Distanční studium

Na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze je možné studovat s distanční formou studia navazující magisterský obor Podniková informatika.

Akreditační komise MŠMT rozhodla na svém zasedání v únoru 2015 prodloužit distančnímu oboru Podniková informatika akreditaci na dalších 8 let.

Profil absolventa oboru Podniková informatika

Profil absolventa oboru Podniková informatika je vytvářen na základě kombinace vědomostí získaných studiem hlavní informatické specializace doplněné manažersko-ekonomický zaměřením vedlejší specializace. Absolventi budou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti řízení ve vztahu k informačním systémům a technologiím, podnikovým procesům, projektům a personálním, finančním a datovým zdrojům. Budou znát principy, jak řídit podnikovou informatiku, aby podpořila dosažení podnikových cílů, jak koncipovat procesně-organizační strukturu, aby nasazení IS/ICT prostředků přineslo maximální efekty, jak vyhodnocovat a měřit náklady a přínosy IS/ICT.

Kombinace získaných znalostí a dovedností vytváří absolventům předpoklady pro úspěšné uplatnění na pozicích manažerů informatiky, manažerů projektů, auditorů informačních systémů, znalostních inženýrů, byznys analytiků a architektů.

Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované specialisty připravené zastávat informaticko-manažerské pozice v organizacích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje.

Distanční forma studia je s prezenční formou studia shodná v následujícím:

Distanční forma studia se od prezenční formy studia liší v následujícím:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague