Literatura a okruhy otázek k přijímací zkoušce

Aplikovaná informatika

 1. Hospodářské prostředí a informatika
 2. Trendy IS/ICT. Kritické faktory úspěchu a rizika IS/ICT
 3. Metodika tvorby informačních systémů, základní přístupy k vývoji IS
 4. Metodiky, metody, techniky a nástroje vývoje IS, konvence pro tvorbu IS/ICT
 5. Aplikační software pro řízení podniku, podstatné parametry aplikačních programových balíků, výběrové řízení na dodávku IS/ICT
 6. EDI a elektronický obchod
 7. Úloha podnikových procesů při vývoji IS/ICT
 8. Návrh datové základny, distribuovaná datová základna
 9. Počítačové sítě (LAN,WAN), zajištění bezpečnosti v počítačových sítích
 10. Návrh programového systému, modularita programového systému
 11. Technologické architektury
 12. Datové sklady, dolování dat
 13. Internet, WWW
 14. Znalostní systémy
 15. Pojetí dat, informace a znalostí; vzájemné vazby v informačních procesech
 16. Podstata a praktický význam metodologie měkkých systémů

Ekonometrie a operační výzkum

 1. Oblasti aplikace modelů matematického programování v ekonomice.
 2. Lineární programování – formulace základních typů úloh a jejich řešení.
 3. Diskrétní modely lineárního programování a jejich řešení.
 4. Programové systémy pro řešení úloh matematického programování.
 5. Stochastické modely – modely řízení zásob a hromadné obsluhy.
 6. Simulační modely ekonomických procesů.
 7. Modely vícekriteriální rozhodování. Úlohy vícekriteriálního programování a vícekriteriálního hodnocení variant.
 8. Ekonometrické metody v ekonomickém prognózování.
 9. Aplikace ekonometrických makromodelů optimálního řízení při anticipaci dopadů monetární a fiskální politiky.
 10. Odhadové a testovací postupy pro jednorovnicové regresní a vícerovnicové simultánní ekonometrické modely.
 11. Využití teorie her v ekonomických úlohách.

Statistika

 1. Popis a prezentace dat
 2. Teorie pravděpodobnosti
 3. Matematická statistika
 4. Výběrová šetření
 5. Regresní a korelační analýza
 6. Analýza časových řad
 7. Vícerozměrné statistické metody
 8. Hospodářská a sociální statistika
 9. Národní účetnictví