Doktorský studijní program Aplikovaná informatika

„Doktorské studium na FIS VŠE pro mě bylo obrovskou příležitostí, jak svůj výzkum konfrontovat jednak s akademickou obcí, tak i s obchodní realitou a přístupem na skutečných projektech komerčních firem. Díky přístupu kolegů na fakultě jsem mohl získávat znalosti a zkušenosti současně z výzkumu, účastnit se konferencí a grantů s cílem vyvinout fungující řešení, ale také zároveň trávit pracovní čas v komerčním prostředí a připravovat se tak na budoucí kariéru. Oblasti znalostního inženýrství se ukázala být velice perspektivní a byla pro mě bránou do dnes rychle rostoucího odvětví Machine Learningu. Titul Ph.D. je velmi respektovaný u vedoucích pracovníků v mezinárodním prostředí a věřím, že mi pomohl s účastí na nejednom projektu.“ (Ing. Marek Nekvasil, Ph.D., Leader mezinárodního oddělení datové analytiky společnosti PricewaterhouseCoopers, absolvent DS 2011)

Další vyjádření absolventů jsou zde

Popis studijního programu

Doktorské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání, do něhož jsou přijímáni absolventi magisterského studia s předpoklady pro tvůrčí práci v příslušném oboru. Studium je určeno budoucím pracovníkům v oblasti vědy a výzkumu, vysokoškolským učitelům, a pracovníkům praxe ve vyšších řídících funkcích nebo pracujících na úseku metodických a koncepčních otázek.V doktorském studiu se výuka náročných, převážně teoretických předmětů prolíná s vědeckou prací studenta pod vedením školitele – profesora nebo docenta daného oboru. Studium často zahrnuje práci na některém z výzkumných projektů příslušné oborové katedry. Studenti v prezenčním studiu se také podílejí na výuce katedry.

Student (doktorand) má výsledky své vědecké činnosti shrnout do disertační práce, kterou po složení všech předepsaných zkoušek obhajuje před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul “doktor” s právem užívání zkratky “Ph.D.” za jménem.

Doktorský studijní program Aplikovaná informatika se zaměřuje na rychle se rozvíjející oblast výzkumu a praxe, a proto je o něj ze strany doktorandů dlouhodobý zájem. Tradičně se jedná o největší z oborů doktorského studia na FIS VŠE. Hlavními tematickými oblastmi, do kterých se disertační práce tradičně zaměřují, jsou:

Realizace doktorských prací probíhá v návaznosti na vědeckou činnost školitelů, i pracovních skupin kateder (někdy propojených s praktičtěji zaměřenými „kompetenčními centry“) zahrnujících jednoho nebo více školitelů i dalších členů katedry. Každá z takových skupin má v rámci oboru své vlastní (zpravidla mezinárodní) vědecké komunity, jejichž aktivit se účastní. Přesto je prospěšné, aby se doktorandi setkávali i v rámci celého oboru. Kromě účasti na celofakultním Dni doktorandů mají proto od r. 2015 doktorandi oboru Aplikovaná informatika svůj vlastní výjezdní seminář nazvaný Applied Informatics PhD Meetup (AIPM), organizují se i kratší společné semináře přímo na fakultě, často za účasti zahraničních hostů.

Organizační informace

Základním dokumentem upravujícím doktorské studium na celé VŠE je Studijní a zkušební řád VŠE (platný od 1.9. 2017), zahrnující jak část společnou pro všechny stupně studia (s odlišnostmi doktorského studia uvedenými jednotlivě), tak i část specifickou pro studium doktorské (Čl. 18-28).

Rozcestníkem na různé dokumenty s celoškolskou platností je stránka doktorského studia spravovaná oddělením pro vědu a výzkum (OVV) VŠE. Na samostatných odkazovaných stránkách pak lze nalézt celoškolské informace jak o přijímacím řízení, tak i o studiu jako takovém (programy, rozvrhy, formuláře, apod.).

Průběh doktorského studia na FIS je vůči studijnímu a zkušebnímu řádu upřesněn a řízen Opatřením děkana FIS č. 2/2017. Na fakultní dokumenty navazují dokumenty s oborovým dosahem. Důležitou pomůckou doktorandů programu Aplikovaná informatika je tradičně tzv. Průvodce doktoranda, který rekapituluje celoškolskou a celofakultní úpravu, a doplňuje ji o další nezbytné informace, postupy a návody. (Aktuální odkaz bude doplněn během LS 2018. Předchozí verze průvodce, která zůstane pro studenty nastoupivší v r. 2016 z podstatné části nadále v platnosti, je dostupná zde.) Řada dalších oborových informací je dostupná z odkazů na této stránce.

Garantem oboru je doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (č. dv. 413 NB, telefon: 224 095 495). Obor je zabezpečován pedagogicky i vědecko-výzkumně třemi katedrami – KIT, KIZI a KSA, a pracovištěm grafické a multimediální laboratoře (působícím v rámci CPV). Každé z pracovišť zajišťuje pro své doktorandy dílčí, „katedrální“ obhajoby: obhajobu projektu (do konce 2. semestru) a tzv. malou obhajobu (už s oponentním řízením, nejpozději do konce 8. semestru) – jejich vyhlášení lze nalézt pod odkazy „Termíny obhajob“ v tabulce níže. Státní doktorské zkoušky (SDZ, musí proběhnout do konce 6. semestru) a závěrečné obhajoby disertačních prací jsou naopak organizovány celooborově.

Katedry a pracoviště Kontaktní osoba Informační zdroje
Katedra informačních technologií Renata Hertlová
(č. dv. 415 NB, telefon: 224095469)
Katedra informačního a znalostního inženýrství doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
(č. dv. 441 NB, telefon: 224095407)
Katedra systémové analýzy PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
(č. dv. 449 NB, telefon: 224095472)
Grafická a multimediální laboratoř doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
(č. dv. 300 SB, telefon: 224095870)

Jmenované komise pro obor Aplikovaná informatika:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague