Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Distanční studium

Na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze je možné studovat s distanční formou studia navazující magisterský obor Podniková informatika.

Akreditační komise MŠMT rozhodla na svém zasedání v únoru 2015 prodloužit distančnímu oboru Podniková informatika akreditaci na dalších 8 let.

Profil absolventa oboru Podniková informatika

Profil absolventa oboru Podniková informatika je vytvářen na základě kombinace vědomostí získaných studiem hlavní informatické specializace doplněné manažersko-ekonomický zaměřením vedlejší specializace. Absolventi budou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti řízení ve vztahu k informačním systémům a technologiím, podnikovým procesům, projektům a personálním, finančním a datovým zdrojům. Budou znát principy, jak řídit podnikovou informatiku, aby podpořila dosažení podnikových cílů, jak koncipovat procesně-organizační strukturu, aby nasazení IS/ICT prostředků přineslo maximální efekty, jak vyhodnocovat a měřit náklady a přínosy IS/ICT.

Kombinace získaných znalostí a dovedností vytváří absolventům předpoklady pro úspěšné uplatnění na pozicích manažerů informatiky, manažerů projektů, auditorů informačních systémů, znalostních inženýrů, byznys analytiků a architektů.

Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované specialisty připravené zastávat informaticko-manažerské pozice v organizacích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje.

Distanční forma studia je s prezenční formou studia shodná v následujícím:

 • harmonogram akademického roku,
 • standardní délka studia 2 roky s možností rozvolnění na 3 roky,
 • celkový počet ECTS navazujícího magisterského oboru je 120 (na začátku studia má student přiděleno celkem 144 ECTS),
 • studenti absolvují vedlejší specializaci v rozsahu 30 ECTS,
 • po úspěšném absolvování získávají studenti titul Ing.,
 • studium je bezplatné, studenti hradí pouze poplatky spojené se studiem, jako je např. studium delší než 3 roky, přijímací řízení, žádosti apod. Ale pozor na odlišnosti týkající se statutu studenta – viz níže!
 • studenti mají přístup do školní počítačové sítě, mohou užívat bezplatně školní knihovnu a elektronické informační zdroje,
 • studenti užívají Integrovaný studijní informační systém,
 • studenti mohou využít osobní konzultace s vyučujícím v jeho konzultačních hodinách kdykoliv v průběhu semestru (konzultační hodiny vyučujících jsou k dispozici v ISISu),
 • na studenty se vztahují vnitřní předpisy VŠE,
 • studenti si mohou požádat o potvrzení o studiu.

Distanční forma studia se od prezenční formy studia liší v následujícím:

 • místo pravidelné prezenční výuky mají studenti povinnost absolvovat u každého předmětu 3 tutoriály v pevně stanovených termínech (jeden tutoriál k jednomu předmětu je v délce 2 výukových hodin) a dále se připravují na základě studijních opor formou samostudia, které však vyžaduje soustavnou práci a průběžné prokazování získaných vědomostí,
 • po každém semestru musí mít student získáno celkem alespoň tolik kontrolních kreditů, kolik odpovídá počtu dosud studovaných semestrů, v nichž neměl přerušeno studium, vynásobenému číslem 15 (viz Studijní a zkušební řád, čl. 9),
 • časový rozpis studijních povinností je ve studijním plánu pro distanční formu studia závazný s tím, že výjimku tvoří pouze opakované pokusy o absolvování studijních povinností nebo studium nad rámec studijního plánu (viz Studijní a zkušební řád, čl. 10),
 • studijní plán neobsahuje skupinu volně volitelných předmětů,
 • zkouškové období je pro studenty s distanční formou studia o několik týdnů delší (viz harmonogramy VŠE) než pro studenty s prezenční formou studia, v každém případě však končí před zahájením následujícího semestru,
 • studenti s distanční formou studia nemají nárok na:
  • zdravotní a sociální pojištění hrazené státem,
  • dotované stravování v menze,
  • studentské slevy (ISIC, jízdné, kultura apod.),
  • prospěchové, sociální stipendium apod.,
 • studenti oboru Podniková informatika si mohou vybrat z následujících vedlejších specializací  nabízených fakultou podnikohospodářskou:
  • Personální management,
  • Malé a střední podniky v tržním prostředí.