Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na magisterské studium se liší v závislosti na oboru, na který se hlásíte. Na následujícím odkazu najdete seznam otázek a doporučené literatury k jednotlivým studijním oborům.

Okruhy k přijímacím zkouškám

Důležité termíny

Podání přihlášky včetně připsání platby na účet
 • od 3. 12. 2018 do 30. 4. 2019
Přijímací zkoušky
 • 25. a 26. 6. 2019

Na termín jsou uchazeči zařazováni fakultou. Termín si nelze volit, ani jej nelze měnit. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zaslány pouze elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápisy přijatých uchazečů do studia
 • 27. 6. 2019

Rozpis zápisů na obory vyučované v českém jazyce bude zveřejněn začátkem června na stránkách FIS.

 

Podání přihlášky a její platba

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 690 Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem. Pozdější úpravy přihlášky (po termínu podání a zaplacení) nebudou akceptovány. Poplatek je nevratný.

Uchazeč je považován za přihlášeného, jestliže je na účet VŠE připsán poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhrazený ve výši a způsobem předepsaným výše a zároveň jsou v přihlášce kompletně vyplněny požadované údaje.

Uchazeči o navazující magisterské studium musí na každý obor podat samostatnou elektronickou přihlášku a za každou přihlášku zaplatit poplatek 690 Kč. Například chce-li student studovat obor Informační systémy a technologie a uvažuje-li o druhém náhradním oboru Informační management, podá dvě přihlášky a zaplatí dvakrát poplatek 690 Kč (na každý obor skládá zvlášť přijímací zkoušku). Totéž platí i o oborech studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice nebo napříč oběma studijními programy. Po pozdním doplnění nebo zaplacení přihlášky nemůže již být z technických důvodů přihláška zařazena do dalšího zpracování, a to bez ohledu na potvrzující e-mail o přijetí platby či kompletnosti přihlášky.

Pozn.: Podrobné informace o přijímacím řízení na obory vyučované v anglickém jazyce (Information Systems Management, Quantitative Economic Analysis, Official Statistics) jsou uvedené na adrese fis.vse.cz/en.

Preference

Nejpozději do 10. 5. 2019 obdrží ti uchazeči, kteří podali přihlášky na více oborů FIS, mailem žádost o zaslání preferencí jednotlivých oborů. Pokud fakulta neobdrží vyjádření nejpozději do 24. 5. 2019, preference určí sama podle kapacitních možností jednotlivých oborů.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu (viz § 48 zákona č. 111/1998 Sb.). Další podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je úspěšné složení přijímací zkoušky z odborného předmětu.

Přijetí bez přijímaček

 1. Na základě e-žádosti podané přes informační systém InSIS do 30. 4. 2019 (tj. do termínu ukončení podávání přihlášek) může být rozhodnutím děkana prominuta přijímací zkouška uchazeči, který současně:
  • úspěšně ukončil bakalářské studium na Fakultě informatiky a statistiky ve stejném studijním programu, do kterého podává přihlášku na navazující magisterské studium a dosáhl titulu Bc. nejpozději v šestém semestru studia (netýká se oboru Multimédia v ekonomické praxi),
  • v průběhu tohoto bakalářského studia mu nebyly přiděleny dodatečné kreditové poukázky (děkan může tuto podmínku prominout, pokud dodatečné kreditové poukázky byly studentovi přiděleny v souvislosti se studiem v zahraničí, kam byl vyslán v rámci studia na VŠE, nebo v jiném odůvodněném případě) a
  • měl po skončení pátého semestru studia v bakalářském studijním programu průměrný prospěch (dle čl. 3 písm. g Studijního a zkušebního řádu VŠE) do 2,00 včetně.

   

  Studenti budou přijímáni v pořadí dle dosaženého průměru a kapacitních možností oboru. Přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 50 % předpokládaného počtu (směrné číslo) přijímaných studentů na daný obor. Žádost o prominutí přijímací zkoušky lze podat pouze na jeden obor.

 2. O prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterské studium mohou nejpozději do 14. 6. 2019 zažádat také studenti jiných fakult VŠE a jiných VŠ, kteří bakalářské studium absolvovali s vyznamenáním. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně. Žádost je třeba doručit na studijní oddělení Fakulty informatiky a statistiky k rukám paní Hudcové.

Forma a obsah zkoušky

Přijímací zkouška z odborného předmětu má formu testu vyplňovaného na počítači. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni zveřejněných okruhů. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Okruhy k přijímacím zkouškám

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení bakalářského vzdělání je ověřováno bezprostředně před přijímací zkouškou. Uchazeč jej prokazuje předložením bakalářského diplomu, nebo potvrzením ze studijního oddělení absolvované vysoké školy v případě, že diplom ještě neobdržel.

Vzhledem k tomu, že Vysoká škola ekonomická v Praze obdržela institucionální akreditaci, nemusí uchazeči o studium dokládat nostrifikaci předchozího zahraničního vzdělání. Agendu posouzení vzdělání spravuje právní oddělení a aplikace pro podání žádosti a veškeré podrobné informace jsou k dispozici na https://edu.vse.cz/. Žádost o posouzení zahraničního vzdělání musí být podána nejpozději do 3. 6. 2019.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že Fakulta informatiky a statistiky vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

Rozhodnutí o přijetí

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem v rámci aktuálního přijímacího řízení. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Kontaktní osoby

p. Iva Hudcová
e-mail: iva.hudcova@vse.cz

Mgr. Veronika Brunerová
obory Information Systems Management, Quantitative Economic Analysis a Official Statistics
e-mail: veronika.brunerova@vse.cz