Přijímací řízení

Tato stránka je určena pro zodpovězení informací k přijímacímu řízení. Podívej se na náš postup krok za krokem a hlídej si důležité termíny!

Prijimaci rizeni 1 Prijimaci rizeni 2

Postup krok za krokem

Fakulta nabízí 5 bakalářských programů: Aplikovaná informatika, Data Analytics, Informační média a služby, Matematické metody v ekonomii a Multimédia v ekonomické praxi. Informace k nim nalezneš v sekci Programy bakalářského studia. Vyber si ten, který nejvíce souvisí s tvými požadavky a kariérními plány. Pokud si nebudeš vědět rady, můžeš si zúžit výběr pomocí testu nebo se zeptat studentů z projektu Stačí se zeptat.

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Fakulta informatiky a statistiky (dále fakulta) bude pro přijímání do všech studijních programů vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio (přijímací zkouška) – testu z Obecných studijních předpokladů (OSP) / Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Na test se hlásíš sám/sama na webových stránkách společnosti Scio. Pro správné předání výsledků je nutné, aby sis ve svém profilu na stránkách společnosti Scio nastavil/a souhlas s předáním výsledků Fakultě informatiky a statistiky. Výsledky testu Národních srovnávacích zkoušek fakultě nezasíláš. Pokud nedáš souhlas s poskytnutím výsledků fakultě a zároveň nebudeš přijat/a bez přijímacích zkoušek, děkan fakulty vydá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Váhy jednotlivých oddílů testu OSP/VŠP jsou stanoveny následovně:

Verbální: váha 0,3
Analytický: váha 0,7

Test OSP/VŠP můžeš absolvovat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší dosažený výsledek (prosinec 2023 – květen 2024; starší testy nebudou akceptovány).

Přihlášku můžeš podat skrz univerzitní informační systém na webu prihlasky.vse.cz. Do přijímacího řízení můžeš podat pouze jednu přihlášku. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje (včetně oboru střední školy)! V přihlášce lze uvést maximálně tři programy. Pořadí programů je závazné a nelze jej dodatečně upravovat. Uvedení druhého, resp. třetího programu není povinné.

Nezapomeň k přihlášce přiložit také všechny důležité dokumenty – více informací nalezneš zde.

Poplatek za přihlášku, který činí 930 Kč, lze uhradit buď okamžitě při zadávání přihlášky platební kartou, nebo převodem na účet (číslo účtu a variabilní symbol obdržíš na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce). Platba musí být připsána na účet VŠE nejpozději do 30. dubna 2024.

Za přihlášeného jsi považován/a, jestliže je na účet VŠE připsán poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhrazený ve výši a způsobem předepsaným výše a zároveň jsou v přihlášce kompletně vyplněny všechny údaje. Pozdější úpravy přihlášky (po termínu podání a zaplacení) nebudou akceptovány. Pokud bude částka nižší než požadovaná  (například když si banka strhne manipulační poplatek), nemůžeš být zařazen/a mezi přihlášené. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nevratný.

Na naši fakultu se můžeš dostat i bez přijímacích zkoušek, musíš ale splňovat předem dané podmínky.

 1. Přijímací zkoušku ti může děkan FIS prominout pokud:
  • v písemné žádosti (nebo katalogovým listem s požadovanými známkami) doložíš nejpozději 
do 30. 4. 2024 průměrný prospěch ze základních kurzů matematiky (případně matematických seminářů, pokud v posledních ročnících již základní matematiku nemáš) 
a angličtiny, a to u každého z nich do 1,75 včetně. Podmínkou je, že jsi studoval/a každý z těchto předmětů na české nebo slovenské střední škole a známky jsou z posledních 7 vysvědčení (pololetní a výroční); nebo
  • jsi absolvoval/a nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika rozšiřující s procentuální úspěšností alespoň 50 % a poskytneš dokument s výsledky nejpozději do 6. 6. 2024; nebo
  • jsi absolvoval/a nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika+ s výsledkem výborně až dobře 
a poskytneš dokument s výsledky nejpozději do 6. 6. 2024; nebo
  • jsi se zúčastnil/a celostátní přehlídky SOČ či celostátních kol olympiád, příp. jiných soutěží, které bude fakulta považovat za hodné zřetele při rozhodování o prominutí přijímací zkoušky, a poskytneš dokument s výsledky nejpozději do 31. 5. 2024.
 2. Přijímací zkoušku lze prominout pouze, pokud jsi uchazečem o studium ve studijních programech Aplikovaná informatika, Informační média a služby a Matematické metody v ekonomii, a to v případě, že některý z těchto studijních programů uvedeš v přihlášce na prvním místě.
 3. Přijímací zkouška nemůže být prominuta, pokud jsi neúspěšně ukončil/a studium na fakultě (a to včetně případů, kdy ji využil/a práva na zápis ke studiu a následně jsi studia ve stejném roce zanechal/a) nebo pokud jsi ke dni podání přihlášky studentem/kou fakulty.

Doklady o splnění podmínek přijetí bez přijímací zkoušky přilož do přihlášky spolu s dokladem 
o absolvování předcházejícího studia – více informací zde.

Přijímací zkouška bude prominuta nejvýše 50 % předpokládaného počtu přijatých na daný studijní program a může být využita pouze na jeden studijní program.

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou prokazuješ odevzdáním digitálně podepsané kopie maturitního vysvědčení (příp. nostrifikace), kterou je potřeba dodat do termínu zápisu ke studiu.

Pokud jsi získal/a zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuješ splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podáním žádosti. Jestliže uvedený dokument nemáš k dispozici před uzavřením přihlášky, můžeš ho doložit i později, při zápisu do studia, a to rovněž elektronicky.

Pokud jsi skládal/a přijímací zkoušku, můžeš být přijat/a, jestliže jsi v testu dosáhl/a minimálního počtu bodů stanoveného děkanem. Počet bodů v testu v rámci OSP/VŠP je roven dosaženému tzv. harmonizovanému percentilu zaokrouhlenému na jedno desetinné místo.

Pokud se nenaplní kapacita programu úspěšnými uchazeči, kteří jej uvedli v přihlášce na prvním místě a splnili podmínky přijetí, budou přijati uchazeči, kteří splnili podmínky a uvedli program na druhém místě. Stejně to platí i v případě, že se nenaplní kapacita programu uchazeči, kteří program uvedli na prvním, nebo druhém místě – poté budou na tento program přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na třetím místě a splnili podmínky přijetí.

V případě, že ne všichni přijatí uchazeči využijí své právo na zápis do studia, máš možnost být na takto uvolněné místo přijat/a, pokud projevíš zájem o dodatečné přijetí podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Posledním termínem pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia uvedený níže. Pokud skládáš maturitní zkoušku v září nebo čekáš na vyřízení nostrifikace / posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze, děkan ti může stanovit individuální termín zápisu, a to na základě žádosti doručené na studijní oddělení nejpozději v den zápisu. Individuální termín zápisu se může konat nejpozději 11. 9. 2024.

Pokud podáš elektronickou přihlášku na fakultu, máš možnost absolvovat test OSP/VŠP 
u společnosti Scio v termínu 25. 5. 2024 bezplatně (pouze varianta „mini“), a to na základě poukazu, který ti bude vygenerován společností Scio nejpozději po uzavření přihlášek 
do přijímacího řízení.

Test OSP/VŠP můžeš absolvovat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší dosažený výsledek (prosinec 2023 – květen 2024).

SCIO krok za krokem:

 1. Zaškrtni souhlas se zasláním výsledku fakultě,
 2. na webu Scio si vyzvedni poukaz na zkoušku,
 3. přihlás se ke zkoušce přes web Scio,
 4. absolvuj test OSP/VŠP.

Zápisy přijatých uchazečů do studia proběhnou online

 • bez přijímací zkoušky 13. 5. až 11. 6. 2024,
 • s přijímací zkouškou 17. až 23. 6. 2024.

Pokud se nezúčastníš zápisu, ztrácíš právo na zápis do studia.

Nastartuj svůj přechod do akademického života seznamovacím kurzem! Získáš na něm užitečné informace ohledně svého studijního programu, seznámíš se s budoucími spolužáky a zároveň si odneseš spoustu nových zážitků. Veškeré informace nalezneš zde.

Kalendář přijímacího řízení

Důležité termíny pro hladký průběh přijímacího řízení najdeš v této sekci. Nezapomeň, že dodržení těchto termínů je klíčové pro úspěšné přijetí na naši fakultu.

Kalendar

Informace pro cizince

Pokud jsi zahraniční zájemce (vyjma Slovenska) o studium na fakultě, podívej se, co je potřeba pro povolení studia v ČR.


Kontakty

V případě nejasností a otázek týkajících se bakalářského studia se obrať na tyto kontakty.