Státní zavěrečná zkouška a obhajoba DP

Státní závěrečnou zkoušku z oboru Podniková informatika tvoří dvě části:

  • státní zkouška z hlavní specializace,
  • obhajoba závěrečné práce.

Podmínkou pro konání státní zkoušky je splnění všech studijních povinností hlavní i vedlejší specializace, vyjma složené státní zkoušky z vedlejší specializace a obhajoby diplomové práce.

V semestru, ve kterém chce student ukončit studium, si zapíše mimosemestrální kurzy:

  • PI1_1 Státní zkouška ze studijního oboru
  • 4ODP Obhajoba diplomové práce

Na konkrétní termín se student nepřihlašuje, termín určuje garant distančního studia dle počtu studentů přihlášených ke státnicím.

Rozpis státních zkoušek na květen/červen 2019 bude zpřístupněn na Intranetu FIS.

Termín státních závěrečných zkoušek Termín odevzdání DP / přihlášení na státní zkoušku
21. 1. – 1. 2. 2019 nejpozději 3. 12. 2018 do 14:00
27. 5. – 7. 6. 2019 nejpozději 29. 4. 2019 do 14:00. Pozn.: Studenti, kteří chtějí v uvedeném období skládat pouze státní zkoušku (bez obhajoby práce) se musí přihlásit k mimosemestrálnímu kurzu PI1_1 nejpozději 29.4.2019.
konec září/začátek října 2019 nejpozději 27. 6. 2019 od 8:30 do 11:30

Při státní závěrečné zkoušce student odpovídá na dvě otázky. Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce, povinnou literaturu i informace k diplomovým pracem najdete na intranetu pro studenty FIS.