Přijímací řízení

Uchazeče, kteří absolvovali SCIO testy, budeme o výsledku přijímacího řízení (přijetí/nepřijetí ke studiu) informovat, jakmile zpracujeme výsledky.
 
V případě dalších dotazů se obracejte na studijní referentku Janu Hudčekovou (jana.hudcekova@vse.cz).

 1. Vyber si program, který chceš studovat. Seznam programů najdeš zde.

 2. Podej přihlášku do stanoveného data. Termíny jsou uvedeny zde.

 3. Uhraď poplatky spojené s přijímacím řízením do termínu uvedného zde.

 4. Zjisti, zda můžeš být přijat(a) bez přijímacích zkoušek.

 5. Nezapomeň absolvovat oba testy Národních srovnávacích zkoušek.

 6. Pokud uspěješ, obdržíš rozhodnutí o přijetí.

 7. Už zbývá jenom se zúčastnit online zápisu do studia. Termín konání je uveden zde.

 8. Na zápise také dostaneš informace o seznamovacích kurzech pořádaných naší fakultou.

 9. Už se nemůžeš dočkat? Koukni na harmonogram a zjisti, co tě v  tomto akademickém roce čeká.


Důležité termíny

Podání přihlášky včetně připsání platby na účet:
 • od 15. 11. 2021 do 30. 4. 2022 první kolo přijímacího řízení.
Zápisy přijatých uchazečů do studia proběhnou online
 • první kolo bez přijímací zkoušky 1. až 15. 6. 2022,
 • první kolo s přijímací zkouškou 17. až 21. 6. 2022.

V případě neúčasti na zápise do studia ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.

K přijímacímu řízení může být podána pouze jedna přihláška.

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou.

V přihlášce je nutné vyplnit všechny požadované údaje (včetně oboru střední školy)! V přihlášce lze uvést maximálně tři programy. Pořadí programů je závazné a nelze jej dodatečně upravovat. Uvedení druhého, resp. třetího programu není povinné.

Nezapomeňte k přihlášce přiložit také všechny důležité dokumenty – více informací naleznete zde.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 870 Kč lze uhradit buď okamžitě při zadávání přihlášky platební kartou, nebo převodem na účet (číslo účtu a variabilní symbol obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce). Platba musí být připsána na účet VŠE nejpozději do 30. dubna 2022.

Uchazeč je považován za přihlášeného, jestliže je na účet VŠE připsán poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhrazený ve výši a způsobem předepsaným výše a zároveň jsou v přihlášce kompletně vyplněny požadované údaje. Pozdější úpravy přihlášky (po termínu podání a zaplacení) nebudou akceptovány. Bude-li poukázaná částka nižší (například když si banka strhne manipulační poplatek), nemůže být uchazeč zařazen mezi přihlášené. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nevratný.

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Fakulta informatiky a statistiky (dále jen FIS či fakulta) bude pro přijímání do všech studijních programů vycházet z výsledků dvou testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (souhrnně nazývanými přijímací zkouškou) – testů z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a Anglického jazyka (Aj). Na testy se uchazeč hlásí sám na webových stránkách společnosti SCIO. Pro správné předání výsledků je nutné, aby si uchazeč ve svém profilu na stránkách společnosti SCIO nastavil souhlas s předáním výsledků Fakultě informatiky a statistiky.  Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě a zároveň nebudou přijati bez přijímacích zkoušek, děkan fakulty vydá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Váhy testů NSZ dle předmětů jsou stanoveny následovně:

 • Obecné studijní předpoklady/Všeobecné študijné predpoklady (celková váha 1). Oddíly: verbální (váha 0,3); analytický (váha 0,7).
 • Anglický jazyk (váha 1).

Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na FIS v 1. kole přijímacího řízení, bude mít možnost absolvovat test OSP/VŠP u společnosti SCIO dne 21. 5. 2022 bezplatně, a to na základě poukazu, který bude všem uchazečům vygenerován po uzavření přihlášek do 1. kola přijímacího řízení. Uchazeč může NSZ vykonat ve více termínech (prosinec 2021 – květen 2022), započítává se pouze nejlepší dosažený výsledek.

Přijímačky na FIS

 1. Přijímací zkoušku může děkan FIS prominout uchazečům, kteří:
  • v písemné žádosti (nebo katalogovým listem s požadovanými známkami) doloží nejpozději do 30. 4. 2022 průměrný prospěch ze základních kurzů matematiky (případně matematických seminářů, pokud v posledních ročnících již základní matematiku nemají) a angličtiny, a to u každého z nich do 1,75 včetně. Podmínkou je, že studovali každý z těchto předmětů na české nebo slovenské střední škole a známky jsou z posledních 7 vysvědčení (pololetní a výroční);
  • absolvovali nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika+ s výsledkem výborně až dobře a poskytnou dokument s výsledky nejpozději do 31. 5. 2022;
  • absolvovali nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika rozšiřující s procentuální úspěšností alespoň 50 % a poskytnou dokument s výsledky nejpozději do 31. 5. 2022; nebo
  • se účastnili celostátní přehlídky SOČ či celostátních kol olympiád, příp. jiných soutěží, které bude fakulta považovat za hodné zřetele při rozhodování o prominutí přijímací zkoušky a poskytnou dokument s výsledky nejpozději do 31. 5. 2022.
 2. Přijímací zkoušku lze prominout pouze uchazečům o studium ve studijních programech Aplikovaná informatika, Informační média a služby a Matematické metody, a to pouze v případě, že uchazeč některý z těchto studijních programů uvede v přihlášce na prvním místě.
 3. Přijímací zkouška nebude prominuta uchazečům, kteří neúspěšně ukončili studium na FIS (včetně těch, kteří využili práva na zápis ke studiu a následně studia ve stejném roce zanechali) nebo kteří jsou ke dni podání přihlášky studenty Fakulty informatiky a statistiky.

Doklady o splnění podmínek přijetí bez přijímací zkoušky přiložte do přihlášky spolu s dokladem o absolvování předcházejícího studia – více informací zde.

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují odevzdáním digitálně podepsané kopie maturitního vysvědčení (příp. nostrifikace), kterou je potřeba dodat do termínu zápisu ke studiu.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace.

Pokud uvedený dokument nemáte k dispozici před uzavřením přihlášky (30. dubna 2022), můžete ho doložit i později, při zápisu do studia, a to rovněž elektronicky.

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z každého testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem pro každý test a zároveň z obou testů dosáhli celkového minimálního počtu bodů stanoveného děkanem. Počet bodů z každého testu v rámci NSZ je roven dosaženému tzv. harmonizovanému percentilu zaokrouhleno na jedno desetinné místo.

Pokud nebude naplněna kapacita programu úspěšnými uchazeči, kteří jej uvedli v přihlášce na prvním místě a splnili podmínky přijetí, budou dále na tento program přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě druhém a splnili podmínky přijetí. Pokud nebude naplněna kapacita programu úspěšnými uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na prvním, nebo na druhém místě, budou dále na tento program přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě třetím a splnili podmínky přijetí.
V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, mohou být na takto uvolněná místa přijati uchazeči, kteří projeví zájem o dodatečné přijetí podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Důležitá je znalost středoškolské matematiky v následujících oblastech:

 • Rovnice a nerovnice
 • Posloupnosti a funkce
 • Exponenciální a logaritmická funkce
 • Goniometrické funkce
 • Komplexní čísla
 • Kombinatorika
 • Analytická geometrie

Doporučená literatura k přípravě:

Klůfa J.: Matematika – Vše pro přípravu k přijímacím zkouškám na VŠE, Ekopress, Praha, 2019.

Jana Hudčeková
email: jana.hudcekova@vse.cz

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.