Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přehled studijních programů a oborů FIS navazující magisterské studium

Magisterské studijní programy otevírané v akademickém roce 2017/2018

Název
studijního
programu
Název oboru Standardní
délka studia
Předpokládaný
počet uchazečů
přijímaných ke studiu
Forma studia
Aplikovaná
informatika
Informační management 2 roky 60 Prezenční
Informační systémy a technologie 2 roky 140 Prezenční
Kognitivní informatika 2 roky 20 Prezenční
Podniková informatika 2 roky 25 Distanční
Znalostní a webové technologie 2 roky 25 Prezenční
Information Systems Management
(v anglickém jazyce)
2 roky 20 Prezenční
Kvantitativní
metody
v ekonomice
Ekonometrie a operační výzkum 2 roky 30 Prezenční
Ekonomická demografie 2 roky 25 Prezenční
Statistika 2 roky 30 Prezenční
Quantitative Economic Analysis
(v anglickém jazyce)
2 roky 20 Prezenční
Official Statistics
(v anglickém jazyce)
2 roky 20 Prezenční

 

Charakteristika oborů a možnosti uplatnění absolventů

Informační management

Obor je zaměřen především na rozvoj osobních schopností studentů, jejich tvůrčího myšlení a na pružný přístup k řešení problémů a úloh v řízení organizace. Je založen na široce pojímané individuální práci s informacemi – od metod poznání a interpretace informací, přes rozhodování až po využití informační technologie a návrh systémů. Získané znalosti a zkušenosti následně integruje se systémovými přístupy k analýze a projektování hospodářské organizace na základě poznatků moderního managementu.
Výraznou konkurenční výhodou absolventů oboru je schopnost řešení složitých rozhodovacích problémů, pro něž mohou využívat studiem získaných schopností strukturovaně myslet. Jejich potenciál je předurčuje k zastávání pozic ve vyšším a středním managementu. Studium je určeno převážně pro následující manažerské profese: manažer informatiky ve společnosti (CIO), manažer rizik, manažer projektu, account manager a pro další cílové profese: business analytik, business konzultant, obchodník s informatickými službami, auditor informačních systémů.

 Informační systémy a technologie

Studium je zaměřeno na přípravu specialistů schopných navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy podniků a státních institucí. Je založeno na osvojení metod a nástrojů řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů, elektronického a mobilního podnikání. Studenti se mj. naučí vytvářet informační strategii, optimalizovat podnikové procesy, navrhovat informatické služby, které optimálně podporují podnikové procesy, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace, řídit informatické projekty, služby, informatické procesy a informatické zdroje a analyzovat výhodnost různých variant outsourcingu.
Cílovými profesemi absolventů studijní specializace jsou: byznys analytik, byznys konzultant, architekt IS/ICT, manažer vývoje aplikací, systémový integrátor, manažer projektu, manažer provozu, manažer podnikového IS a obchodník s produkty a službami IS/ICT.

Kognitivní informatika

Jde o multi- a transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd. Realizace tohoto studijního oboru (dle nejnovějších trendů vývoje informatiky) má za cíl připravovat interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti.

Podniková informatika – distanční forma studia

Obor je zaměřen na výchovu odborníků schopných rozvíjet a řídit informatiku v podnicích a institucích. Studium zahrnuje mj. osvojení znalostí z oblasti řízení podnikové informatiky, řízení projektů, realizace auditu informačních systémů, integrace v informačních systémech, optimalizace podnikových procesů, vytěžování dat z databází či z webu. V rámci vedlejší specializace se studenti mohou zaměřit na oblast finančního managementu, personálního managementu, managementu kvality či na specifika řízení malých a středních podniků v tržním prostředí.
Obor je realizován pouze s distanční formou výuky, tzn. že studenti absolvují u každého předmětu tři tutoriály (každý v délce 2 výukových hodin) a dále se připravují formou samostudia, které však vyžaduje soustavnou práci a průběžné prokazování získaných vědomostí. Distanční forma studia umožňuje účelně kombinovat praktické zkušenosti s rozšiřováním teoretických znalostí. Absolventi oboru se uplatní především jako manažeři informatiky, manažeři projektů, auditoři informačních systémů, analytici a obchodníci s produkty a službami IS/ICT.

Information Systems Management (v anglickém jazyce),

Cílem oboru je připravit specialisty schopné rozvíjet a řídit informatiku v podnicích a organizacích, tj. odborníky s kombinací znalostí informatiky a managementu na ekonomickém základě, kteří budou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky IS/ICT prostředí i podnikové praxe. Studenti tak získávají velmi dobrou mezioborovou znalostní výbavu, což je nespornou výhodou při hledání zaměstnání po ukončení studia.
Studium zahrnuje osvojení znalostí z oblasti informačního managementu, řízení podnikové informatiky, řízení projektů, optimalizace podnikových procesů, auditu informačních systémů, získávání informací z dat dostupných v podnikových databázích, dokumentech, webech apod. Vzhledem k výuce v angličtině je také kladen důraz na využití znalostí a dovedností v nadnárodních společnostech nebo mezinárodních týmech.

Znalostní a webové technologie

Cílem studia specializace je poskytnout studentům přehled principů, metod a prostředků pro zpracování znalostí. Zpracováním znalostí se myslí také jejich získávání, uchovávání, vyhledávání, odvozování atd. Studenti se tak připravují na profese analytiků informačních systémů, znalostních inženýrů, vývojových pracovníků aplikací pro data mining či web mining. Pro všechny uvedené profese jsou absolventi vybaveni kvalitním teoretickým zázemím i potřebnými základními praktickými zkušenostmi.
Studium je založeno na komplexním pochopení práce se znalostmi s využitím moderních softwarových nástrojů nejen v praktické rovině, ale také s nezbytnými teoretickými základy. Studenti jsou seznamováni nejen se základy umělé inteligence, s teorií informace a inference, s principy inteligentních systémů, ale také s dobýváním znalostí z databází či webu. Absolventi nalézají uplatnění od projektantů informačních systémů přes působnost konzultantů až po manažerské funkce a vlastní podnikání

Ekonometrie a operační výzkum

Základem odborného profilu absolventa je znalost problematiky kvantitativní analýzy ekonomických procesů na mikro- i makroekonomické úrovni. Studenti se seznámí s optimalizačními modely, modely pro podporu rozhodování, modely produkčních systémů a řízením projektů. Důraz je dále kladen na osvojení znalostí z oblasti konstrukce ekonometrických modelů. Značná pozornost je věnována otázkám praktických aplikací všech studovaných modelů. Součástí studia je i seznámení s nejmodernějšími softwarovými produkty pro matematické modelování a optimalizaci. Absolventi oboru se uplatňují v orgánech veřejné správy, bankách, zahraničních i národních firmách, ve výzkumných centrech a na vysokých školách.

Ekonomická demografie

Náplní oboru jsou pokročilé demografické a statistické metody a modely a jejich využití při hodnocení údajů o populační a ekonomické situaci a při řešení praktických otázek na různých úrovních řízení hospodářství a společnosti, a to na úrovni regionální, národní i mezinárodní. Absolventi budou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, možnosti jejich uplatnění jsou například v oblasti vytváření populačních prognóz na všech úrovních, v oblasti státní správy a samosprávy, ve státní statistické službě, v soukromém sektoru, v ekonomické a sociální sféře, ve zdravotnictví, ve vědecko-pedagogické oblasti či ve výzkumných pracovištích zaměřených na populaci a její vazby na oblast ekonomickou, sociální a zdravotní.

Statistika

Předmětem studia jsou jednak pokročilé statistické metody a jejich aplikace v nejrůznějších oblastech, jednak finanční a pojistná matematika a její aplikace v oblasti životního a věcného pojištění (včetně praktické činnosti pojišťoven). Důraz při studiu je kladen zejména na schopnost aplikovat získané teoretické poznatky v praxi. Studenti získají vzdělání v oblasti moderních statistických metod a v používání statistického softwaru. Vzhledem k širokému zaměření studia nalezne absolvent uplatnění v činnosti komerčních pojišťoven, penzijních fondů a zdravotních pojišťoven, ale také v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních aktivit (investování pojistného kapitálu, pojištění finančních úvěrů), v marketingových, poradenských a výzkumných institucích, včetně mezinárodních, a také tam, kde se vychovávají odborníci z oblasti statistiky a pojistného inženýrství. Zároveň bude mít kvalitní základy pro získání aktuárského oprávnění.

Quantitative Economic Analysis (v anglickém jazyce)

Obor nabízí zájemcům získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti statistiky, ekonometrie, teorie rozhodování a operačního výzkumu. V průběhu studia je kladen velký důraz na rozvoj analytického a kritického myšlení, studenti se učí na seminářích pracovat samostatně a řešit rozsáhlejší projekty i v týmu. Absolventi oboru nacházejí uplatnění v centrálních ekonomických institucích, pojišťovnách, bankách, ve výzkumných ústavech a investičních fondech. Své znalosti mohou aplikovat v marketingových výzkumech, výzkumech veřejného mínění nebo v podnikových řídících útvarech.

Official Statistics (v anglickém jazyce)

Obor nabízí zájemcům získání magisterského vzdělání v oblasti oficiální statistiky. Hlavní předměty se věnují vysvětlení podstaty oficiální statistiky na evropské i národní úrovni, systému národních účtů a metodiky výběrových šetření, další předměty se zaměřují na získání dovedností z matematické statistiky, časových řad a ekonometrie. Povinnou součástí studijního oboru je absolvování stáže v některé z institucí státní správy. Absolventi oboru se uplatní v národních či mezinárodních institucích státní správy, jako jsou statistický úřad, centrální banka či ministerstva. Absolventi oboru mohou své znalosti rovněž aplikovat při práci v konzultačních společnostech, bankách a dalších finančních institucích.