Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bližší informace k přijímací zkoušce navazující magisterské studium

Podmínky přijetí

Podmínkou pro skládání přijímacích zkoušek je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu (viz čl. 1 zákona č. 147/2001 Sb.). Uchazeči musí na studijním oddělení odevzdat ověřenou kopii vysokoškolského diplomu bakalářského studia nebo jiný doklad o udělení titulu Bc., a to nejpozději v den přijímacího řízení (platí pro obory s výukou v českém jazyce; u oborů s výukou v anglickém jazyce mohou být doklady odevzdány i později). Absolventi škol v zahraničí prokazují dosažené vzdělání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., osvědčením – dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je vykonání přijímací zkoušky z odborného předmětu.

 1. Na základě žádosti podané přes InSIS do 30. 4. 2018 (tj. do termínu ukončení podávání přihlášek), může být rozhodnutím děkana prominuta přijímací zkouška uchazeči, který současně
  • úspěšně ukončil bakalářské studium na Fakultě informatiky a statistiky ve stejném studijním programu, do kterého podává přihlášku na navazující magisterské studium a dosáhl titulu Bc. nejpozději v sedmém semestru studia (netýká se oboru Multimédia v ekonomické praxi),
  • v průběhu tohoto bakalářského studia mu nebyly přiděleny dodatečné kreditové poukázky (děkan může tuto podmínku prominout, pokud dodatečné kreditové poukázky byly studentovi přiděleny v souvislosti se studiem v zahraničí, kam byl vyslán v rámci studia na VŠE, nebo v jiném odůvodněném případě),
  • dosáhl průměrného prospěchu do 2,00 včetně z předmětů absolvovaných za celou dobu studia v bakalářském studijním programu (nezapočítává se poslední semestr studia). Pozn. Průměrným prospěchem se rozumí průměrný prospěch podle čl. 3, písm. e) Studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech (ECTS). Studenti budou přijímáni v pořadí dle dosaženého průměru a kapacitních možností oboru, přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 50 % předpokládaného počtu (směrné číslo) přijímaných studentů na daný obor (E-žádosti na studijním oddělení, žádost pouze na jeden studijní obor),
  • podal řádně přihlášku ke studiu do navazujícího magisterského studia v semestru, ve kterém končí bakalářské studium, nebo v semestru bezprostředně následujícím po semestru, ve kterém ukončil bakalářské studium, a zaplatil poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.
 2. O prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterské studium mohou nejpozději do 30. 4. 2018 zažádat také studenti jiných fakult VŠE a jiných VŠ, kteří získali červený diplom v bakalářském studiu. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně. Žádost je třeba doručit na studijní oddělení Fakulty informatiky a statistiky VŠE (nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3) k rukám pí Hudcové.
 3. U oboru Podniková informatika (distanční forma výuky) a anglických oborů Information Systems Management, Quantitative Economic Analysis a Official Statistics nebude prominuta přijímací zkouška na navazující magisterské studium.
 4. Absolventům oboru Multimédia v ekonomické praxi nebude prominuta přijímací zkouška na navazující magisterské studium.

Bližší informace k přijímací zkoušce na anglické magisterské obory Information Systems Management, Quantitative Economics Analysis a Official Statistics naleznete <<zde>>.

 

Kontakt

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3
Webové stránky: http://fis.vse.cz

p. Iva Hudcová, e-mail: hudcovai@vse.cz
Mgr. Veronika Brunerová, obory Information Systems Management, Quantitative Economic Analysis a Official Statistics, e-mail: veronika.brunerova@vse.cz