Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
FIS otvírá nové magisterské obory s výukou v angličtině!

ISM_QUAPrvní ročníky oborů Information Systems Management (ISM) a Quantitative Economic Analysis (QEA) zahájí studium v akademickém roce 2015/2016. Přijímací řízení bylo již spuštěno a přihlášky do něj lze podávat do 30. 4. 2015.

Otevření studijních oborů s výukou v angličtině, po jednom v oblastech aplikované informatiky a kvantitativních metod v ekonomice, bylo dlouhodobě plánováno vedením fakulty a pečlivě připravováno představiteli odborných kateder v návaznosti na již zavedenou výuku vybraných jednotlivých předmětů v angličtině (této možnosti mohou využívat jednak zájemci, kteří jinak studují v češtině, jednak zahraniční studenti, kteří na VŠE přijíždějí z partnerských škol na semestr až dva výměnného studia).

A nyní je to konečně tu!
Fakulta novými magisterskými obory obohacuje svou studijní nabídku a zároveň se ještě více otvírá světu. Možnost absolvovat celé studium v angličtině zpřístupňuje fakultu zahraničním zájemcům o studium (ať už žijícím v České republice, nebo zamýšlejícím se sem přestěhovat). Zároveň také představuje alternativu pro zájemce, kteří dosud studovali v češtině a rádi by své další studium pojali mezinárodnějším způsobem, aniž by při tom zcela opouštěli svůj dosavadní život. A jedná se i šanci pro ty, kteří na bakalářském stupni studovali v angličtině v zahraničí, nyní se vracejí do ČR, ale studijní jazyk a mezinárodní studijní prostředí by si rádi zachovali.
Současně se fakultě otevírají možnosti intenzivnější spolupráce se zahraničními vyučujícími a možnosti navázání nových kontaktů s partnerskými školami a podniky.

Oba nové navazující magisterské obory jsou dvouleté (studijní plán zahrnující 120 ECTS je standardně rozdělen do čtyř semestrů studia) a lze je absolvovat pouze v prezenční formě studia. Poplatek za studium činí 1.800 EUR/semestr, stejně jako je tomu u většiny ostatních cizojazyčných studijních oborů na VŠE. Třetí semestr studia lze splnit v zahraničí.

Obor Information Systems Management (ISM) bude zajišťován především vyučujícími z kateder informačních technologií (KIT), systémové analýzy (KSA) a informačních a znalostních technologií (KIZI). Jeho garantkou je doc. Vlasta Svatá (KSA) a akademickým ředitelem doc. Ota Novotný (KIT). Je určen pro zájemce, kteří by se v budoucnu rádi uplatnili v oblasti řízení a rozvoje podnikové informatiky, např. na pozicích manažer informatiky, manažer projektů, auditor informačních systémů, znalostní inženýr, byznys analytik nebo konzultant. Během studia budou vybaveni jak potřebnými technologickými znalostmi, tak obchodními a manažerskými dovednostmi (v rámci vedlejší specializace).

Na výuce oboru Quantitative Economic Analysis (QEA) se budou podílet zejména vyučující z kateder statistiky a pravděpodobnostni (KSTP), ekonometrie (KEKO), ekonomické statistiky (KEST) a demografie (KDEM). Jeho garantem a akademickým ředitelem je prof. Josef Arlt (KSTP). Znalosti a dovednosti z oblastí statistiky, ekonometrie, operačního výzkumu a pojistné matematiky (nabízena jako vedlejší specializace) mohou absolventi oboru s úspěchem využít jako analytici, konzultanti či výzkumní pracovníci jak ve veřejné (státní správa a samospráva, národní instituce), tak soukromé sféře (finanční instituce, výzkum trhu, průmyslové podniky, konzultantské firmy).

Zahájení výuky plně cizojazyčných oborů je pro FIS významnou událostí a znamená také rozšíření celkové nabídky cizojazyčných studijních oborů na VŠE. Přejeme novým oborům, jejich vyučujícím a zejména studentům do budoucna mnoho úspěchů!


Podrobnější informace o jednotlivých oborech a přesné pokyny k přijímacímu řízení naleznete na ism.vse.cz a qea.vse.cz.

Máte-li zahraniční známé, kterým byste ISM nebo QEA rádi doporučili, věříme, že využijete i tento článek v angličtině.

Přehled všech studijních oborů vyučovaných na VŠE v cizích jazycích: Zájemci o studium – Studium v cizích jazycích.