Možnosti studia v zahraničí pro studenty navazujícího magisterského studia

Varianty pobytů na zahraničních univerzitách

 1. Semestrální výměnné pobyty
 2. Freemover – individuální mobility

1. Semestrální výměnné pobyty

Výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v rámci magisterského studia se koná jednou ročně, počátkem kalendářního roku (únor-březen), s platností pro výjezdy na celýnásledující akademický rok. V magisterském stupni je možné uskutečnit výjezd nejdříve v 2. semestru studia. Více informací naleznete zde.

2. Freemover – individuální mobilita

Freemover – individuální mobilita – FIS nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu (může se jednat pouze o školu, která není stávající partnerskou školou VŠE) ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň FIS a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí.

Pravidla programu „Freemover“ na FIS VŠE v Praze

Výše finančního příspěvku

Výše finančního příspěvku přidělená úspěšným žadatelům bude obdobná jako výše finančního příspěvku poskytovaného studentům vysílaným na semestrální výměnné pobyty:

 1. paušální příspěvek maximálně 10 000 Kč měsíčně na pokrytí životních nákladů
 2. jednorázový příspěvek maximálně 15 000 na dopravu, víza, pojištění apod. (v doložené výši).

Postup podání žádosti

S ohledem na skutečnost, že zahraniční školy mají různé začátky semestrů a rozdílné termíny pro vystavení akceptačního dopisu, mohou studenti žádat o podporu v průběhu celého roku, tj. k podání žádosti o stipendium můžete přistoupit, kdykoliv se Vám podaří získat akceptační dopis od přijímající školy a splnit ostatní podmínky (viz výše).

 1. Nejprve je třeba napsat Žádost, ve které uvedete:
  1. jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat,
  2. název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy + počet měsíců);
 2. K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:
  1. Životopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat;
  2. Motivační dopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat;
  3. Akceptační dopis ze zahraniční školy a její akademický kalendář;
  4. Study Abroad Course Plan – nutno mít projednáno a potvrzeno (podepsáno) jak ze strany vysílající fakulty zastoupené proděkankou pro studijní a  pedagogickou činnost, tak i ze strany zahraniční univerzity.
 3. Žádosti vytištěné, podepsané a opatřené všemi přílohami se odevzdávají proděkance pro studijní a pedagogickou činnost na FIS. Přijímají se pouze žádosti kompletní.

Stipendia na pobyty v zahraničí

K financování pobytu na zahraničních univerzitách lze využít různé formy stipendií. Přehled a podmínky poskytovaných stipendií je uveden u jednotlivých forem zahraničních pobytů na stránkách OZS.

Podpora ze strany fakulty

Fakulta informatiky a statistiky dále podporuje studenty vysílané na zahraniční univerzity v zámoří v rámci studia na VŠE ze stipendijního fondu fakulty jednorázovým příspěvkem 5.000,- Kč před odjezdem a 5.000,- Kč po příjezdu. Výplata neprobíhá automaticky, studenti si musí o podporu elektronicky požádat (e-žádost v InSIS) u proděkanky pro studijní a pedagogickou činnost.

O mimořádný finanční příspěvek mohou požádat i studenti, kteří absolvují pobyt na zahraniční univerzitě, kam nebyli vysláni VŠE, pokud prokážou jeho přínos pro studium svého oboru.

FAQ

Kam je dobré jet studovat?

Výběr místa je vhodné sladit s odbornou profilací zahraniční školy. Je jasné, že někteří studenti si volí nejprve zemi nebo město a až pak se dívají na zaměření místních univerzit. Takový přístup není vhodný, studium v zahraničí má vést zejména k posílení odborné specializace studenta. Pro ilustraci míst a předmětů, které v minulosti studenti FIS v zahraničí studovali, se podívejte na seznam předmětů a škol, které v minulosti studenti FIS navštívili a jaké předměty studovali. Pro inspiraci můžete využít také závěrečné zprávy studentů, které jsou veřejně přístupné. S výběrem školy Vám může pomoci také některý z pracovníků katedry, kterého můžete požádat o radu s výběrem školy. V případě, že škola není v seznamu partnerských univerzit VŠE, můžete na školu vyrazit v režimu Freemover (viz výše).

Jak si vybrat předměty?

Výběr předmětů je nutné konzultovat s garantem Vašeho oboru (v případě, že se jedná o povinné či povinně volitelné předměty). Souhlas garanta je nutný před podpisem learning agreementu ze strany proděkana pro studijní a pedagogickou činnost. Předměty by měly rozšiřovat nebo nahrazovat předměty studované specializace.

Jak probíhá uznávání předmětů?

Po návratu ze zahraničí se musíte dostavit se všemi dokumenty k proděkanovi pro studijní a pedagogickou činnost, který podepisuje uznání předmětů absolvovaných v zahraničí. Proto velmi dobře dbejte na výběr předmětů před odjezdem vzhledem ke struktuře svého studijního plánu.

Kdo podpisuje na fakultě Learning Agreement (LA)?

Na Fakultě informatiky a statistiky musí schválit LA proděkan pro studijní a pedagogickou činnost.

Je možné měnit studované předměty po odjezdu na partnerskou univerzitu?

Pokud si student bude chtít změnit některý kurz, je to možné. Je zapotřebí o to požádat e-mailem garanta oboru (v případě, že se jedná o oborově povinné či oborově volitelné předměty) a následně proděkana pro studijní a pedagogickou činnost.