Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obsah státní zkoušky

Studijní obor: EKONOMETRIE A OPERAČNÍ VÝZKUM

Formální náležitosti

Podle platného studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro doktorské studium (čl. 13 až 16) má doktorand při státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) prokázat nejen široké teoretické znalosti ve studovaném oboru, ale i schopnost samostatné vědecké práce s aplikacemi získaných vědomostí. SDZ předchází obhajobě disertační práce, je komisionální, veřejná a ústní. Zkušební komisi jmenuje děkan, přičemž právo zkoušet mají profesoři, docenti a odborníci v daném oboru schváleni příslušnou vědeckou radou. Podmínkou přihlášky doktoranda k SDZ je splnění všech povinností studijního plánu a součástí přihlášky je přehled publikační činnosti a zpráva školitele o vědecké činnosti doktoranda. Průběh SDZ řídí předseda zkušební komise a o výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Doktorand má možnost v případě neúspěchu zkoušku opakovat.

Okruhy problémů ke státní doktorské zkoušce

 1. Lineární programování a jeho aplikace. Typické úlohy lineárního programování.
 2. Vícekriteriální rozhodování. Úlohy vícekriteriálního hodnocení variant a vícekriteriálního programování. Cílové programování a jeho aplikace.
 3. Stochastické modely ekonomických procesů – modely řízení zásob, modely hromadné obsluhy, modely selhávajících jednotek. Počítačová realizace praktických úloh.
 4. Simulační modely. Principy diskrétní simulace. Metody Monte Carlo. Simulační jazyky.
 5. Diskrétní modely operačního výzkumu, metody řízení, výpočetní složitost těchto úloh, ekonomické aplikace.
 6. Nashova rovnováha jako koncepce řešení konfliktních situací. Aplikace na ekonomické rozhodovací úlohy.
 7. Statistická indukce v ekonometrických modelech simultánních rovnic a VAR.
 8. Aplikace ekonometrických metod v ekonomickém prognózování. Chyba a přesnost předpovědí při použití jedno- a vícerovnicových regresních modelů. Testování predikčních vlastností modelů.
 9. Volba a optimalizace hospodářské politiky pomocí makroekonometrických modelů. Racionální očekávání a účinnost metod optimálního řízení v ekonomice.
 10. Ekonometrické simulační modely. Aplikace deterministické i stochastické simulace při srovnávání vlastností odhadových funkcí, v simulačních předpovědích.
 11. Simulační postupy při volbě optimální hospodářské politiky, podstata scénářové analýzy.
 12. Vektorové autoregresní modely, testy stacionarity a kointegrace. Modely korekce chyby a kointegrace.

Součástí SDZ je i diskuse problémů z cizojazyčné monografie, kterou zvolí a uloží doktorandovi k prostudování školitel v návaznosti na zaměření jeho doktorské disertace.

Základní literatura k SDZ

   Jablonský, J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2002

 

   Jablonský, J.: Programy pro matematické modelování (v tisku).

 

   Lagová, M.-Jablonský, J.: Lineární modely. Oeconomia, VŠE, Praha 2002.

 

   Hušek, R.: Ekonometrická analýza. Ekopress, Praha 1999.

 

   Hušek, R.-Pelikán, J.: Aplikovaná ekonometrie. Teorie a praxe. Professional Publishing, Praha 2003.

 

   Pelikán, J.: Diskrétní modely v operačním výzkumu. Professional Publishing, Praha 2001.

 

   Dlouhý, M.: Simulace pro ekonomy. VŠE, Praha 2001.

 

   Kořenář, V.: Stochastické procesy. VŠE, Praha 2002.

 

   Fiala, P.: Modely a metody rozhodování. Oeconomia, VŠE, Praha 2003.

 

   Fiala, P.: Modelování a analýza produkčních systémů. Professional Publishing, Praha 2002.

 

  Maňas, M.: Teorie her a konflikty zájmů. VŠE, Praha 2002.

Studijní obor: STATISTIKA

Formální náležitosti

Podle platného studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro doktorské studium (čl. 13 až 16) má doktorand při státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) prokázat nejen široké teoretické znalosti ve studovaném oboru, ale i schopnost samostatné vědecké práce s aplikacemi získaných vědomostí. SDZ předchází obhajobě disertační práce, je komisionální, veřejná a ústní. Zkušební komisi jmenuje děkan, přičemž právo zkoušet mají profesoři, docenti a odborníci v daném oboru, schváleni příslušnou vědeckou radou. Podmínkou přihlášky doktoranda k SDZ je splnění všech povinností studijního plánu a součástí přihlášky je přehled publikační činnosti a zpráva školitele o vědecké činnosti doktoranda. Průběh SDZ řídí předseda zkušební komise a o výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Doktorand má možnost v případě neúspěchu zkoušku opakovat.

Okruhy problémů ke státní doktorské zkoušce

 1. Metody redukce dat
 2. Klasifikační metody
 3. Analýza rozptylu a kovariance
 4. Analýza kontingenčních tabulek
 5. Loglineární a logitový model
 6. Shluková analýza
 7. Nelineární regresní analýza
 8. Robustní a neparametrická statistika
 9. Výběrová šetření
 10. Analýza časových řad
 11. Hospodářská a sociální statistika
 12. Národní účetnictví
 13. Použití statistických metod v demografii

Základní literatura k SDZ

HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., JAROŠOVÁ, E., PECÁKOVÁ, I. Vícerozměrné statistické metody [1]. 2. přeprac. vyd. Praha : Informatorium, 2007.
HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody [2]. Praha : Informatorium, 2005.
HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., PECÁKOVÁ, I., PLAŠIL, M., PRŮŠA, M., ŘEZANKOVÁ, H., VLACH, P., SVOBODOVÁ, A. Vícerozměrné statistické metody [3]. 2. vyd. Praha : Informatorium, 2007.
BLATNÁ, D. Neparametrické metody II. Neparametrické odhady. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999.
ČERMÁK, V., VRABEC, M. Teorie výběrových šetření – část 1. Praha : VŠE, 1999.
ČERMÁK, V., VRABEC, M. Teorie výběrových šetření. Část 2. Praha : VŠE, 1998.
ČERMÁK, V., VRABEC, M. Teorie výběrových šetření. Část 3. Praha : VŠE, 1999.
ARLT, J., ARLTOVÁ, M.: Ekonomické časové řady. Praha : Professional Publishing, 2009.
PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. Praha : Professional Publishing, 2008.
ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha : Professional Publishing, 2007.
ŘEZANKOVÁ, H., HÚSEK, D., SNÁŠEL, V. Shluková analýza dat. 2. rozš. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009.
JÍLEK, J., MORAVOVÁ, J. Ekonomické a sociální indikátory. 1. vyd. Praha : FUTURA, 2007.
HRONOVÁ, S., HINDLS, R. Národní účetnictví. Koncept a analýzy. Praha : C. H. Beck, 2000.


Studijní obor: INFORMATIKA

Formální náležitosti

Podle platného studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro doktorské studium (čl. 13 až 16) má doktorand při státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) prokázat nejen široké teoretické znalosti ve studovaném oboru, ale i schopnost samostatné vědecké práce s aplikacemi získaných vědomostí. SDZ předchází obhajobě disertační práce, je komisionální, veřejná a ústní. Zkušební komisi jmenuje děkan, přičemž právo zkoušet mají profesoři, docenti a odborníci v daném oboru schváleni příslušnou vědeckou radou. Podmínkou přihlášky doktoranda k SDZ je splnění všech povinností studijního plánu a součástí přihlášky je přehled publikační činnosti a zpráva školitele o vědecké činnosti doktoranda. Průběh SDZ řídí předseda zkušební komise a o výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Doktorand má možnost v případě neúspěchu zkoušku opakovat.

Další informace naleznete na stránkách věnovaných oboru Aplikovaná informatika.