Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Den doktorandů 2008

13. Den doktorandů na Fakultě informatiky a statistiky

Den doktorandů, tradiční soutěžní seminář mladých vědeckých pracovníků Fakulty informatiky a statistiky, letos proběhl stejně jako loni ještě před začátkem letního semestru. Dvanáctého ročníku se zúčastnili celkem 22 doktorandi, kteří přednesli 20 referátů (obě čísla jsou mírně nižší oproti loňskému ročníku). Podle pravidel doktorského studia na FIS musí každý doktorand vystoupit během svého studia na tomto semináři alespoň jednou, nicméně řada z nich se soutěžního semi-náře účastní vícekrát; jedná se totiž o velmi vítanou možnost, jak seznámit s vý-sledky své práce své kolegy a na druhé straně poznat vědecké zaměření a formu prezentace svých kolegů. Ti nejlepší pak získají prestižní Cenu děkana FIS, s níž je spojena i příjemná finanční odměna.
Referáty přihlášené do letošního Dne doktorandů byly pro velký zájem rozděleny do dvou sekcí: Informatika (7 příspěvků) a Kvantitativní metody (13 příspěvků). Kvalitu vystoupení po stránce vědecké i prezentační hodnotily odborné komise pod vedením doc. Ing. Norberta Žida, CSc. (informatika) a prof. Ing. Romana Huška, CSc. (kvantitativní metody). Hlavními kritérii při nelehkém rozhodování komisí byly zejména náročnost a aktuálnost zpracovaného tématu, přístup k řešení daného problému, úroveň práce s reálnými daty a v neposlední řadě i schopnost prezento-vat a obhájit výsledky vědecké práce.
Průběh letošního Dne doktorandů jednoznačně ukazuje vědecký potenciál, který katedry ve studentech doktorského studia mají. U nejlepších prací se navíc ukazu-je, že u vybraných oblastí zájmu doktorandi spolehlivě poznali „neřešená místa“ a snažili se najít nové a vlastní řešení (apod.) Na semináři byli rovnoměrně zastoupeni doktorandi v prezenční a v kombinované formě studia.

V sekci Informatika byli jako nejlepší vyhodnoceni tito doktorandi:
1. cena: Ing. Tomáš Šalamon: Zvládání složitosti multiagentního systému
2. cena: Ing. Martin Fleischmann: Capability Maturity Model a jeho využití v oblasti auditu IS/ICT
2. cena: Mgr. Martin Ralbovský: Smysluplné multirelační 4FT hypotézy

V sekci Kvantitativní metody (obory Ekonometrie a operační výzkum a Statistika) byli oceněni tito soutěžící:
1. cena: Mgr. Milan Bašta: Wavelety a jejich použití v analýze časových řad (a ve statistice)
2. cena: Ing. Filip Tichý: Modelování zahraničního obchodu pomocí panelových dat
2. cena: Ing. Ondřej Vilikus: Využití metody Bootstrap a permutačních testů v oblasti marketingových výzkumů
3. cena: Ing. David Havrlant: Reálná konvergence a Balassův – Samuelsonův efekt
3. cena: Ing. Lucia Horáčková, Ing. Andrej Chu: Aplikácia vybraných Heuristických metód na rozvozný problém s delenou dodávkou

Oceněným doktorandům upřímně blahopřejeme. Uznání však patří všem mladým vědeckým pracovníkům, kteří svými příspěvky a přístupem k jejich prezentaci vytvořili atmosféru kvalitního vědeckého semináře. Poděkování a uznání náleží rovněž jejich školitelům, členům hodnotících komisí a dalším kolegům, kteří se na úspěchu 13. Dne doktorandů na Fakultě informatiky a statistiky podíleli. Zvláštní poděkování patří paní referentce Jitce Krajíčkové, díky níž byl seminář perfektně zajištěn po organizační stránce.

Všechny příspěvky prezentované na Dni doktorandů byly publikovány ve sborníku (ke stažení zde Sborník 2008), který vyšel v dubnu 2008 a je k dispozici v knihovně VŠE v Praze. Doktorandi též mohou úspěšné příspěvky po úpravě a rozšíření nabídnout k publikaci v některém z renomovaných vědeckých časopisů či sborníků (Systémová integrace, Statistika, Politická ekonomie) a předložit tak výsledky své práce širší veřejnosti.

Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum FIS