Přijímací řízení

Tato stránka je určena pro zodpovězení informací k přijímacímu řízení. Podívejte se na krok za krokem a hlídejte si důležité termíny!

Prijimaci rizeni 1 Prijimaci rizeni 2

Kalendář přijímacího řízení

Kalendar

Postup krok za krokem

Výběr disertační práce je stěžejní pro celé doktorské studium. Téma disertační práce, které je potřeba znát ještě před přijímací zkouškou, je základním předpokladem pro vstup na doktorské studium. Student může navázat na svoji diplomovou práci a se správným školitem pokračovat ve své práci. Případně lze zvolit vlastní téma nebo jedno z těch, které vypisují každoročně školitelé.

Kompletní seznam školitelů a vypsaných témat ke stažení naleznete zde PDF.

Každý zájemce o studium doktorského studijního programu musí skládat přijímací zkoušku. Zkouška probíhá formou pohovoru v anglickém jazyce.

Zahraniční zájemci o studium v českém jazyce (mimo občanů Slovenské republiky) v den zkoušky skládají zkoušku z českého jazyka (v písemné i ústní formě).

Součástí přijímacího pohovoru je rozbor disertačního záměru, kde uchazeč popisuje představu o zaměření své výzkumné činnosti a disertační práce, zároveň je potřeba uvést jméno školitele. Uchazeč může z vážných důvodů písemně požádat děkana fakulty o umožnění skládat přijímací zkoušku prostřednictvím videohovoru.

Uchazeč může podat přihlášku i na více programů (nikoliv forem studia), je však nutné pro každý program podat samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením. 
U doktorského studia se však předpokládá vyhraněný zájem uchazeče o konkrétní obor studia.

Administrativní poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacích zkouškách nevrací.

Pro studijní program Aplikovaná informatika je jako disertační záměr požadován dokument v rozsahu cca 5 stran v anglickém jazyce v níže uvedené struktuře:

 1. Vymezení předmětné oblasti.
 2. Současné teoretické a praktické problémy v řešení předmětné oblasti (s odkazem na relevantní literaturu – viz bod 3).
 3. Seznam aktuální literatury vztahující se k předmětné oblasti, stručný přehled nejvýznamnějších, zejména zahraničních pracovišť (případně i konkrétních odborníků) zabývajících se touto oblastí.
 4. Vlastní zkušenosti v předmětné oblasti (diplomová práce, publikace, zkušenosti z praxe apod.), případně v oblastech s ní souvisejících.
 5. Předběžná definice cílů disertační práce, návrh metod pro jejich dosažení, dále orientační představa o možném charakteru vědeckých výsledků (např. nová empirická zjištění, metodika, prototypový software nebo pod.) a způsobu ověření jejich platnosti/použitelnosti.

Doplňující a vysvětlující informace k přijímací zkoušce na program Aplikovaná informatika naleznete v přiloženém zde PDF.

Pro studijní program Ekonometrie a operační výzkum a studijní program Statistika je jako disertační záměr požadován dokument v rozsahu cca 1–2 strany v anglickém jazyce.

Podrobné informace k přijímacímu řízení do doktorských programů VŠE naleznete na stránkách Oddělení vědy a výzkumu.

K přihlášce ke studiu je třeba doručit na fakultu:


 1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, které naleznete na webové adrese zde.
 2. Strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací.
 3. Elektronickou podobu ověřené konverze dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání, případně diplomu a závěrečného vysvědčení; uchazeči Fakulty informatiky a statistiky VŠE ověřený diplom dodávat nemusí, systém si diplom o ukončení magisterského vzdělání k přihlášce spáruje a ověří sám; absolvent vysoké školy v zahraničí prokáže řádné ukončení magisterského studia odevzdáním dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání dle uvedených pokynů na webové stránce https://edu.vse.cz/. VŠE pro účely přijímacího řízení posoudí tak sama, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu. Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí, předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu.
 4. Disertační záměr, tj. vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce.
 5. Uchazeč o studijní programy FIS dále v přihlášce uvádí jméno budoucího školitele, který je ochoten uchazeče vést. Uchazeč při přijímacím řízení prokazuje své jazykové a odborné znalosti, zájem o určitou oblast z daného oboru a schopnost ve spolupráci s budoucím školitelem předběžně naformulovat téma práce.

Je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, který použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 činí 930 Kč nebo 50 EUR za úkony spojené s přijímacím řízení v cizím jazyce.

Platba je v pořádku v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li částka nižší (např. banka si strhne manipulační poplatek), nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

 1. Hospodářské prostředí a informatika
 2. Trendy IS/ICT. Kritické faktory úspěchu a rizika IS/ICT
 3. Metodika tvorby informačních systémů, základní přístupy k vývoji IS
 4. Metodiky, metody, techniky a nástroje vývoje IS, konvence pro tvorbu IS/ICT
 5. Aplikační software pro řízení podniku, podstatné parametry aplikačních programových balíků, výběrové řízení na dodávku IS/ICT
 6. EDI a elektronický obchod
 7. Úloha podnikových procesů při vývoji IS/ICT
 8. Návrh datové základny, distribuovaná datová základna
 9. Počítačové sítě (LAN,WAN), zajištění bezpečnosti v počítačových sítích
 10. Návrh programového systému, modularita programového systému
 11. Technologické architektury
 12. Datové sklady, dolování dat
 13. Internet, WWW
 14. Znalostní systémy
 15. Pojetí dat, informace a znalostí; vzájemné vazby v informačních procesech
 16. Podstata a praktický význam metodologie měkkých systémů
 1. Oblasti aplikace modelů matematického programování v ekonomice
 2. Lineární programování – formulace základních typů úloh a jejich řešení
 3. Diskrétní modely lineárního programování a jejich řešení
 4. Programové systémy pro řešení úloh matematického programování
 5. Stochastické modely – modely řízení zásob a hromadné obsluhy
 6. Simulační modely ekonomických procesů
 7. Modely vícekriteriální rozhodování, Úlohy vícekriteriálního programování a vícekriteriálního hodnocení variant
 8. Ekonometrické metody v ekonomickém prognózování
 9. Aplikace ekonometrických makromodelů optimálního řízení při anticipaci dopadů monetární a fiskální politiky
 10. Odhadové a testovací postupy pro jednorovnicové regresní a vícerovnicové simultánní ekonometrické modely
 11. Využití teorie her v ekonomických úlohách
 1. Popis a prezentace dat
 2. Teorie pravděpodobnosti
 3. Matematická statistika
 4. Výběrová šetření
 5. Regresní a korelační analýza
 6. Analýza časových řad
 7. Vícerozměrné statistické metody
 8. Hospodářská a sociální statistika
 9. Národní účetnictví

Přijímací pohovor je veden v anglickém jazyce, čímž uchazeč dokazuje zároveň své odborné jazykové znalosti. Zahraniční zájemci o studium v českém jazyce (mimo občanů Slovenské republiky) v den zkoušky skládají zkoušku z českého jazyka (v písemné i ústní formě).
Součástí přijímacího pohovoru je rozbor Disertačního záměru, kde uchazeč popisuje představu o zaměření své výzkumné činnosti a disertační práce, zároveň je potřeba uvést jméno školitele.

Potvrzení zájmu se zapsat do studiu bude probíhat online formou od 21. června do 15. září 2024. Zápis online bude probíhat prostřednictvím elektronického systému návratek přes systém INSIS.
Ti, kteří zápis online nepotvrdí, budou mít možnost se účastnit zápisu ještě osobně 16. září 2024.
Studenti, kteří potvrdí zájem se zapsat online formou, stejně tak ti kteří se dostaví osobně, budou zapsáni do doktorského studia dne 16. září 2024.

Kontakt

V případě nejasností a otázek týkajících se doktorského studia se obraťte na tyto kontakty: