Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení

Základní informace k doktorskému studiu

 

Literatura a okruhy otázek z odborného předmětu k přijímací zkoušce

Ekonometrie a operační výzkum
Aplikovaná informatika
Statistika

Ekonometrie a operační výzkum

 1. Oblasti aplikace modelů matematického programování v ekonomice.
 2. Lineární programování – formulace základních typů úloh a jejich řešení.
 3. Diskrétní modely lineárního programování a jejich řešení.
 4. Programové systémy pro řešení úloh matematického programování.
 5. Stochastické modely – modely řízení zásob a hromadné obsluhy.
 6. Simulační modely ekonomických procesů.
 7. Modely vícekriteriální rozhodování. Úlohy vícekriteriálního programování a vícekriteriálního hodnocení variant.
 8. Ekonometrické metody v ekonomickém prognózování.
 9. Aplikace ekonometrických makromodelů optimálního řízení při anticipaci dopadů monetární a fiskální politiky.
 10. Odhadové a testovací postupy pro jednorovnicové regresní a vícerovnicové simultánní ekonometrické modely.
 11. Využití teorie her v ekonomických úlohách.
Literatura:

Hušek,R.: Ekonometrická analýza. EKOPRESS, Praha 1999. ISBN 80-86119-19-X.
Hušek,R., Pelikán,J.: Aplikovaná ekonometrie – teorie a praxe. Professional Publishing, Praha 2003. ISBN 80-86419-29-0.
Jablonský,J.: Operační výzkum – kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha 2002, 2003.
ISBN 80-86419-23-1.
Fiala,P.: Modely a metody rozhodování. Oeconomica, Praha 2003. ISBN 80-245-0622-X.
Kořenář,V.: Stochastické procesy. VŠE, Praha 2002. ISBN 80-245-0311-5.1
Maňas,M.: Teorie her a jejich aplikace. SNTL, Praha 1992. ISBN 80-03-003-58-X.

Aplikovaná informatika

 1. Hospodářské prostředí a informatika
 2. Trendy IS/ICT. Kritické faktory úspěchu a rizika IS/ICT
 3. Metodika tvorby informačních systémů, základní přístupy k vývoji IS
 4. Metodiky, metody, techniky a nástroje vývoje IS, konvence pro tvorbu IS/ICT
 5. Aplikační software pro řízení podniku, podstatné parametry aplikačních programových balíků, výběrové řízení na dodávku IS/ICT
 6. EDI a elektronický obchod
 7. Úloha podnikových procesů při vývoji IS/ICT
 8. Návrh datové základny, distribuovaná datová základna
 9. Počítačové sítě (LAN,WAN), zajištění bezpečnosti v počítačových sítích
 10. Návrh programového systému, modularita programového systému
 11. Technologické architektury
 12. Datové sklady, dolování dat
 13. Internet, WWW
 14. Znalostní systémy
 15. Pojetí dat, informace a znalostí; vzájemné vazby v informačních procesech
 16. Podstata a praktický význam metodologie měkkých systémů
Literatura:

BASL, J., BLAŽÍČEK, R.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnost – 2., výrazné přepracované a rozšířené vydání, Grada, 2007. ISBN 978–80–247–2279–5
BERKA, P.: Inteligentní systémy. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 171 s. ISBN 978-80-245-1436-9
KELEMN, J. a kol.: Pozvanie do znalostnej spoločnosti. Bratislava: Gatex International 2008. 1.vyd. 272s. ISBN 978-80-8078-149-1.
POUR, J., GÁLA, L., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika. 2., přepracované a aktualizované vydání, Grada, 2009. ISBN 978–80–247–2615–1
SKLENÁK, V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001. 507 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-409-0.
VANÍČEK, J., et al.: Teoretické základy informatiky. Praha: Kernberg Publishing 2007. 1.vyd. 436 s. ISBN 978-80-903962-4-1.
VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ O.: Synergie v moderním managementu, Management Press, Praha 2009. 1.vyd. ISBN 978-80-7261-190-4.
VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 4. vyd. Praha : Management Press, 2001. 314 s. ISBN 80-7261-041-4.
VOŘÍŠEK a kol.: Principy a modely řízení podnikové informatiky, VŠE Oeconomica, 2008. ISBN 978–80–245–1440–6

Statistika

 1. Popis a prezentace dat
 2. Teorie pravděpodobnosti
 3. Matematická statistika
 4. Výběrová šetření
 5. Regresní a korelační analýza
 6. Analýza časových řad
 7. Vícerozměrné statistické metody
 8. Hospodářská a sociální statistika
 9. Národní účetnictví
Literatura:

Arlt, J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing. Praha 2009.
Čermák, V., Vrabec, M.: Teorie výběrových šetření I., II., III. Skripta VŠE, Praha 1999.
Hebák, P. a kol.: Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Informatorium, Praha 2013.
nebo
Hebák, P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody (tři díly). Informatorium. Praha 2005, 2007.
Hronová, S., Fischer, J., Hindls, R., Sixta, J.: Národní účetnictví. Nástroj popisu globální ekonomiky. C. H. Beck, Praha 2009.
Jílek, J., Moravová, J.: Ekonomické a sociální indikátory. Futurum. Praha 2007.
Malá, I.: Statistické úsudky. Professional Publishing, Praha 2013.
Malá, I.: Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Oeconomica, Praha 2011.
Marek, L.: Pravděpodobnost. Professional Publishing, Praha 2012.

Poznámka: znalosti při přijímací zkoušce se požadují v rozsahu státní závěrečné zkoušky pro magisterský studijní obor „statistika“