Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorské studium

Doktorské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání, do něhož jsou přijímáni absolventi magisterského studia s předpoklady pro tvůrčí práci v příslušném oboru. Studium je určeno budoucím pracovníkům v oblasti vědy a výzkumu, vysokoškolským učitelům a pracovníkům praxe ve vyšších řídících funkcích nebo pracujících na úseku metodických a koncepčních otázek. V doktorském studiu se výuka náročných, převážně teoretických předmětů prolíná s vědeckou či výzkumnou prací studenta pod vedením profesora (docenta) daného oboru. Zpravidla jde o práci na některém z výzkumných úkolů příslušné oborové katedry. Student (doktorand) má výsledky své vědecko-výzkumné činnosti shrnout do disertační práce, kterou po složení všech předepsaných zkoušek obhajuje před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul „doktor“ s právem užívání zkratky „Ph.D.“ za jménem.

Zatímco u diplomové práce v magisterském studiu postačuje, aby v ní absolvent prokázal schopnost prosté aplikace nabytých vědomostí a dovedností na řešení praktického problému, má doktorská disertace přinést nové poznatky v rámci příslušného vědního oboru, popřípadě má vynikajícím způsobem vyřešit některý náročný úkol praktického zaměření a přinést tak praxi mimořádný prospěch. V obou uvedených případech, jak je zřejmé, je namístě požadovat od doktoranda iniciativní přístup jak k vědeckému životu daného oboru v tuzemsku i v zahraničí (jeho účastí na seminářích a konferencích, příspěvky do odborného tisku), tak i k získávání vlastních praktických zkušeností (spoluprací s některou institucí hospodářské praxe apod.).

Pod názvem Den doktorandů FIS se každoročně koná vědecký seminář, na nichž mají jednotliví doktorandi příležitost prezentovat své výzkumy před akademickou obcí fakulty a širší veřejností. Každý doktorand by měl v průběhu studia na semináři vystoupit. Z příspěvků přednesených na semináři je každoročně vydáván sborník.

O studiu

Na Fakultě informatiky a statistiky lze studovat tři obory doktorského studia:

Název studijního programu Název studijního oboru Stand. doba studia
v akad. rocích
Forma studia Výuka v AJ
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika 4 Prezenční nebo kombinovaná ano
Kvantitativní metody v ekonomice Ekonometrie a operační výzkum 4 Prezenční nebo kombinovaná ano
Statistika 4 Prezenční nebo kombinovaná ano

K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek a s ohledem na kapacitu školitelů. Veškeré informace o přijímacím řízení lze získat z Informací o přijímací zkoušce na doktorské studium.

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia od akademického roku 2017/2018 čtyři akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace o doktorském studiu a zkouškách jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Doktorské studium lze absolvovat ve formě prezenční nebo kombinované. Podrobnosti o podmínkách těchto forem studia, časovém harmonogramu a náplni studia se lze dovědět v Programu doktorského studia.

Průběh čtyřletého studia na FIS je vůči studijnímu a zkušebnímu řádu upřesněn a řízen dokumentem Opatření pro doktorské studium. Podrobnější rozpis povinností pro čtyřleté studium od akademického roku 2017/2018 je uveden zde. Pro studenty studující ve tříletém programu je pro průběh studia závazné Opatření děkana č. 4/2012.

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje pod vedením svého školitele. Podrobné informace o obsahu studia zvoleného oboru poskytnou garanti příslušného oboru.

Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia je přiznáváno doktorské stipendium.

Garanti oboru:

S případnými studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkana pro vědu a výzkum prof. Ing. Petra Doucka, CSc. – m.č. NB 408, telefon: 224095418 nebo NB 452, telefon: 224095409.

Provozní a technické záležitosti vyřizuje studijní referentka pro doktorské studium Jitka Krajíčková, m.č. NB 412, telefon: 224095464, e-mail: krajicko@vse.cz, případně Mgr. Sabina Zukalová z oddělení vědy a výzkumu – doktorské studium VŠE, m.č. IB 317, telefon: 224 095 733, e-mail: sabina.zukalova@vse.cz.

Akreditace studijních programů