Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek pro uchazeče o navazující magisterské studium

Informace určené pouze pro uchazeče o navazující magisterské studium na FIS:

OBOR: Informační management

 1. Principy, hlavní myšlenky a aplikace systémového myšlení. Systém jako zdroj poznání. Systém jako předmět návrhu a řízení.
 2. Principy a koncept kybernetiky, význam a charakter zpětné vazby, koncept informace a jejího významu v řízení.
 3. Tradiční pojetí systémové analýzy, tvrdé systémové přístupy a systémové inženýrství.
 4. Měkké systémy, principy, výhody a omezení metodologie měkkých systémů.
 5. Formulace a řešení problémů,rozhodování a rozhodovací proces. Heuristické postupy. Modely a modelování.
 6. Pojetí informací a znalostí, jejich různý charakter, úloha v systému a jeho řízení.
 7. Manažerské informační systémy – koncept, principy, a uplatnění. Různé typy informačních systémů.
 8. Charakter a trendy informační technologie a její aplikace v moderní ekonomice a managementu.
 9. Principy manažerské práce, manažerské role a měnící se podmínky managementu a podnikání.
 10. Vybrané trendy moderního managementu, reengireering, učící se organizace, vedení lidí a další.
 11. Různá pojetí informačního managementu a jejich hodnocení. Úloha informací a znalostí ve vztahu k manažerským rolím.
 12. Presentace a komunikace informace, technické možnosti, personální komunikace, komunikace a sdílení znalostí.
 13. Organizace a organizování. Obecné principy, rozmanité přístupy, změny vyvolané prací s informacemi a užitím IT.
 14. Koncept informační společnosti a globálního světa, různá pojetí, důraz a perspektivy.
 15. Komunikace a další formy práce s manažery a uživateli, zohledňující požadavky informačního managementu eventuelně tvorby IS a práce se znalostmi.

Přijímací test zahrnuje otázky, které prověřují přehled o dané oblasti a porozumění základním pojmům. Zahrnuje 40 otázek, z nichž polovina bude hodnocena třemi body a polovina dvěma body v závislosti na obtížnosti.

Literatura

 • DOUCEK, Petr: Informační management. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010, ISBN 978-80-7431-010-2.
 • ROSICKÝ, Antonín: Informace a systémy: Základy teorie pro úspěšnou praxi. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009, ISBN 978-80-245-1629-5.
 • STŘÍŽOVÁ, Vlasta, HORNÝ, Stanislav, SVATÁ, Vlasta, VÁCLAVÍKOVÁ, Mária. Systémové pojetí (Hospodářské organizace). 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007, ISBN 978-80-245-1265-5
 • DOUCEK, Petr, NOVÁK, Luděk, SVATÁ, Vlasta. Řízení bezpečnosti informací. 1. vyd. Příbram : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2008 ISBN 978-80-86946-88-7
 • GÁLA, Libor, POUR, Jan, ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. 2. přeprac. a aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-2615-1
 • GIBSON, R. (ed): Nový obraz budoucnosti, Management Press, 1998, ISBN: 8072611591

OBOR: Informační systémy a technologie

 1. Algoritmus, prostředky pro zápis algoritmu, algoritmické konstrukce. Složitost algoritmu, příklady algoritmů, algoritmicky neřešitelné problémy.
 2. Etapy návrhu a vývoje IS. Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění.
 3. Význam informace v řízení systémů. Povaha znalosti a konceptuální informace. Informační a znalostní systémy. Informační zdroje a konkurenční zpravodajství. Informační a citační analýza.
 4. Metodiky a metody návrhu, vývoje a provozu IS/ICT. Agilní metodiky vývoje SW. Modelování při analýze a návrhu IS/ICT. Význam a principy multidimenzionálního přístupu k řešení IS/ICT. Fáze řešení informatického projektu. Řešení funkční/procesní dimenze IS/ICT a procesní modelování. Řešení datové/informační dimenze IS/ICT. Řešení softwarové dimenze IS/ICT. Řešení hardwarové dimenze IS/ICT. Organizační, právní, pracovní a sociální dimenze řešení IS/ICT. Řešení ekonomické dimenze IS/ICT. Varianty řešení IS/ICT podniku, jejich výhody a nevýhody. Dokumentace IS/ICT. Bezpečnost informačních systémů.
 5. Modelovací jazyk UML.
 6. Návrh databáze, databázové systém a databázové jazyky.
 7. Programovací jazyky a objektové programování. Programovací jazyky – charakteristika,syntaxe, sémantika. Objektové programování – vlastnosti objektů, principy návrhu.
 8. Systémy ERP II. Hlavní důvody prosazení parametrizovatelných řešení aplikačního softwaru. Hlavní funkcionalita logistické části ERP. Hlavní funkcionalita finanční části ERP. Hlavní moduly ERP II a jejich další funkcionalita. Hlavní funkční oblasti CRM aplikací. Nástroje BI a jejich význam pro podnikové rozhodování. Vývojové tendence funkcionality IS podniků. Hlavní vstupy a výstupy algoritmů MRP II. Hlavní etapy projektu implementace ERP. Hlavní kritéria výběru ERP. Tendence na trhu dodavatelů IS podniků.
 9. Základy systémové teorie a vybrané metody systémové analýzy. Týmová práce.
 10. Vývoj a testování softwaru. Vzory při vývoji softwaru. Testování softwaru. Správa konfigurací, integrace (sestavení) a distribuce aplikací. Řešení uživatelského rozhraní IS/ICT jako jedné z dimenzí IS/ICT.
 11. Webové služby a architektura orientovaná na služby. Internet – principy a služby.

U uvedených okruhů jsou požadovány pouze základní znalosti na úrovni odpovídajících předmětů bakalářského studia. V průběhu inženýrského studia budou tyto znalosti doplněny a rozšířeny v dalších předmětech. Podrobnější informace o učebním plánu a předmětech bakalářského i inženýrského studia jsou uvedeny na stránkách katedry. Přijímací test bude obsahovat 35 otázek, některé otázky budou hodnoceny dvěma body, některé čtyřmi body v závislosti na obtížnosti.

Literatura:

 • BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A., STANOVSKÁ, I., CHLAPEK, D., ŘEPA, V. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • ŘEPA, Václav. Procesně řízená organizace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 304 s. ISBN 978-80-247-4128-4. Kapitola 3.
 • VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6. Kapitoly 1, 2, 5, 6 a přílohy 1, 2, 5.
 • GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. 2. přepracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
 • PECINOVSKÝ, R.: Java 7 – učebnice objektové architektury pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 495 s. ISBN 978-80-247-3665-5.
 • BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 206 s. ISBN 978-80-245-1540-3.
 • SEBESTA, R. W.: Concepts of programming languages. Boston: Addison-Wesley, 2003. ISBN 0-321-19362-8.
 • PELIKÁN, J. , HENZLER, J.: Matematické základy informatiky.Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1396-6.
 • POKORNÝ, J. — VALENTA, M. Databázové systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9.

OBOR: Kognitivní informatika

 1. Algoritmus, prostředky pro zápis algoritmu, algoritmické konstrukce. Složitost algoritmu, příklady algoritmů, algoritmicky neřešitelné problémy
 2. Etapy návrhu a vývoje IS. Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění.
 3. Význam informace v řízení systémů. Povaha znalosti a konceptuální informace. Informační a znalostní systémy. Informační zdroje a konkurenční zpravodajství. Informační a citační analýza.
 4. Metodiky a metody návrhu, vývoje a provozu IS/ICT. Agilní metodiky vývoje SW. Modelování při analýze a návrhu IS/ICT.
 5. Modelovací jazyk UML.
 6. Návrh databáze, databázové systém a databázové jazyky.
 7. Programovací jazyky a druhy programování. Programovací jazyky – charakteristika, syntaxe, sémantika. Objektové programování – vlastnosti objektů, principy návrhu.
 8. Vývojové tendence funkcionality IS podniků. Systémy ERP, hlavní důvody prosazení parametrizovatelných řešení aplikačního softwaru, hlavní funkcionalita a logistické části ERP. CRM (Customer Relationship Management) a BI (Business Intelligence) a jejich význam pro podnikové rozhodování.
 9. Základy systémové teorie a vybrané metody systémové analýzy. Týmová práce.
 10. Webové služby a architektura orientovaná na služby. Internet – principy a služby.

U uvedených okruhů jsou požadovány základní znalosti na úrovni odpovídajících předmětů bakalářského studia informatiky. V průběhu inženýrského studia budou tyto znalosti doplněny a rozšířeny v dalších předmětech. Podrobnější informace o učebním plánu a předmětech bakalářského studia jsou uvedeny na stránkách katedry, obsah inženýrského studia na stránkách oboru. Přijímací test na navazující magisterské studium bude obsahovat 25 otázek z uvedených oblastí.

Literatura:

 • BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A., STANOVSKÁ, I., CHLAPEK, D., ŘEPA, V. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • ŘEPA, Václav. Procesně řízená organizace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 304 s. ISBN 978-80-247-4128-4. Kapitola 3.
 • VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6. Kapitoly 1, 2, 5, 6 a přílohy 1, 2, 5.
 • GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. 2. přepracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
 • PECINOVSKÝ, R.: Java 7 – učebnice objektové architektury pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 495 s. ISBN 978-80-247-3665-5.
 • BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 206 s. ISBN 978-80-245-1540-3.
 • PSTRUŽINA, Karel. Svět poznávání. K filozofickým základům kognitivní vědy. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. 180 s. ISBN 80-7182-074-1.
 • SKLENÁK, Vilém, aj. Data, informace, znalosti a Internet. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001. 507 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-409-0.

OBOR: Znalostní a webové technologie

 1. Reprezentace dat v počítači, problém zaokrouhlovacích chyb. Základní datové struktury (pole, spojový seznam, fronta, zásobník), operace na těchto strukturách.
 2. Algoritmus, prostředky pro zápis algoritmu, algoritmické konstrukce. Složitost algoritmu, algoritmicky neřešitelné problémy.
 3. Význam informace v řízení systémů. Modely vyhledávání textových dokumentů.
 4. Návrh databáze, databázové systémy a databázové jazyky. Základní vlastnosti relačních databází, jazyk SQL.
 5. Programovací jazyky (charakteristika, syntaxe, sémantika), objektové programování (vlastnosti objektů, principy návrhu).
 6. Internet – principy a služby: základní a aplikační protokoly, principy dynamických webových stránek a webových informačních systémů. Webové služby a architektura orientovaná na služby.
 7. Základy teorie grafů. Binární kořenové stromy, vyhledávací stromy.
 8. Základy matematické logiky.
 9. Pojetí informací a znalostí, jejich různý charakter.
 10. Vývoj a testování softwaru. Vzory při vývoji softwaru. Testování softwaru. Správa konfigurací, integrace (sestavení) a distribuce aplikací. Řešení uživatelského rozhraní IS/ICT jako jedné z dimenzí IS/ICT.

Literatura:

 • PALOVSKÝ, R.: Informační a komunikační sítě. Díl I. Praha, Oeconomica 2010. ISBN 978-80-245-1729-2.
 • ODOM, W.: Počítačové sítě bez předchozích znalostí. Brno, CP Books 2005. ISBN 80-251-0538-5.
 • RAUCH, J.: Metody zpracování informací. [Část] 2, Ukládání a vyhledávání. Praha, Vysoká škola ekonomická 1996. ISBN 80-7079-870-X.
 • PELIKÁN, J. – HENZLER, J.: Matematické základy informatiky. Praha, Oeconomica 2008. ISBN 978-80-245-1396-6.
 • GÁLA, L. – POUR, J. – TOMAN, P.: Podniková informatika. Praha, Grada 2006. ISBN 80-247-1278-4
 • CHLAPEK, D. – ŘEPA. V. – STANOVSKÁ, I: Analýza a návrh informačních systémů, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2011, ISBN 978-80-245-1782-7.
 • BRUCKNER, T. – VOŘÍŠEK, J. – BUCHALCEVOVÁ, A. – STANOVSKÁ, I. – CHLAPEK, D. – ŘEPA, V. Tvorba informačních systémů : principy, metodiky, architektury. Praha: Grada Publishing,  2012. 978-80-247-4153-6

OBOR: Podniková informatika

 1. Etapy návrhu a vývoje IS. Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění.
 2. Význam informace v řízení systémů. Povaha znalosti a konceptuální informace. Informační a znalostní systémy. Informační zdroje a konkurenční zpravodajství. Informační a citační analýza.
 3. Informační činnosti a charakteristika obsahu textových dokumentů, booleovský model vyhledávání textových dokumentů a jeho rozšiřování, sémantické anotování dokumentů, základní datové struktury a algoritmy pro vyhledávání informací, cíle a základní metody dobývání znalostí z databází.
 4. Prezentace a komunikace informace, technické možnosti, technické možnosti, personální komunikace, komunikace a sdílení znalostí. Organizace a organizování. Obecné principy, rozmanité přístupy, změny vyvolané prací s informacemi a užitím IT. Komunikace a další formy práce s manažery a uživateli, zohledňující požadavky informačního managementu eventuelně tvorby IS a práce se znalostmi.
 5. Metodiky a metody návrhu, vývoje a provozu IS/ICT. Agilní metodiky vývoje SW. Modelování při analýze a návrhu IS/ICT. Význam a principy multidimenzionálního přístupu k řešení IS/ICT. Fáze řešení informatického projektu. Řešení funkční/procesní dimenze IS/ICT a procesní modelování. Řešení datové/informační dimenze IS/ICT. Řešení softwarové dimenze IS/ICT. Řešení hardwarové dimenze IS/ICT. Organizační, právní, pracovní a sociální dimenze řešení IS/ICT. Řešení ekonomické dimenze IS/ICT. Varianty řešení IS/ICT podniku, jejich výhody a nevýhody. Dokumentace IS/ICT. Bezpečnost informačních systémů.
 6. Modelovací jazyk UML.
 7. Návrh databáze, databázové systémy a databázové jazyky.
 8. Systémy ERP II. Hlavní důvody prosazení parametrizovatelných řešení aplikačního softwaru. Hlavní funkcionalita logistické části ERP. Hlavní funkcionalita finanční části ERP. Hlavní moduly ERP II a jejich další funkcionalita. Hlavní funkční oblasti CRM aplikací. Nástroje BI a jejich význam pro podnikové rozhodování. Vývojové tendence funkcionality IS podniků. Hlavní vstupy a výstupy algoritmů MRP II. Hlavní etapy projektu implementace ERP. Hlavní kritéria výběru ERP. Tendence na trhu dodavatelů IS podniků.
 9. Základy systémové teorie a vybrané metody systémové analýzy. Týmová práce.
 10. Webové služby a architektura orientovaná na služby. Internet – principy a služby.

U uvedených okruhů jsou požadovány znalosti na úrovni odpovídajících předmětů bakalářského studia. Přijímací test bude obsahovat 38 otázek, některé otázky budou hodnoceny dvěma body, některé čtyřmi body v závislosti na obtížnosti.

 • BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A., STANOVSKÁ, I., CHLAPEK, D., ŘEPA, V. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • ŘEPA, Václav. Procesně řízená organizace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 304 s. ISBN 978-80-247-4128-4. Kapitola 3.
 • VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6. Kapitoly 1, 2, 5, 6 a přílohy 1, 2, 5.
 • GÁLA, Libor, POUR, Jan, ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. 2. přepracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
 • BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 206 s. ISBN 978-80-245-1540-3.
 • STŘÍŽOVÁ, Vlasta, HORNÝ, Stanislav, SVATÁ, Vlasta, VÁCLAVÍKOVÁ, Mária. Systémové pojetí (Hospodářské organizace). 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007, ISBN 978-80-245-1265-5
 • RAUCH, J.: Metody zpracování informací. [Část] 2, Ukládání a vyhledávání. Praha, Vysoká škola ekonomická 1996. ISBN 80-7079-870-X.

OBOR: Ekonometrie a operační výzkum

 1. Formulace ekonomického a matematického modelu úlohy LP.
 2. Typické úlohy lineárního programování.
 3. Základní pojmy LP a jejich grafické znázornění, grafické řešení úlohy LP.
 4. Simplexová metoda a možnosti zakončení výpočtu v simplexové metodě.
 5. Dualita v úlohách LP – formulace duálně sdružených úloh, věty o dualitě, duálně simplexová metoda.
 6. Stabilita řešení úloh LP, postoptimalizační analýza.
 7. Parametrické programování.
 8. Distribuční úlohy (okružní dopraví problém, úloha a pokrytí, přiřazovací problém, obecný distribuční problém, kontejnerový dopravní problém), formulace a základní pojmy.
 9. Dopravní problém a metody jeho řešení.
 10. Celočíselné programování – klasifikace a formulace typických úloh.
 11. Metody sečných nadrovin (Gomoryho metoda), metoda větvení a mezí.
 12. Ekonometrické modelování: předmět, data a metodologie.
 13. Klasický lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování regresních koeficientů a modelu jako celku, interpretace výsledků.
 14. Dynamické modely a jejich význam.
 15. Odhad zobecněného lineárního modelu, heteroskedasticita, autokorelace a multikolinearita (Gaussovy-Markovovy požadavky: testování a důsledky nedodržení).
 16. Umělé vysvětlující proměnné, technika nula-jednotkových vysvětlujících proměnných.
 17. Statická a dynamická produkční funkce.
 18. Dynamické modely poptávky a vybavenosti (logistický růstový model).
 19. Vícerovnicové modely, soustavy simultánních rovnic, zpětné vazby, rekurzivní modely.
 20. Kritéria identifikace strukturního tvaru simultánního modelu, metody odhadu MSR (metoda nepřímých nejmenších čtvecrů, metoda dvoustupňových nejmenších čtverců).
 21. Prognózování, chyby předpovědi.

Literatura:

 • LAGOVÁ, M. — JABLONSKÝ, J. Lineární modely, Praha, Oeconomica, 2009, ISBN 978-80-245-1511-3.
 • JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha, Professional Publishing, 2007, ISBN 978-80-86946-44-3.
 • HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. Praha, Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3.
 • HUŠEK, R. Aplikovaná ekonometrie – teorie a praxe, Praha, Oeconomica, 2009, ISBN 978-80-245-1623-3.
 • KRKOŠKOVÁ, Š. – RÁČKOVÁ, A. – ZOUHAR, J. Základy ekonometrie v příkladech, Praha, Oeconomica, 2010, ISBN 978-80-245-1708-7.

OBOR: Ekonomická demografie

 1. Předmět demografie, základní demografické jevy a procesy, zdroje demografických dat..
 2. Demografická analýza stavu obyvatelstva (počet, rozmístění a struktura obyvatelstva), demografická analýza pohybu obyvatelstva (pohyb přirozený, mechanický, bilanční rovnice,sňatečnost, rozvodovost, plodnost, porodnost, potratovost, úmrtnost, příčiny smrti, migrace).
 3. Metoda standardizace, přímá a nepřímá metoda, výpočet standardizovaných měr..
 4. Tabulky života, úmrtnostní tabulky (střední, pravděpodobná, normální délka života, natalitní limit, jednoduchý postup výpočtu tabulek).
 5. Populační prognózy, komponentní metoda bez migrace a s migrací, jednoduché výpočty.
 6. Demografická revoluce, transformace, přechod, různé typy průběhu demografické revoluce.
 7. Populační vývoj v České republice a ve světě (vývoj hodnot základních ukazatelů – počet obyvatel, střední délka života, kojenecká úmrtnost, úhrnná plodnost apod. – v ČR a ve světě).
 8. Ekonomická struktura obyvatelstva, index hospodářského zatížení, index sociálního zatížení, indexy závislosti, prognóza sociálního zatížení.
 9. Lidský kapitál a jeho pojetí v demografii, prognóza lidského kapitálu.
 10. Délka života ve zdraví, možnosti výpočtu.
 11. Cizinci v České republice.
 12. Prostorová struktura, analýza prostorové struktury, územní sídelní jednotky, NUTS, LAU jednotky.
 13. Popis jednorozměrných statistických souborů – míry polohy, variability, šikmosti a špičatosti.
 14. Definice pravděpodobnosti. Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi.
 15. Náhodná veličina, její rozdělení a základní formy popisu rozdělení. Charakteristiky náhodné veličiny.
 16. Základní pravděpodobnostní rozdělení (binomické, hypergeometrické, Poissonovo, exponenciální, normální, t, F, chí – kvadrát).
 17. Zákon velkých čísel a centrální limitní věta.
 18. Bodový odhad, metody konstrukce a vlastnosti bodového odhadu. Intervalový odhad.
 19. Testování statistických hypotéz. Základní pojmy a postupy.
 20. Regresní a korelační analýza. Analýza rozptylu. Analýza kontingenčních tabulek. Základní pojmy a postupy.
 21. Časové řady. Klasický model časové řady. Typy trendových funkcí a kritéria jejich volby. Základní modely sezónnosti, sezónní očišťování.
 22. Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj srovnávání a analýzy.
 23. Makroekonomické agregáty.
 24. Strukturální a konjunkturní ukazatele, odvětvové statistiky.
 25. Statistika trhu práce. Zaměstnanost, nezaměstnanost, mzdy.
 26. Odhad vývoje cenové hladiny.
 27. Příjmová diferenciace, statistika příjmů a životních podmínek.
 28. Typy statistických jednotek, statistické klasifikace.

Literatura:

 • KOSCHIN, F.: Demografie poprvé. 1. vyd. Praha : VŠE, 2000. 99 s. ISBN 80-245-0125-2.
 • KOSCHIN, F.: Kapitoly z ekonomické demografie. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2005. 52 s. ISBN 80-245-0959-8.
 • ROUBÍČEK, V.: Základní problémy obecné a ekonomické demografie, VŠE Praha, 1996, ISBN 80-7079-188-8.
 • ROUBÍČEK, V.: Úvod do demografie, Codex Bohemia, 1997, ISBN 80-85963-43-4.
 • LANGHAMROVÁ, J., KAČEROVÁ, E.: Demografie (materiály ke cvičením) Demografie, Praha : Oeconomica, 2008. 95 s. ISBN 978-80-245-1389-8.
 • CYHELSKÝ, L., KAHOUNOVÁ, J., HINDLS, R.: Elementární statistická analýza. 2. doplněné vydání. Management Press, Praha, 1999. ISBN 80-7261-003-1.
 • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.
 • JÍLEK, J., MORAVOVÁ, J.: Ekonomické a sociální indikátory: od statistiky k poznatkům. Futura, Praha, 2007. ISBN 978-80-86844-29-9.

OBOR: Statistika

 1. Popis jednorozměrných statistických souborů – míry polohy, variability, šikmosti a špičatosti.
 2. Definice pravděpodobnosti. Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi.
 3. Náhodná veličina, její rozdělení a základní formy popisu rozdělení. Charakteristiky náhodné veličiny. Základní pravděpodobnostní rozdělení (binomické, hypergeometrické, Poissonovo, exponenciální, normální, t, F, chí – kvadrát).
 4. Zákon velkých čísel a centrální limitní věta.
 5. Bodový odhad, metody konstrukce a vlastnosti bodového odhadu. Intervalový odhad.
 6. Testování statistických hypotéz. Základní pojmy a postupy.
 7. Regresní a korelační analýza. Analýza rozptylu. Analýza kontingenčních tabulek. Základní pojmy a postupy.
 8. Časové řady. Klasický model časové řady. Typy trendových funkcí a kritéria jejich volby. Základní modely sezónnosti, sezónní očišťování.
 9. Předmět demografie, zdroje demografických dat.
 10. Demografická analýza stavu a pohybu obyvatelstva.
 11. Metoda standardizace.
 12. Tabulky života, úmrtnostní tabulky.
 13. Populační prognózy.
 14. Demografická revoluce, transformace, přechod.
 15. Populační vývoj v České republice a ve světě.
 16. Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj srovnávání a analýzy.
 17. Makroekonomické agregáty.
 18. Strukturální a konjunkturní ukazatele, odvětvové statistiky.
 19. Statistika trhu práce. Zaměstnanost, nezaměstnanost, mzdy.
 20. Odhad vývoje cenové hladiny.
 21. Příjmová diferenciace, statistika příjmů a životních podmínek.
 22. Typy statistických jednotek, statistické klasifikace.

U uvedených okruhů je požadována základní orientace a znalosti na úrovni odpovídající bakalářským kurzům statistiky, ekonomické statistiky a demografie. Přijímací test na navazující magisterské studium bude obsahovat 13 otázek za 4 body a 8 otázek (nebo krátkých příkladů) za 6 bodů (teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 52 bodů, demografie 24 bodů a ekonomická statistika 24 bodů). Studenti u zkoušky nesmí používat žádné vzorce ani statistické tabulky, mohou si přinést pouze kalkulačku. Její použití doporučujeme pro řešení příkladů za 6 bodů.

Literatura:

 • CYHELSKÝ, L., KAHOUNOVÁ, J., HINDLS, R.: Elementární statistická analýza. 2. doplněné vydání. Management Press, Praha, 1999. ISBN 80-7261-003-1.
 • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.
 • JÍLEK, J., MORAVOVÁ, J.: Ekonomické a sociální indikátory: od statistiky k poznatkům. Futura, Praha, 2007. ISBN 978-80-86844-29-9.
 • LANGHAMROVÁ, J., KAČEROVÁ, E.:. Demografie, Oeconomica, Praha, 2008. ISBN 978-80-245-1389-8.ROUBÍČEK, V.: Základní problémy obecné a ekonomické demografie, VŠE, Praha, 1996. ISBN 80-85963-43-4.