Státní zavěrečná zkouška a obhajoba DP

Státní závěrečnou zkoušku z oboru/programu Podniková informatika tvoří dvě části:

 • státní zkouška z hlavní specializace,
 • obhajoba závěrečné práce.

Podmínkou pro konání státní zkoušky je splnění všech studijních povinností hlavní i vedlejší specializace, vyjma složené státní zkoušky z vedlejší specializace a obhajoby diplomové práce.

V semestru, ve kterém chce student ukončit studium, si zapíše mimosemestrální kurzy:

 • PI1_1 Státní zkouška ze studijního oboru / 4_PI Podniková informatika
 • 4ODP Obhajoba diplomové práce

Na konkrétní termín se student nepřihlašuje, termín určuje garant distančního studia dle počtu studentů přihlášených ke státnicím.

Rozpis státních zkoušek bude zpřístupněn na Intranetu FIS.

Termín státních závěrečných zkoušek Termín odevzdání DP / přihlášení na státní zkoušku
21. 1. – 4. 2. 2021 nejpozději 7. 12. 2020 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává.  Pozn.: Studenti, kteří chtějí v uvedeném období skládat pouze státní zkoušku (bez obhajoby práce) se musí přihlásit k mimosemestrálnímu kurzu PI1_1 nejpozději 7. 12. 2020 do 15:00.

Student bezprostředně po odevzdání práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení studenta, obor studia PI,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), PI1_1 (státní zkouška),
 • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.
31. 5. – 11. 6. 2021 nejpozději 3. 5. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává. Pozn.: Studenti, kteří chtějí v uvedeném období skládat pouze státní zkoušku (bez obhajoby práce) se musí přihlásit k mimosemestrálnímu kurzu PI1_1 nejpozději 3. 5. 2021 do 15:00.

Student bezprostředně po odevzdání práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení studenta, obor studia PI,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), PI1_1 (státní zkouška),
 • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.
6. – 16. 9. 2021 nejpozději 24. 6. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává. Pozn.: Studenti, kteří chtějí v uvedeném období skládat pouze státní zkoušku (bez obhajoby práce) se musí přihlásit k mimosemestrálnímu kurzu PI1_1 nejpozději 24. 6. 2021 do 15:00. Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2021 a to nejpozději do 3. 5. 2021.

Student bezprostředně po odevzdání práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení studenta, obor studia PI,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), PI1_1 (státní zkouška),
 • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.

Při státní závěrečné zkoušce student odpovídá na dvě otázky. Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce, povinnou literaturu i informace k diplomovým pracím najdete na intranetu pro studenty FIS.

Prezentace diplomových prací – povinná součást obhajob
Na základě zhodnocení průběhu obhajob prací bylo rozhodnuto, že s účinností od 2.3.2020 bude mírně upraven průběh obhajoby diplomové práce. Povinnou součástí se stává prezentace práce studenta v Powerpointu (šablona je k dispozici na intranetu pro studenty).

Studentům budou (nejpozději 14 dní před konáním obhajob) v rámci předmětu 4ODP otevřeny odevzdávárny (každý den státnic bude mít jednu odevzdávárnu, označenou oborem a datem konání obhajoby). Studenti musí do odevzdávárny nahrát svoji prezentaci nejpozději ve 23:59 den před obhajobou. Pokud v odevzdávárně práce nebude, nebude studentovi umožněno ji v den zkoušky dohrát např. z USB, aby nebyl narušen průběh zkoušek, stejně tak nebude možné již nahranou a odevzdanou prezentaci měnit.