Přijímací řízení

V rámci přijímací zkoušky student hovoří o oblasti zájmu doktorského studia, čímž musí potvrdit svůj odborný zájem o oblast dalšího vzdělání a odbornou znalost angličtiny.

Seznam školitelů a vypsaných témat pro akademický rok 2023/24 naleznete zde PDF.

Důležité termíny

2. 10. až 11. 12. 2023 Podání přihlášky na LS akademického roku 2023/2024
1. 2. 2024, 8:00 Přijímací zkouška
2. 2. až 11. 2. 2024 Otevření e-návratek pro zápis
12. 2. 2024 Zápis do studia – budou probíhat online formou na základě potvrzení e-návratek, osobní účast nebude povinná

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.

 • Každý student doktorských studijních programů musí skládat přijímací zkoušku.
 • Zahraniční zájemci o studium v českém jazyce (mimo občanů Slovenské republiky) v den zkoušky skládají zkoušku z českého jazyka (v písemné i ústní formě).
 • Uchazeč může z vážných důvodů písemně požádat děkana fakulty o umožnění skládat přijímací zkoušku prostřednictvím videohovoru.
 • Do 11. prosince 2023 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu ZDE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.
 • Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 činí 930 Kč nebo 50 EUR za úkony spojené s přijímacím řízení v cizím jazyce. Platba je v pořádku v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li částka nižší (např. banka si strhne manipulační poplatek), nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. Platba musí být připsána nejpozději 11. prosince 2023.
 • Uchazeč může podat přihlášky i na více programů (nikoliv forem studia), je však nutné pro každý program podat samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením. U doktorského studia se však předpokládá vyhraněný zájem uchazeče o konkrétní obor studia.
 • Administrativní poplatek za přijímací řízení v případě neúčasti na přijímacích zkouškách se nevrací.

K přihlášce ke studiu je třeba do 11. prosince 2023 doručit na fakultu:

 1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, který je součástí elektronické přihlášky, k náhledu ZDE;
 2. strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací;
 3. elektronickou podobu ověřené konverze dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání, případně diplomu a závěrečného vysvědčení; uchazeči VŠE FIS ověřený diplom dodávat nemusí, systém si diplom o ukončení magisterského vzdělání k přihlášce spáruje a ověří sám. Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu.
 4. Disertační záměr – vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle požadavků fakulty, podrobnosti níže.

Přijímací pohovor je veden v anglickém jazyce, čímž uchazeč dokazuje zároveň své odborné jazykové znalosti. Zahraniční zájemci o studium v českém jazyce (mimo občanů Slovenské republiky) v den zkoušky skládají zkoušku z českého jazyka (v písemné i ústní formě). Součástí přijímacího pohovoru je rozbor Disertačního záměru, kde uchazeč popisuje představu o zaměření své výzkumné činnosti a disertační práce, zároveň je potřeba uvést jméno školitele. Seznam školitelů a vypsaných témat pro akademický rok 2023/24 naleznete zde PDF.

Program Aplikovaná informatika – požaduje jako podklad pro diskusi při přijímací zkoušce dokument v rozsahu cca 5 stran anglicky ve struktuře:

 1. Vymezení předmětné oblasti.
 2. Současné teoretické a praktické problémy v řešení předmětné oblasti (s odkazem na relevantní literaturu – viz bod 3).
 3. Seznam aktuální literatury vztahující se k předmětné oblasti, stručný přehled nejvýznamnějších, zejména zahraničních pracovišť (případně i konkrétních odborníků) zabývajících se touto oblastí.
 4. Vlastní zkušenosti v předmětné oblasti (diplomová práce, publikace, zkušenosti z praxe apod.), případně v oblastech s ní souvisejících.
 5. Předběžná definice cílů disertační práce, návrh metod pro jejich dosažení, dále orientační představa o možném charakteru vědeckých výsledků (např. nová empirická zjištění, metodika, prototypový software nebo pod.) a způsobu ověření jejich platnosti/použitelnosti.

Doplňující a vysvětlující informace k přijímací zkoušce na program Aplikovaná informatika naleznete v přiloženém zde PDF.

Program Ekonometrie a operační výzkum a program Statistika požaduje představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce v rozsahu cca 1–2 strany v anglickém jazyce.

Podrobné informace k přijímacímu řízení do doktorských programů VŠE naleznete na stránkách Oddělení vědy a výzkumu.

 1. Hospodářské prostředí a informatika
 2. Trendy IS/ICT. Kritické faktory úspěchu a rizika IS/ICT
 3. Metodika tvorby informačních systémů, základní přístupy k vývoji IS
 4. Metodiky, metody, techniky a nástroje vývoje IS, konvence pro tvorbu IS/ICT
 5. Aplikační software pro řízení podniku, podstatné parametry aplikačních programových balíků, výběrové řízení na dodávku IS/ICT
 6. EDI a elektronický obchod
 7. Úloha podnikových procesů při vývoji IS/ICT
 8. Návrh datové základny, distribuovaná datová základna
 9. Počítačové sítě (LAN,WAN), zajištění bezpečnosti v počítačových sítích
 10. Návrh programového systému, modularita programového systému
 11. Technologické architektury
 12. Datové sklady, dolování dat
 13. Internet, WWW
 14. Znalostní systémy
 15. Pojetí dat, informace a znalostí; vzájemné vazby v informačních procesech
 16. Podstata a praktický význam metodologie měkkých systémů
 1. Oblasti aplikace modelů matematického programování v ekonomice
 2. Lineární programování – formulace základních typů úloh a jejich řešení
 3. Diskrétní modely lineárního programování a jejich řešení
 4. Programové systémy pro řešení úloh matematického programování
 5. Stochastické modely – modely řízení zásob a hromadné obsluhy
 6. Simulační modely ekonomických procesů
 7. Modely vícekriteriální rozhodování, Úlohy vícekriteriálního programování a vícekriteriálního hodnocení variant
 8. Ekonometrické metody v ekonomickém prognózování
 9. Aplikace ekonometrických makromodelů optimálního řízení při anticipaci dopadů monetární a fiskální politiky
 10. Odhadové a testovací postupy pro jednorovnicové regresní a vícerovnicové simultánní ekonometrické modely
 11. Využití teorie her v ekonomických úlohách
 1. Popis a prezentace dat
 2. Teorie pravděpodobnosti
 3. Matematická statistika
 4. Výběrová šetření
 5. Regresní a korelační analýza
 6. Analýza časových řad
 7. Vícerozměrné statistické metody
 8. Hospodářská a sociální statistika
 9. Národní účetnictví

Ing. Tereza Krajíčková, DiS. – studijní referentka
email: tereza.krajickova@vse.cz
telefon: 224 095 464

Studijní referentku kontaktuje v případě nejasností a otázek týkajících se doktorského studia.

Prohlédněte si podrobně naše programy: