Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské práce

Bakalářská práce je závěrečná práce studijního programu prvního stupně vysokoškolského studia, tedy bakalářského studijního programu.

Zákon o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)) popisuje zaměření bakalářského studijního programu v paragrafu 45 odstavci 1 takto „Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu.“. Paragraf 45, odstavec 3 uvádí, že „Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.“

Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 18. 7. 2017, účinný od 1. 9. 2017) se věnuje problematice bakalářských prací v článcích 16 a 17.

Standardy a doporučení ke zpracování bakalářské práce ve studijním programu Aplikovaná informatika s ohledem na článek 17, odstavec 3 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 18. 7. 2017, účinný od 1. 9. 2017) jsou uvedeny v těchto dokumentech:

  • Pokyny a doporučení k zahájení, průběhu zpracování, odevzdání a obhajobě bakalářské práce (platný dokument FISBPAI-PRO122017)
  • Řazení a úprava textu bakalářské práce (platný dokument FISBPAI-RUT122017)
  • Práce s literaturou a dalšími informačními zdroji v bakalářské práci (platný dokument FISBPAI-LIT122017)
  • Formuláře posudků práce