Obsah státní zkoušky

Ekonometrie a operační výzkum

Formální náležitosti

Podle platného studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro doktorské studium (čl. 13 až 16) má doktorand při státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) prokázat nejen široké teoretické znalosti ve studovaném oboru, ale i schopnost samostatné vědecké práce s aplikacemi získaných vědomostí. SDZ předchází obhajobě disertační práce, je komisionální, veřejná a ústní. Zkušební komisi jmenuje děkan, přičemž právo zkoušet mají profesoři, docenti a odborníci v daném oboru schváleni příslušnou vědeckou radou. Podmínkou přihlášky doktoranda k SDZ je splnění všech povinností studijního plánu a součástí přihlášky je přehled publikační činnosti a zpráva školitele o vědecké činnosti doktoranda. Průběh SDZ řídí předseda zkušební komise a o výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Doktorand má možnost v případě neúspěchu zkoušku opakovat.

Okruhy problémů ke státní doktorské zkoušce

 1. Lineární programování a jeho aplikace. Typické úlohy lineárního programování.
 2. Vícekriteriální rozhodování. Úlohy vícekriteriálního hodnocení variant a vícekriteriálního programování. Cílové programování a jeho aplikace.
 3. Stochastické modely ekonomických procesů – modely řízení zásob, modely hromadné obsluhy, modely selhávajících jednotek. Počítačová realizace praktických úloh.
 4. Simulační modely. Principy diskrétní simulace. Metody Monte Carlo. Simulační jazyky.
 5. Diskrétní modely operačního výzkumu, metody řízení, výpočetní složitost těchto úloh, ekonomické aplikace.
 6. Nashova rovnováha jako koncepce řešení konfliktních situací. Aplikace na ekonomické rozhodovací úlohy.
 7. Statistická indukce v ekonometrických modelech simultánních rovnic a VAR.
 8. Aplikace ekonometrických metod v ekonomickém prognózování. Chyba a přesnost předpovědí při použití jedno- a vícerovnicových regresních modelů. Testování predikčních vlastností modelů.
 9. Volba a optimalizace hospodářské politiky pomocí makroekonometrických modelů. Racionální očekávání a účinnost metod optimálního řízení v ekonomice.
 10. Ekonometrické simulační modely. Aplikace deterministické i stochastické simulace při srovnávání vlastností odhadových funkcí, v simulačních předpovědích.
 11. Simulační postupy při volbě optimální hospodářské politiky, podstata scénářové analýzy.
 12. Vektorové autoregresní modely, testy stacionarity a kointegrace. Modely korekce chyby a kointegrace.

Součástí SDZ je i diskuse problémů z cizojazyčné monografie, kterou zvolí a uloží doktorandovi k prostudování školitel v návaznosti na zaměření jeho doktorské disertace.

Statistika

Formální náležitosti

Podle platného studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro doktorské studium (čl. 13 až 16) má doktorand při státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) prokázat nejen široké teoretické znalosti ve studovaném oboru, ale i schopnost samostatné vědecké práce s aplikacemi získaných vědomostí. SDZ předchází obhajobě disertační práce, je komisionální, veřejná a ústní. Zkušební komisi jmenuje děkan, přičemž právo zkoušet mají profesoři, docenti a odborníci v daném oboru, schváleni příslušnou vědeckou radou. Podmínkou přihlášky doktoranda k SDZ je splnění všech povinností studijního plánu a součástí přihlášky je přehled publikační činnosti a zpráva školitele o vědecké činnosti doktoranda. Průběh SDZ řídí předseda zkušební komise a o výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Doktorand má možnost v případě neúspěchu zkoušku opakovat.

Okruhy problémů ke státní doktorské zkoušce

 1. Metody redukce dat
 2. Klasifikační metody
 3. Analýza rozptylu a kovariance
 4. Analýza kontingenčních tabulek
 5. Loglineární a logitový model
 6. Shluková analýza
 7. Nelineární regresní analýza
 8. Robustní a neparametrická statistika
 9. Výběrová šetření
 10. Analýza časových řad
 11. Hospodářská a sociální statistika
 12. Národní účetnictví
 13. Použití statistických metod v demografii

Aplikovaná informatika

Formální náležitosti

Podle platného studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro doktorské studium (čl. 13 až 16) má doktorand při státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) prokázat nejen široké teoretické znalosti ve studovaném oboru, ale i schopnost samostatné vědecké práce s aplikacemi získaných vědomostí. SDZ předchází obhajobě disertační práce, je komisionální, veřejná a ústní. Zkušební komisi jmenuje děkan, přičemž právo zkoušet mají profesoři, docenti a odborníci v daném oboru schváleni příslušnou vědeckou radou. Podmínkou přihlášky doktoranda k SDZ je splnění všech povinností studijního plánu a součástí přihlášky je přehled publikační činnosti a zpráva školitele o vědecké činnosti doktoranda. Průběh SDZ řídí předseda zkušební komise a o výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Doktorand má možnost v případě neúspěchu zkoušku opakovat.

Další informace naleznete na stránkách věnovaných oboru Aplikovaná informatika.

Související odkazy