Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přehled studijních programů a oborů FIS bakalářské studium

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2017/2018

Název
studijního
programu
Název oboru Standardní
délka studia
Předpokládaný
počet uchazečů
přijímaných ke studiu
Forma studia
Aplikovaná
informatika
Aplikovaná informatika 3 roky 350 Prezenční
Informační média a služby 3 roky 50 Prezenční
Multimédia v ekonomické praxi 3 roky 60 Prezenční
Kvantitativní
metody
v ekonomice
Matematické metody v ekonomii 3 roky 55 Prezenční
Sociálně-ekonomická demografie 3 roky 55 Prezenční
Statistické metody v ekonomii 3 roky 40 Prezenční
Statistika a ekonometrie 3 roky 50 Prezenční

 

Charakteristika oborů a možnosti uplatnění absolventů

Aplikovaná Informatika

Obor je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy podniků a institucí. Studenti jsou připravováni pro prostředí globálního trhu práce, kdy se dostanou do konkurence s absolventy zahraničních vysokých škol a s odborníky ze zemí EU, USA a dalších zemí. Studijní plán je sestaven s respektováním světových standardů pro výuku informatiky, ale současně zachovává konkurenční výhody VŠE, tj. kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky.
Studium je orientováno na dvě základní oblasti: Information Systems a Software Engineering.  Hlavní cílovou profesí oblasti Information Systems je analytik-designer podnikových procesů a informačních systémů, doplňkovými profesemi jsou např. správce aplikací, asistent vedoucího IT projektu, asistent vedoucího podnikového IT oddělení a obchodník s ICT produkty a službami. Hlavní cílovou profesí oblasti Software engineering je analytik‑vývojář, doplňkovými profesemi jsou programátor, vývojář web aplikací, tester aplikací a správce databáze.

Informační média a služby

Obor je určen pro výchovu odborníků schopných vykonávat odborné činnosti a řešit konkrétní problémy informační praxe spjaté se všemi etapami životního cyklu informace. Důraz je kladen na získání praktických dovedností a zvládnutí technik práce s aktuálními informačními a komunikačními technologiemi. Obor je vhodný pro systematicky a strukturovaně uvažující studenty, kteří preferují úzké sepětí teoretických poznatků spojené se získáváním praktických dovedností a cílenou profesní přípravu umožňující okamžitou uplatnitelnost na trhu práce. Studenti získají znalosti a dovednosti pro zvládnutí odborných a nižších manažerských funkcí ve veřejných a institucionálních informačních systémech a službách. Budou schopni využívat teoretické poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních problémů ve svěřené oblasti působnosti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat. Absolventi oboru se uplatní v pracovních pozicích: specialistů informačních služeb, analytiků informací (médií), správců informačních zdrojů, správců elektronického obsahu.

Multimédia v ekonomické praxi

Multimédia jsou široce používaným a perspektivním prostředkem komunikace v podnikové i veřejné sféře. Obor propojuje klasické ekonomické znalosti s praktickou výukou tvorby multimediálního výstupu. Připravuje studenta na činnosti od definice uživatelských potřeb až po realizaci produktu vlastními silami. Důraz je kladen na schopnost tvořit, organizovat a posuzovat kvalitu zpracovávaných i dodaných materiálů. Uplatnění absolventů je orientované na propagační, komunikační a odpovídající koncepční účely. Tento profil je poptáván zejména v malých a středních podnicích, v  PR odděleních, při prezentaci vědeckých projektů nebo v oblastech státní správy a samosprávy.

Matematické metody v ekonomii

Studium nabízí získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti používání kvantitativních metod na podnikové i makroekonomické úrovni. Během studia se posluchači seznámí se základy ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, podstatou matematického modelování jako nástroje pro analýzu a řešení rozhodovacích problémů a optimálního řízení ekonomických procesů s využitím běžných i specializovaných programových produktů. Výhodou takto orientovaných absolventů je jejich velmi dobrá adaptabilita na vznikající praktické potřeby vyžadující interdisciplinární přístup k řešení složitých reálných úloh. Absolventi nacházejí uplatnění u konzultačních firem, v analytických odděleních bank a výrobních či logistických firem, v marketingových agenturách, ve veřejných i soukromých výzkumných organizacích apod. Po absolvování oboru si studenti mohou dále prohloubit znalosti v navazujícím magisterském studiu na oboru Ekonometrie a operační výzkum.

Sociálně-ekonomická demografie

Absolventi získají dostatečně široké ekonomické vzdělání a velmi dobrý základ ze statistických a demografických metod. Budou umět formulovat a obhájit odborné argumenty pro rozhodování a strategické plánování rozvoje společnosti, konkrétně tam, kde bude třeba znát souvislosti mezi demografickým a ekonomickým vývojem a rozvojem lidského kapitálu, a to na celostátní i regionální úrovni. Uplatní se v centrálních ekonomických institucích, v oblasti státní správy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb, v komerční sféře, bankách, pojišťovnách, investičních fondech a mnoha dalších profesích.

Statistické metody v ekonomii

Studenti tohoto oboru získají základní znalosti z oblasti statistiky a aplikací statistických metod v ekonomii. Studium se však neomezuje pouze na statistiku, jeho součástí je mnoho dalších předmětů – například demografie, informatika a management. Právě znalost těchto disciplín ve spojení se statistikou poskytne absolventům konkurenční výhodu v praxi. Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění v komerčních pojišťovnách, penzijních fondech a zdravotních pojišťovnách, dále v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních aktivit (v analytických odděleních bank a investičních fondů), v marketingových, poradenských a výzkumných institucích.

Statistika a ekonometrie

Cílem studijního oboru je výchova obecně vzdělaných ekonomů s širokou odbornou specializací zaměřenou na profesní znalosti z oblasti ekonomicko-statistických analýz a ekonomického modelování ve firmách i ve státní správě (státní statistice). Absolventi oboru nacházejí běžně praktické uplatnění v dalších centrálních ekonomických institucích, pojišťovnách, bankách, v podnikových řídicích útvarech, při výzkumu veřejného mínění a v marketingových průzkumech, ve výpočetních střediscích, ve výzkumných ústavech a v investičních fondech.