Obsah státní zkoušky

Aplikovaná informatika

Informace naleznete na stránkách věnovaných programu Aplikovaná informatika.

Ekonometrie a operační výzkum

Okruhy problémů ke státní doktorské zkoušce

 1. Lineární programování a jeho aplikace. Typické úlohy lineárního programování.
 2. Vícekriteriální rozhodování. Úlohy vícekriteriálního hodnocení variant a vícekriteriálního programování. Cílové programování a jeho aplikace.
 3. Stochastické modely ekonomických procesů – modely řízení zásob, modely hromadné obsluhy, modely selhávajících jednotek. Počítačová realizace praktických úloh.
 4. Simulační modely. Principy diskrétní simulace. Metody Monte Carlo. Simulační jazyky.
 5. Diskrétní modely operačního výzkumu, metody řízení, výpočetní složitost těchto úloh, ekonomické aplikace.
 6. Nashova rovnováha jako koncepce řešení konfliktních situací. Aplikace na ekonomické rozhodovací úlohy.
 7. Statistická indukce v ekonometrických modelech simultánních rovnic a VAR.
 8. Aplikace ekonometrických metod v ekonomickém prognózování. Chyba a přesnost předpovědí při použití jedno- a vícerovnicových regresních modelů. Testování predikčních vlastností modelů.
 9. Volba a optimalizace hospodářské politiky pomocí makroekonometrických modelů. Racionální očekávání a účinnost metod optimálního řízení v ekonomice.
 10. Ekonometrické simulační modely. Aplikace deterministické i stochastické simulace při srovnávání vlastností odhadových funkcí, v simulačních předpovědích.
 11. Simulační postupy při volbě optimální hospodářské politiky, podstata scénářové analýzy.
 12. Vektorové autoregresní modely, testy stacionarity a kointegrace. Modely korekce chyby a kointegrace.

Součástí SDZ je i diskuse problémů z cizojazyčné monografie, kterou zvolí a uloží doktorandovi k prostudování školitel v návaznosti na zaměření jeho doktorské disertace.

Statistika

Okruhy problémů ke státní doktorské zkoušce

 1. Metody redukce dat
 2. Klasifikační metody
 3. Analýza rozptylu a kovariance
 4. Analýza kontingenčních tabulek
 5. Loglineární a logitový model
 6. Shluková analýza
 7. Nelineární regresní analýza
 8. Robustní a neparametrická statistika
 9. Výběrová šetření
 10. Analýza časových řad
 11. Hospodářská a sociální statistika
 12. Národní účetnictví
 13. Použití statistických metod v demografii