Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Bližší informace k přijímací zkoušce bakalářské studium

Podmínky přijetí

  • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (dáno zákonem),
  • vykonání přijímací zkoušky skládající se z testu z matematiky a z testu z jednoho cizího jazyka (angličtina nebo němčina, viz dále),
  • pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka) je další podmínkou úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince. Výsledky testů se nepřenášejí, test je nutné před dalším kolem přijímacího řízení absolvovat znovu. Na zkoušku se uchazeč musí samostatně přihlásit, na základě této přihlášky obdrží pozvánku na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Zkouška se koná dne 7. června 2018 a 20. srpna 2018. Za zkoušku se platí poplatek, který není součástí poplatku za přijímací řízení, informace o platbě poplatku bude uvedena na pozvánce ke zkoušce. Zkouška z českého jazyka ověří schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce, podrobnosti o obsahu zkoušky a způsobu přihlášení najdete na http://kaj.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/vstupni-test-z-cj-pro/.

Postup pro přijímání na FIS bez přijímacích zkoušek

  • POZOR! Uchazečům o obor Multimédia v ekonomické praxi nebude prominuta přijímací zkouška.

Forma a rámcový obsah zkoušky

Přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka má formu dvou oddělených písemných testů. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni státní maturity gymnázia. Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči píší test z angličtiny (britské), u studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice je možný test z němčiny.

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeči prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice (nebo ve Slovenské republice), prokazují toto odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. a kromě toho musí úspěšně absolvovat vstupní test z českého jazyka pro cizince (viz Podmínky přijetí).

Maturitní vysvědčení (včetně nostrifikace u cizinců) je nutno předložit v den přijímací zkoušky (nezasílat před konáním zkoušky poštou). Uchazeči, kteří jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, předloží maturitní vysvědčení v den zápisu.

Rozhodnutí o přijetí

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z každého testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem pro každý test v rámci aktuálního přijímacího řízení. Pokud uchazeč složí přijímací zkoušku, ale nedosáhne počtu bodů potřebného k přijetí na první obor, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na obor, který uvedl na druhém místě (tzn., že v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento obor na prvním místě, dosáhli však nižšího počtu bodů). V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.

 

Kontakt

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Webové stránky: http://fis.vse.cz

p. Jana Hudčeková, e-mail: jana.hudcekova@vse.cz
Ing. Jana Sedláčková, e-mail: sedlacko@vse.cz