Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Popis oborů

Stručná charakteristika oborů

Obor Aplikovaná informatika

Studijní obor Aplikovaná informatika je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy podniků a institucí. Studenti jsou připravováni pro prostředí globálního trhu práce, kdy se dostanou do konkurence s absolventy zahraničních vysokých škol a s odborníky ze zemí EU, USA a dalších zemí. Studijní plán je sestaven s respektováním světových standardů pro výuku informatiky (Computing Curricula 2006, IS 2002 – Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programmes in IS a SE2004), ale současně zachovává konkurenční výhody VŠE, tj. kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky.
Studenti mají k dispozici širokou nabídku volitelných informatických předmětů. Teprve v průběhu studia se rozhodují, na kterou z oblastí se chtějí orientovat, zda na Informační systémy (Information Systems) či Softwarové inženýrství (Software Engineering).
Specialisté na Information Systems se zaměřují na integraci informačních technologií a podnikových procesů tak, aby naplnili informační potřeby podniků a umožnili jim dosáhnout požadované konkurenceschopnosti na trhu. Hlavní cílovou profesí oblasti Information Systems je analytik-designer podnikových procesů a informačních systémů, doplňkovými profesemi jsou např. správce aplikací, asistent vedoucího IT projektu, asistent vedoucího podnikového IT oddělení a obchodník s ICT produkty a službami.
Oblast Software engineering je zaměřena na analýzu, návrh, realizaci a rozvoj softwarových systémů. Cílem je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni zapojit se do softwarových týmů a podílet se na vytváření kvalitních a spolehlivých softwarových produktů. Hlavní cílovou profesí oblasti Software engineering je analytik vývojář, doplňkovými profesemi jsou programátor, vývojář web aplikací, tester aplikací a správce databáze.

Obor Multimedia v ekonomické praxi

Multimedia jsou široce používaným a perspektivním prostředkem komunikace v podnikové i veřejné sféře. Obor propojuje klasické ekonomické znalosti s praktickou výukou tvorby multimediálního výstupu. Připravuje studenta na činnosti od definice uživatelských potřeb až po realizaci produktu vlastními silami. Důraz je kladen na schopnost tvořit, organizovat a posuzovat kvalitu zpracovávaných i dodaných materiálů. Uplatnění absolventů je orientované na propagační, komunikační a odpovídající koncepční účely. Tento profil je poptáván zejména v malých a středních podnicích, v  PR odděleních, při prezentaci vědeckých projektů nebo v oblastech státní správy a samosprávy

Obor Statistika a ekonometrie

Posluchači získávají kromě základního ekonomického vzdělání specializaci v oblasti statistiky, ekonomicko-matematických metod, matematického a ekonometrického modelování a informatiky. Absolventi studijního programu se uplatňují ve státní statistické službě a ústavech pro výzkum veřejného mínění, v centrálních ekonomických institucích, podnikových a řídících útvarech, výpočetních střediscích, výzkumných ústavech apod.

Obor Matematické metody v ekonomii

Bakalářský studijní obor Matematické metody v ekonomii nabízí získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti používání kvantitativních metod na podnikové i makroekonomické úrovni. Během studia se posluchači seznámí se základy ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, podstatou matematického modelování jako nástroje pro analýzu a řešení rozhodovacích problémů a optimálního řízení ekonomických procesů s využitím běžných i specializovaných programových produktů. Výhodou takto orientovaných absolventů je jejich velmi dobrá adaptabilita na vznikající praktické potřeby, vyžadující interdisciplinární přístupy k řešení složitých reálných úloh. Absolventi nacházejí uplatnění u konzultačních firem, v analytických odděleních bank a výrobních či logistických firem, v marketingových agenturách, ve veřejných i soukromých výzkumných organizacích apod. Po absolvování si mohou dále prohloubit znalosti v navazujícím magisterském studiu na oboru Ekonometrie a operační výzkum.

Obor Statistické metody v ekonomii

Studenti tohoto oboru získají základní znalosti z oblasti statistiky a aplikace statistických metod v ekonomii. Studium se však neomezuje pouze na statistiku. Záběr studia je mnohem širší, neboť jeho součástí je mnoho ekonomických předmětů – demografie, informatika, právo, management a další. Právě znalost těchto disciplín ve spojení se statistikou poskytne absolventům velkou výhodu v praxi. Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění v komerčních pojišťovnách, penzijních fondech a zdravotních pojišťovnách, dále v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních aktivit (analytická oddělení bank a investičních fondů), v marketingových, poradenských a výzkumných institucích.

Obor Sociálně ekonomická demografie

Studenti tohoto oboru získají hlubší poznatky týkající se problematiky reprodukce lidských zdrojů a lidského kapitálu. Studijní program zahrnuje potřebné ekonomické vzdělání, dostatečně široké znalosti z demografie, sociální a hospodářské politiky. Studenti budou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, kteří se uplatní na všech stupních řízení podniku ve státním i soukromém sektoru a také ve státní správě. Naučí se prakticky používat základní demografické a statistické metody potřebné pro vyhodnocování a řízení ve všech výše jmenovaných oblastech. Absolventi oboru mohou své znalosti rozšířit v navazujícím magisterském oboru Ekonomická demografie.