Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Den doktorandů 2007

12. Den doktorandů na Fakultě informatiky a statistiky

Den doktorandů, tradiční soutěžní seminář mladých vědeckých pracovníků Fakulty informatiky a statistiky, letos proběhl netradičně ještě před začátkem letního semestru. Dvanáctého ročníku se zúčastnilo celkem 25 doktorandi, kteří přednesli 23 referátů (mimochodem obě čísla jsou úplně shodná jako v loňském ročníku). Podle pravidel doktorského studia na FIS musí každý doktorand vystoupit během svého studia na tomto semináři alespoň jednou, nicméně řada z nich se soutěžního semináře účastní vícekrát; jedná se totiž o velmi vítanou možnost, jak seznámit s výsledky své práce své kolegy a na druhé straně poznat vědecké zaměření a formu prezentace svých kolegů. Ti nejlepší pak získají prestižní Cenu děkana FIS, s níž je spojena i příjemná finanční odměna.

Referáty přihlášené do letošního Dne doktorandů byly pro velký zájem rozděleny do dvou sekcí: Informatika (9 příspěvků) a Kvantitativní metody(14 příspěvků). Kvalitu vystoupení po stránce vědecké i prezentační hodnotily odborné komise pod vedením doc. Ing. Norberta Žida, CSc. (informatika) a doc. Ing. Hany Řezankové, CSc. (kvantitativní metody). Hlavními kritérii při nelehkém rozhodování komisí byly zejména náročnost a aktuálnost zpracovaného tématu, přístup k řešení daného problému, úroveň práce s reálnými daty a v neposlední řadě i schopnost prezentovat a obhájit výsledky vědecké práce. V sekci kvantitativních metod práci hodnotící komise oživil i pohled externího spolupracovníka – vrchního ředitele sekce makroekonomických statistik Českého statistického úřadu Ing. Marka Rojíčka.

Průběh letošního Dne doktorandů jednoznačně ukazuje vědecký potenciál, který katedry ve studentech doktorského studia mají. U nejlepších prací se navíc ukazuje, že u vybraných oblastí zájmu doktorandi spolehlivě poznali “neřešená místa“ a snažili se najít nové a vlastní řešení (apod.).

Na semináři byli rovnoměrně zastoupeni doktorandi v prezenční a v kombinované formě studia.
V sekci Informatika byli jako nejlepší vyhodnoceni tito doktorandi (uděleny jedna první a tři druhé ceny):
1. cena: Ing. Daniel RydziVyužití umělé neuronové sítě k odhadu rentability potenciálních odběratelů, případová studie
2. cena: Ing. Jakub Hejtmánek Využití ICT ve SME – metoda SME/ICT
2. cena: Ing. Štěpán Jaroch Využití BSC a COBIT v Service Level Managementu
2. cena: Ing. Martin Maloš Příležitosti inovace pro utilitní providery. Implementace AMM jako východiskok business inovacím

V sekci Kvantitativní metody (obory Ekonometrie a operační výzkum a Statistika) byli oceněni tito soutěžící (uděleny jedna první, dvě druhé a tři třetí ceny):
1. cena: Ing. Martin Cícha, Ing. Kamil Kladívko, Ing. Pavel Zimmermann Modelování výnosové křivky pomocí metody hlavních komponent a nelineárních stochastických diferenciálních rovnic
2. cena: Ing. Jaroslav Sixta Kapitálové služby v národním účetnictví – problémy a perspektivy
2. cena: Ing. Jan Zouhar Efektivnost decentralizovaných dodavatelských řetězců
3. cena: Ing. Andrej Chu Implementácia optimalizačných algoritmov pre riešenie rozsáhlych úloh
3. cena: Mgr. Tomáš Václavík, Ing. Petr Mazouch Symetrická regrese
3. cena: Ing. Vilém Valenta Využití předstihových indikátorů pro krátkodobou predikci HDP

Oceněným doktorandům upřímně blahopřejeme. Uznání však patří všem mladým vědeckým pracovníkům, kteří svými příspěvky a přístupem k jejich prezentaci vytvořili atmosféru kvalitního vědeckého semináře. Poděkování a uznání náleží rovněž jejich školitelům, členům hodnotících komisí a dalším kolegům, kteří se na úspěchu 12. Dne doktorandů na Fakultě informatiky a statistiky podíleli. Zvláštní poděkování patří paní referentce Jitce Krajíčkové, díky níž byl seminář perfektně zajištěn po organizační stránce.

Všechny příspěvky prezentované na Dni doktorandů budou publikovány ve sborníku, který vyšel v květnu 2007 a je k dispozici v knihovně VŠE v Praze. Doktorandi též mohou úspěšné příspěvky po úpravě a rozšíření nabídnout k publikaci v některém z renomovaných vědeckých časopisů či sborníků (Systémová integrace, Statistika, Politická ekonomie) a předložit tak výsledky své práce širší veřejnosti.

Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum FIS