Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Popis oborů

Stručná charakteristika oborů

Obor Informační management

Studijní program je zaměřen na využití informací v poznávání a řízení sociálně-ekonomických systémů. Na tomto základě připravuje pro praxi odborníky v oblasti analýzy, projektování, provozu a inovace systémů řízení (včetně návrhů cílů, zabezpečení řídících funkcí, organizačních struktur, funkcí, informačních toků atd.).

Obor Informační systémy a technologie

Předmětem studijního oboru jsou metody a prostředky analýzy, návrhu a realizace rozsáhlých informačních systémů v prostředí progresivních informačních technologií. Pozornost je dále zaměřena na integraci informačních systémů s procesy probíhajícími v realitě, na podporu globální strategie podniku prostřednictvím informační strategie a na management a marketing informačních služeb.

Obor Kognitivní informatika

Jde o multi- a transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd. Realizace tohoto nového studijního oboru (dle nejnovějších trendů vývoje informatiky) má za cíl připravovat interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti.

Obor Podniková informatika

Obor je zaměřen na výchovu odborníků schopných rozvíjet a řídit informatiku v podnicích a institucích. Studium zahrnuje mj. osvojení znalostí z oblasti řízení podnikové informatiky, řízení projektů, realizace auditu informačních systémů, optimalizace podnikových procesů, vytěžování dat z databází či z webu apod. V rámci vedlejší specializace se studenti budou moci zaměřit na jednu z následujících oblastí: finanční management, personální management, management kvality nebo specifika řízení malých a středních podniků v tržním prostředí. Obor je realizován pouze s distanční formou studia.

Obor Znalostní a webové technologie (původní název Znalostní technologie)

Cílem studijního oboru je výchova budoucích informačních odborníků, kteří si osvojí principy, metody a prostředky zpracování odborných informací a znalostí a budou schopni je efektivně aplikovat na podporu poznávacích a řídících procesů ve společnosti (včetně inovačních aktivit v podnicích, strategického plánování, rozhodování a řešení problémů).

Obor Information Systems Management (v anglickém jazyce)

Cílem oboru je připravit specialisty schopné rozvíjet a řídit informatiku v podnicích a organizacích, tj. odborníky s kombinací znalostí informatiky a managementu na ekonomickém základě, kteří budou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky IS/ICT prostředí i podnikové praxe. Studenti tak získávají velmi dobrou mezioborovou znalostní výbavu, což je nespornou výhodou při hledání zaměstnání po ukončení studia.
Studium zahrnuje osvojení znalostí z oblasti informačního managementu, řízení podnikové informatiky, řízení projektů, optimalizace podnikových procesů, auditu informačních systémů, získávání informací z dat dostupných v podnikových databázích, dokumentech, webech apod. Vzhledem k výuce v angličtině je také kladen důraz na využití znalostí a dovedností v nadnárodních společnostech nebo mezinárodních týmech.

Obor Ekonometrie a operační výzkum

Výuka je soustředěna na osvojení teoretických znalostí i praktických schopností potřebných pro aplikaci ekonometrických modelů, metod a softwarových produktů v kvantitativní ekonomické analýze, při verifikaci postulátů ekonomické teorie, v makroekonomickém prognózování, při volbě a anticipaci dopadů hospodářské politiky, jakož i v úlohách makroekonomické regulace a v optimálním řízení. Absolvováním studijního programu lze získat teoretické znalosti a zčásti i praktické návyky z oblasti operačního výzkumu. Hlavní uplatnění nacházejí absolventi u manažerských konzultačních firem, ve velkých průmyslových podnicích a v centrálních institucích.

Obor Ekonomická demografie

Náplní oboru jsou pokročilé demografické a statistické metody a modely a jejich využití při hodnocení údajů o populační a ekonomické situaci a při řešení praktických otázek na různých úrovních řízení hospodářství a společnosti, a to na úrovni regionální, národní i mezinárodní. Studenti se hlouběji seznámí s problematikou demografických aspektů společenského a hospodářského vývoje a postavení obyvatelstva jako spotřebitele i jako tvůrce produktů a služeb. Pozornost bude věnována problematice lidského kapitálu a jeho měření a souvisejícím otázkám ekonomiky, vzdělávání a zdravotní péče.

Obor Statistika (původní název Statisticko-pojistné inženýrství)

Studium představuje průřez všemi podstatnými stránkami pojistného inženýrství souběžně s nejpoužívanějšími statistickými nástroji a postupy, potřebnými při analýze ekonomických dat. Posluchač se seznámí s důležitými pojistnými produkty, rozbory a strategiemi, které patří neoddělitelně k praxi na tuzemských i zahraničních pojistných trzích, a současně bude schopen aplikovat statistické analytické a prognostické postupy v nejrůznějších ekonomických situacích. Součástí studijního programu je i získání znalostí pro práci s počítači a se specializovaným softwarem. Vzhledem k širokému zaměření studia nalezne absolvent uplatnění v činnosti komerčních pojišťoven, penzijních fondů a zdravotních pojišťoven, ale také v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních aktivit (investování pojistného kapitálu, pojištění finančních úvěrů), v marketingových, poradenských a výzkumných institucích vč. mezinárodních, a také tam, kde se vychovávají odborníci z oblasti statistiky a pojistného inženýrství.

Obor Quantitative Economic Analysis (v anglickém jazyce)

Obor nabízí zájemcům získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti statistiky, ekonometrie, teorie rozhodování a operačního výzkumu. V průběhu studia je kladen velký důraz na rozvoj analytického a kritického myšlení, studenti se učí na seminářích pracovat samostatně a řešit rozsáhlejší projekty i v týmu. Absolventi oboru nacházejí uplatnění v centrálních ekonomických institucích, pojišťovnách, bankách, ve výzkumných ústavech a investičních fondech. Své znalosti mohou aplikovat v marketingových výzkumech, výzkumech veřejného mínění nebo v podnikových řídících útvarech.