Magisterské obory

Fakulta informatiky a statistiky nabízí pro uchazeče o studium jedenáct magisterských oborů. Studijní program Aplikovaná informatika disponuje pěti obory vyučovaných v českém jazyce, přičemž obor Podniková informatika se studuje v distanční formě. V anglickém jazyce lze absolvovat obor Information Systems Management. Kvantitativní metody v ekonomice zaštiťují tři prezenční magisterské obory vyučované v češtině a dva anglické obory: Quantitative Economic Analysis a Official Statistics. Anglicky vyučované obory jsou zpoplatněny.

Standardní doba studia je dva roky. Během nich musí student absolvovat povinné i volitelné předměty, ale také vedlejší specializaci podle vlastního oboru z jakékoliv fakulty Vysoké školy ekonomické, která odpovídá jednomu semestru studia.

Přehled magisterských oborů

Informační management

Absolventi oboru ovládají znalosti ze systémových přístupů, manažerských metod, ale také informačních technologií, Business Intelligence nebo data miningu. Během studia je kladen důraz také na to, aby získali znalosti ohledně práce s lidmi nebo inovací, které v dnešní době vedou k uplatnění na vedoucích pozicích ve firmách.

Kromě práce s informacemi dokáží implementovat modely, nástroje a techniky, které vedou k efektivnímu řízení firmy. Umí spolupracovat, poznat a naplnit očekávání od různých zájmových skupin jako jsou odběratelé, zaměstnanci nebo stát. Absolventi oboru pracují jako bezpečnostní manažeři, auditoři informačních systémů, projektoví manažeři nebo byznys analytici.

Více informací

Informační systémy a technologie

Absolventi umí vytvářet informační strategii, optimalizovat podnikové procesy nebo navrhovat informatické služby. Kromě toho disponují znalostmi, které jim umožní vést projekty, a analyzovat výhodnost různých variant outsourcingu. Vzhledem k náplni studijního oboru absolventi propojí své informatické znalosti také o poznatky z ekonomie nebo práva. Do výuky často přicházejí odborníci z praxe, přičemž některé přednášky bývají vedeny v anglickém jazyce pro rozšíření znalostí odborné terminologie v cizím jazyce.

Absolventi se uplatní jako byznys analytici, byznys konzultanti, systémoví integrátoři, manažeři vývoje aplikací nebo manažeři projektů.

Více informací

Kognitivní informatika

Obor Kognitivní informatika posílá na pracovní trh interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti. Během studia se studenti dozví, jak řešit problémy moderní informatiky, softwarového inženýrství, umělé inteligence nebo kybernetiky. Kromě toho dokáží modelovat a měnit podnikové procesy a podnikovou strukturu nebo budovat a strategicky řídit informační systém společnosti.

Absolventi se uplatní jako byznys analytici, manažeři vývoje, manažeři provozu IS/ICT, manažeři výzkumu nebo Inter-Culture manažeři.

Více informací

Podniková informatika (distanční forma)

Obor Podniková informatika je jediným oborem na Fakultě informatiky a statistiky, který lze studovat distančně. Studenti tak musí absolvovat u každého předmětu tři tutoriály, které jsou pevně stanoveny, a dále rozšiřují své znalosti pomocí samostudia.

Absolventi oboru se stávají odborníky na informaticko-manažerských pozicích v organizacích jakékoliv velikosti a zaměření ve veřejné, ale také soukromé sféře. Během studia se studenti naučí propojit oblast řízení s informačními systémy a technologiemi, řídit projektovou informatiku nebo projekty a podnikové procesy.

Absolventi působí na pozicích jako je byznys analytik, manažer informatiky, manažer projektů, auditor informačních systémů nebo znalostní inženýr.

Více informací

Znalostní a webové technologie

Studenti se naučí používat metody a prostředky pro zpracování znalostí. Spojení zpracováním znalostí zahrnuje ale také jejich získávání, uchovávání nebo vyhledávání. Studium je založeno na komplexním pochopení práce se znalostmi s využitím moderních softwarových nástrojů nejen v praktické rovině, ale také s nezbytnými teoretickými základy. Studenti jsou seznamováni nejen se základy umělé inteligence, s teorií informace a inference, s principy inteligentních systémů, ale také s dobýváním znalostí z databází či webu.

Studenti se tak připravují na profese jako je analytik informačních systémů, znalostní inženýr, vývojový pracovník aplikací pro data mining či web mining.

Více informací

Information Systems Management (v angličtině)

Anglický obor připravuje pro pracovní trh specialisty schopné rozvíjet a řídit informatiku v podnicích a organizacích – tedy odborníky s kombinací znalostí informatiky a managementu na ekonomickém základě, kteří budou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky IS/ICT prostředí i podnikové praxe. Studenti tak získávají velmi dobrou mezioborovou znalostní výbavu, což je nespornou výhodou při hledání zaměstnání po ukončení studia.

Studium zahrnuje osvojení znalostí z oblasti informačního managementu, řízení podnikové informatiky, řízení projektů, optimalizace podnikových procesů, auditu informačních systémů, získávání informací z dat dostupných v podnikových databázích, dokumentech nebo webech.

Více informací

Ekonometrie a operační výzkum

Absolventi oboru dokáží propojit teoretické a praktické znalosti, které jsou založené na exaktních a modelových postupech v rámci strategického plánování, předpovídat vývoj firmy, zpracovávat konjunkturální analýzy nebo řídit projekty. Kromě toho zvládají také hodnotit efektivitu podnikových procesů nebo optimalizovat výrobu, distribuci či dodavatelské řetězce. Tyto odborníky vyhledávají konzultační firmy, ale také společnosti z komerční i veřejné sféry.

Absolventi se uplatní na pozicích jako je byznys analytik, analytik řízení výroby, projektů nebo komoditních trhů či jako analytik v sázkových kancelářích.

Více informací

Ekonomická demografie

Náplní oboru jsou pokročilé demografické a statistické metody a modely a jejich využití při hodnocení údajů o populační a ekonomické situaci, ale také při řešení praktických otázek na různých úrovních řízení hospodářství a společnosti – nejen na regionální, ale také na národní i mezinárodní úrovni. Mezi řešení oblasti patří dopady stárnutí obyvatelstva, migrace, změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva nebo nezaměstnanost.

Absolventi jsou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, kteří se uplatní ve státní správě, penzijních fondech, sociálních službách nebo v institucích se zdravotnickým nebo přírodovědným zaměřením.

Více informací

Statistika

Absolventi oboru umí analyzovat a zpracovávat data nejen na firemní, ale také na státní úrovni. Kromě toho zvládají hledat závislosti a predikovat vývoj finančních a ekonomických ukazatelů, nákupní chování zákazníků nebo zjistit efektivitu vyložení financí na marketingové aktivity. Kromě toho zvládají používat vhodné metody pro realizaci dotazníkového šetření a následně vyhodnotit a interpretovat výsledky. Vítáni jsou také v oblastech pojišťovnictví a finanční matematiky, kde se zabývají vývojem a oceňováním pojistných produktů.

Absolventi naleznou uplatnění jako datoví analytici, byznys analytici, analytici v marketingových nebo poradenských službách, odborníci v investičních fondech nebo jako pojistní matematici.

Více informací

Quantitative Economic Analysis (v angličtině)

Nabízený obor v anglickém jazyce nabízí studentům získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti statistiky, ekonometrie, teorie rozhodování a operačního výzkumu. V průběhu studia je kladen důraz na rozvoj analytického a kritického myšlení. Studenti se učí na seminářích pracovat samostatně a řešit rozsáhlejší projekty i v týmu.

Absolventi oboru nacházejí uplatnění v centrálních ekonomických institucích, pojišťovnách, bankách, ve výzkumných ústavech a investičních fondech. Své znalosti mohou aplikovat v marketingových výzkumech, výzkumech veřejného mínění nebo v podnikových řídících útvarech.

Více informací

Official Statistics (v angličtině)

Obor vyučovaný v anglickém jazyce nabízí zájemcům získání magisterského vzdělání v oblasti oficiální statistiky. Hlavní předměty se věnují teoretickému základu oficiální statistiky na evropské i národní úrovni, systému národních účtů a metodiky výběrových šetření. Kromě toho studenti ovládají metody z matematické statistiky, časových řad a ekonometrie. Povinnou součástí studijního oboru je absolvování stáže ve státní správě.

Absolventi oboru se uplatní v národních či mezinárodních institucích státní správy, jako jsou statistický úřad, centrální banka či ministerstva. Kromě toho své znalosti mohou rovněž aplikovat při práci v konzultačních společnostech, bankách nebo pojišťovnách.

Více informací