nebo veřejné správy
  • Řešení vztahů ekonomického prostředí a informatiky, včetně problematiky lidských zdrojů v informatice a měření přínosů a nákladů ICT
  • Řízení podnikové informatiky
  • Metodické, sociální a ekonomické aspekty vývoje a využívání aplikačního programového vybavení
  • Metody zapojování webových a sémantických technologií do konvenčních informačních systémů
  • Inovace a konkurenceschopnost v ICT
  • Řízení bezpečnosti v ICT
  • Aplikace systémových přístupů na koncepci a realizaci informačních systémů.

Studium je realizováno ve spolupráci čtyř školicích pracovišť: katedry informačních technologií, katedry informačního a znalostního inženýrství, katedry multimédií a katedry systémové analýzy. V tabulce níže lze nalézt, po jednotlivých katedrách, odkazy na vypisované okruhy pro nové disertační práce.

Realizace doktorských prací probíhá v návaznosti na vědeckou činnost školitelů, zpravidla působících i jako vedoucí jednotlivých výzkumných skupin kateder, někdy propojených s aplikačně zaměřenými kompetenčními centry. Každá z takových skupin má v rámci oboru své vlastní (zpravidla mezinárodní) vědecké komunity, jejichž aktivit se účastní. Přesto je prospěšné, aby se doktorandi setkávali i v rámci celého oboru. Kromě účasti na celofakultním Dni doktorandů mají proto od r. 2015 doktorandi oboru Aplikovaná informatika svůj vlastní výjezdní seminář nazvaný Applied Informatics PhD Meetup (AIPM), organizují se i kratší společné semináře přímo na fakultě, často za účasti zahraničních hostů.

Doktorandi se během studia účastní projektů, a to základního výzkumu (GAČR), tak i aplikovaného výzkumu (TAČR, smluvní výzkum s firmami, resortní granty, apod.), často i se zapojením zahraničních partnerů a v synergii s týmy ekonomicko/manažersky zaměřených pracovišť VŠE. Doktorandi se také často stávají hlavními řešiteli, nebo alespoň spolupracovníky, v projektech financovaných Interní grantovou agenturou (IGA) VŠE. Standardní součástí studia je dále zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce a publikování dosažených výsledků prostřednictvím publikačních platforem respektovaných mezinárodní vědeckou komunitou daného odborného zaměření.

Organizační informace

Základním dokumentem upravujícím doktorské studium na celé VŠE je Studijní a zkušební řád VŠE (platný od 19.4. 2018), zahrnující jak část společnou pro všechny stupně studia (s odlišnostmi doktorského studia uvedenými jednotlivě), tak i část specifickou pro studium doktorské (Čl. 18-28).

Rozcestníkem na různé dokumenty s celoškolskou platností je stránka doktorského studia spravovaná oddělením pro vědu a výzkum (OVV) VŠE. Na samostatných odkazovaných stránkách pak lze nalézt celoškolské informace jak o přijímacím řízení, tak i o studiu jako takovém (programy, rozvrhy, formuláře, apod.).

Průběh doktorského studia na FIS je vůči studijnímu a zkušebnímu řádu upřesněn a řízen Opatřením děkana FIS č. 2/2017. Na fakultní dokumenty navazují dokumenty s oborovým dosahem. Důležitou pomůckou doktorandů programu Aplikovaná informatika je tradičně tzv. Průvodce doktoranda, který rekapituluje celoškolskou a celofakultní úpravu, a doplňuje ji o další nezbytné informace, postupy a návody. (Aktuální odkaz bude doplněn během ZS 2018. Předchozí verze průvodce, která zůstane pro studenty nastoupivší v r. 2016 z podstatné části nadále v platnosti, je dostupná zde.) Řada dalších oborových informací je dostupná z odkazů na této stránce.

Průběžnou zpětnou vazbu a kontrolu kvality výzkumné práce zabezpečující dílčí obhajoby konané během studia. První z nich je obhajoba projektu konaná celooborově v pevném termínu v průběhu 2. semestru. V následné fázi poskytne zpětnou vazbu prezentace projektu před oborovou radou (3. semestr). Významným milníkem je poté (rovněž celooborová) státní doktorská zkouška (SDZ, musí proběhnout do konce 6. semestru) zahrnující i obhajobu tezí disertační práce. Každé ze školicích pracovišť pak pro své doktorandy zajišťuje tzv. malou obhajobu (už s oponentním řízením, nejpozději do konce 8. semestru). Po jejím úspěšném absolvování a splnění všech dalších podmínek se doktorand může hlásit k závěrečné obhajobě disertační práce. Vyhlášení obhajob projektu, malých obhajob a závěrečných obhajob lze nalézt pod odkazy „Termíny obhajob“ v tabulce níže.

Garantem doktorského programu je prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (č. dv. 413 NB, telefon: 224 095 495). V rámci jednotlivých kateder zabezpečují organizaci doktorského studia kontaktní osoby, viz tabulka níže.

Dokumenty ke stažení: