Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projev děkana Fakulty informatiky a statistiky doc. RNDr. Luboše Marka, CSc. na slavnostním zasedání vědecké rady k 20. výročí vzniku FIS

Vaše Magnificence pane rektore, Magnifici páni rektoři, Spectabiles, Honorabiles, vážení hosté, dámy a pánové. Dovolte, abych i já vás jménem fakulty informatiky a statistiky přivítal na dnešním slavnostním zasedání vědecké rady.

20 let historie fakulty informatiky a statistiky, kterou tady dnes společně oslavujeme, se zdá jako nicotné číslo ve srovnání s historií některých jiných fakult v České republice. Avšak historie jednotlivých oborů na fakultě sahá daleko před rok 1991, sahá až k počátkům samotné VŠE.

Když jsem si připravoval dnešní proslov, když jsem přemýšlel, o čem bych dnes měl z tohoto místa promluvit, velmi mne lákalo okomentovat posledních 20 let života fakulty a zabrousit i daleko hlouběji do minulosti. Pak jsem si však vzpomněl na slova našeho největšího vědce a akademika, který se jen pouhou shodou náhod nestal děkanem či rektorem, na slova Járy Cimrmana. Ten kdysi prohlásil: Budu se raději zabývat budoucností, neboť minulost se neustále mění. Ta slova byla pronesena v jiném kontextu, byla myšlena trochu jinak, než já je dnes používám.

Nicméně, když jsem hovořil se svými kolegy a bavili jsme se o posledních 20 letech života fakulty, o době, kterou jsme tu všichni společně prožili, zjistili jsme, že si vůbec v první chvíli debaty nejsme jisti, v kterém roce byl zaveden kreditní systém, od kterého do kterého data byl kdo děkanem a kdo byli tehdejší proděkani, jak to bylo s volbami, se senátem a jak se to tehdy vše vlastně odehrávalo. I pouhých 20 let stačilo k tomu, aby se vzpomínky každého z nás rozutíkaly do různých směrů a nad některými událostmi jsme museli dlouze přemýšlet, než jsme jejich časovou souslednost dali dohromady. Myslím, že i proto je dobré se v dnešní uspěchané, hektické době zastavit a ohlédnout se zpátky. Toto ohlédnutí však přenechám svým kolegům, kteří jsou na fakultě či na škole daleko déle než já a stáli u zrodu jednotlivých oborů, u zrodu samotné VŠE. Vždyť pokud někdo učí na VŠE již 100 semestrů, a takové kolegy tady máme, jak ostatně za chvíli uslyšíte, je v tomto směru určitě povolanější osobou než já, který jsem tu pouhých 52 semestrů, byť jsem v tuto chvíli děkanem fakulty. A aby naše vzpomínky a historie posledních 20 let fakulty zcela nezapadly, sepsali jsme k tomuto výročí i publikaci, kterou jste mnozí z vás dnes obdrželi a která je umístěna na www stránkách fakulty.

Jak jsem již naznačil, pokusím se nyní krátce zamyslet spíše nad tím, kde se fakulta nachází v současnos­ti a jak vidím její budoucnost.

Na fakultě dnes vzděláváme okolo 3500 studentů – informatiků, statistiků, ekonometrů a demografů. Z toho máme převážnou část – 2400 studentů – na bakalářském stupni, 1000 na magisterském studiu a okolo 160 na studiu doktorském. V rámci VŠE nic neobvyklého, jsme však spíše velkou fakultou, pokud se srovnáváme s fakultami na jiných školách. Cesta do budoucnosti však nemůže být založena na tom, že budeme přijímat co nejvíce studentů, ale soustředíme se na lepší studenty, prostě půjdeme cestou ke kvalitě. Ostatně, vnější podmínky, působící na oblast vysokého školství a v této souvislosti i stanovování kvót na počty studentů a snaha o absolutní snižování počtu studujících na vysokých školách a rovněž nepříznivý demografický vývoj nám jinou cestu ani neumožňují.

Fakulta má dnes poměrně značné rezervy v oblasti vědy a v oblasti mezinárodní spolupráce. Jsem však velmi rád tomu, že situace se v těchto oblastech postupně zlepšuje. Daří se nám každoročně zvyšovat počty kvalitních publikací a obecně dalších vědeckých výstupů. Na fakultě se každoročně pořádá několik mezinárodních konferencí (a slovem mezinárodní nyní myslím konference, které jsou dlouhá léta zavedené, na kterých jsou účastníci z několika desítek zemí světa a které mají velkou mezinárodní prestiž). Velkého úspěchu jsme letos dosáhli v rámci mezinárodní vědecké spolupráce – 3 vědecké projekty 7. rámcového programu EU získané v letošním roce, jistě stojí za povšimnutí. Zvyšuje se počet řešených grantů a to nejen těch, jejichž zadavatelem je grantová agentura České republiky.

Postupně rozšiřujeme výuku v angličtině, rádi bychom dosáhli stavu, kdy všechny naše klíčové předměty budou přednášeny jeden semestr česky, druhý anglicky.  S tím souvisí i spuštění studijního oboru v angličtině, který připravujeme.

Fakulta tedy dnes slaví 20. narozeniny. V porovnání se životem člověka je tedy fakulta mladá. Navíc v tomto kontextu je teprve dva roky plnoletá. Je tedy vlastně na začátku a věřím, že to nejlepší ji teprve čeká. Osobně nemám žádné obavy o její další osud. Zárukou zdárného vývoje fakulty jsou naši mladí kolegové, kteří práci na fakultě věnují spoustu času mnohdy nad rámec pracovní doby či svého úvazku. Oni jsou zárukou budoucnosti fakulty. A navíc, studijní obory, které na fakultě máme, jsou ve spojitosti s ekonomií rovněž zárukou do budoucna – stačí se podívat na požadavky praxe a na zájem o naše absolventy.

Přeji fakultě, ať se jí daří, ať se z ní stane respektované pracoviště nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. Potenciál na to fakulta informatiky a statistiky má a záleží jen na nás, na jejích zaměstnancích, abychom k tomuto cíli všichni přispěli.

Děkuji za pozornost.