Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z anglického jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy v ČR nebo SR, výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO nebo výsledků Matematiky+ přijímáme bez přijímacích zkoušek.

 1. Vyber si obor, který chceš studovat. Seznam oborů najdeš zde.

 2. Podej přihlášku do stanoveného data. Termíny jsou uvedeny zde.

 3. Zjisti, zda můžeš být přijat(a) bez přijímacích zkoušek. Zde jsou uvedeny podmínky.

 4. Pokud musíš na přijímačky, pomůžeme ti připravit se na ně. Informace o přípravných kurzech najdeš zde.

 5. Nezapomeň se dostavit na přijímací zkoušku. Zde jsou uvedeny termíny.

 6. Pokud uspěješ, obdržíš rozhodnutí o přijetí.

 7. Už zbývá jenom dostavit se na zápis do studia. Termín konání je uveden zde.

 8. Na zápise také dostaneš informace o seznamovacích kurzech pořádaných naší fakultou.

 9. Už se nemůžeš dočkat? Koukni na harmonogram a zjisti, co tě v  tomto akademickém roce čeká.

Důležité termíny

Podání přihlášky včetně připsání platby na účet
 • od 3. 12. 2018 do 30. 4. 2019 – první kolo přijímacího řízení
 • od 20. 5. 2019 do 30. 6. 2019 – druhé kolo přijímacího řízení kromě oboru ME
Přijímací zkoušky
 • 18. a 19. 6. 2019 – první kolo přijímacího řízení
 • 27. 8. 2019 – druhé kolo přijímacího řízení (kromě oboru ME)

Na termín jsou uchazeči zařazováni fakultou. Termín si nelze volit, ani jej nelze měnit. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zaslány pouze elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápisy přijatých uchazečů do studia
 • 17. 6. 2019 – první kolo (bez přijímacího řízení)
 • 24. 6. 2019 – první kolo
 • 27. 8. 2019 – druhé kolo

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná (ve zdůvodněných případech se může dostavit zákonný zástupce). V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).

 

Podání přihlášky

Na každé kolo přijímacího řízení musí být podaná nová a pouze jedna přihláška.

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou.

V přihlášce je nutné vyplnit všechny požadované údaje (včetně oboru střední školy)! V přihlášce lze uvést maximálně tři obory. Pořadí oborů je závazné a nelze jej dodatečně upravovat. Uvedení druhého, resp. třetího oboru není povinné.

Platba za přihlášku

Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 690,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.

Platba musí být připsána na účet VŠE:

 • pro první kolo nejpozději do 30.4.2019,
 • pro druhé kolo nejpozději do 30.6.2019.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem a má kompletně vyplněné všechny požadované údaje v přihlášce. Bude-li poukázaná částka nižší – (například když si banka strhne manipulační poplatek) – nemůže být uchazeč zařazen mezi přihlášené. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Podmínky přijetí

 • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (dáno zákonem),
 • vykonání přijímací zkoušky skládající se z testu z matematiky a testu z anglického jazyka,
 • Pokud uchazeč neskládal maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, musí úspěšně složit zkoušku z českého jazyka organizovanou katedrou anglického jazyka VŠE, na kterou se sám přihlásí. Zkouška z českého jazyka ověří schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce, podrobnosti o obsahu zkoušky a způsobu přihlášení jsou k dispozici na webu katedry anglického jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Uchazeči z řad současných či bývalých studentů VŠE je zkouška z českého jazyka prominuta.

Přijetí bez přijímaček

 • POZOR! Uchazečům o obor Multimédia v ekonomické praxi nebude prominuta přijímací zkouška.
 • POZOR! Přijímací zkouška nebude prominuta uchazečům, kteří neúspěšně ukončili studium na Fakultě informatiky a statistiky nebo kteří jsou ke dni podání přihlášky studenty Fakulty informatiky a statistiky.

Forma a rámcový obsah zkoušky

Přijímací zkouška z matematiky a angličtiny (britské) má formu dvou oddělených testů vyplňovaných na počítači. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni gymnázia. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání je ověřováno v den zápisu do studia. Uchazeč jej prokazuje odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Vzhledem k tomu, že Vysoká škola ekonomická v Praze obdržela institucionální akreditaci, nemusí uchazeči o studium dokládat nostrifikaci předchozího zahraničního vzdělání. Agendu posouzení vzdělání spravuje právní oddělení a aplikace pro podání žádosti a veškeré podrobné informace jsou k dispozici na https://edu.vse.cz/. Žádost o posouzení zahraničního vzdělání musí být podána nejpozději do 3. 6. 2019.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že Fakulta informatiky a statistiky vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

Rozhodnutí o přijetí

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z každého testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem pro každý test v rámci aktuálního přijímacího řízení. Pokud uchazeč složí přijímací zkoušku, ale nedosáhne počtu bodů potřebného k přijetí na první obor, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na obor, který uvedl na druhém místě (tzn., že v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento obor na prvním místě, dosáhli však nižšího počtu bodů). V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.

Kontaktní osoby

p. Jana Hudčeková
e-mail: jana.hudcekova@vse.cz
Ing. Jana Sedláčková
e-mail: sedlacko@vse.cz