Přijímací řízení

V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT, fakulty VŠE v rámci přijímacího řízení nebudou u uchazečů o studium v bakalářských studijních programech vyžadovat ústní maturitní zkoušku z českého a cizího jazyka.

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z anglického jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy v ČR nebo SR, výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO nebo výsledků Matematiky+ (Matematika rozšiřující) přijímáme bez přijímacích zkoušek.

 1. Vyber si program, který chceš studovat. Seznam programů najdeš zde.

 2. Podej přihlášku do stanoveného data. Termíny jsou uvedeny zde.

 3. Zjisti, zda můžeš být přijat(a) bez přijímacích zkoušek. Zde jsou uvedeny podmínky.

 4. Pokud musíš na přijímačky, pomůžeme ti připravit se na ně. Informace o přípravných kurzech najdeš zde.

 5. Nezapomeň se dostavit na přijímací zkoušku. Zde jsou uvedeny termíny.

 6. Pokud uspěješ, obdržíš rozhodnutí o přijetí.

 7. Už zbývá jenom se zúčastnit zápisu do studia. Termín konání je uveden zde.

 8. Na zápise také dostaneš informace o seznamovacích kurzech pořádaných naší fakultou.

 9. Už se nemůžeš dočkat? Koukni na harmonogram a zjisti, co tě v  tomto akademickém roce čeká.

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.

Důležité termíny

Podání přihlášky včetně připsání platby na účet
 • od 1. 12. 2020 do 30. 4. 2021
Přijímací zkoušky
 • 16. a 17. 6. 2021

Na termín jsou uchazeči zařazováni fakultou. Termín si nelze volit, ani jej nelze měnit. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zaslány pouze elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápisy přijatých uchazečů do studia proběhnou online
 • přijatí bez přijímací zkoušky10. a 11. 6. 2021,
 • přijatí na základě přijímací zkoušky18. až 21. 6. 2021.

 

Podání přihlášky

K přijímacímu řízení může být podána pouze jedna přihláška.

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou.

V přihlášce je nutné vyplnit všechny požadované údaje (včetně oboru střední školy)! V přihlášce lze uvést maximálně tři programy. Pořadí programů je závazné a nelze jej dodatečně upravovat. Uvedení druhého, resp. třetího programu není povinné.

Platba za přihlášku

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 870 Kč lze uhradit buď okamžitě při zadávání přihlášky platební kartou, nebo pomocí QR kódu, případně převodem na účet (číslo účtu a variabilní symbol obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce). Platba musí být připsána na účet VŠE nejpozději do 30. dubna 2021.

Uchazeč je považován za přihlášeného, jestliže je na účet VŠE připsán poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhrazený ve výši a způsobem předepsaným výše a zároveň jsou v přihlášce kompletně vyplněny požadované údaje. Pozdější úpravy přihlášky (po termínu podání a zaplacení) nebudou akceptovány. Bude-li poukázaná částka nižší (například když si banka strhne manipulační poplatek), nemůže být uchazeč zařazen mezi přihlášené. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nevratný.

Podmínky přijetí

 • Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,
 • vykonání přijímací zkoušky skládající se z testu z matematiky a testu z anglického jazyka.
 • Pokud uchazeč neskládal maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, musí úspěšně složit zkoušku z českého jazyka organizovanou katedrou anglického jazyka VŠE, na kterou se sám přihlásí a zaplatí poplatek se zkouškou spojený. Zkouška z českého jazyka ověří schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce, podrobnosti o obsahu zkoušky a způsobu přihlášení jsou k dispozici na webu katedry anglického jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Uchazeči z řad současných či bývalých studentů VŠE je zkouška z českého jazyka prominuta. Nutné je e-mailové doložení potvrzení (viz kontakty), které dokazuje, že uchazeč byl studentem VŠE, a to nejpozději do data konání přijímacích zkoušek.

Přijetí bez přijímaček

 • Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek – všechny programy mimo Data Analytics a Multimédia v ekonomické praxi.
 • POZOR! Uchazečům o programy Data Analytics a Multimédia v ekonomické praxi nebude prominuta přijímací zkouška.
 • POZOR! Přijímací zkouška nebude prominuta uchazečům, kteří neúspěšně ukončili studium na Fakultě informatiky a statistiky nebo kteří jsou ke dni podání přihlášky studenty Fakulty informatiky a statistiky.

Forma a rámcový obsah zkoušky

Přijímací zkouška z matematiky a angličtiny (britské) má formu dvou oddělených testů vyplňovaných na počítači. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni gymnázia. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Na webu VŠE jsou k dispozici vzorové testy z matematiky a angličtiny z předchozích let a dále specifikace obsahu příjímacích zkoušek (matematika, angličtina).

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují odevzdáním digitálně podepsané kopie maturitního vysvědčení (příp. nostrifikace).

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace.

Rozhodnutí o přijetí

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z každého testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem pro každý test v rámci aktuálního přijímacího řízení. Pokud uchazeč složí přijímací zkoušku, ale nedosáhne počtu bodů potřebného k přijetí na první program, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na program, který uvedl na druhém místě (tzn., že v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento program na prvním místě, dosáhli však nižšího počtu bodů). V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.

Kontaktní osoby

Programy Kontaktní osoba E-mail
Aplikovaná informatika Jana Hudčeková jana.hudcekova@vse.cz
Data Analytics, Informační média a služby,
Matematické metody v ekonomii, Multimédia v ekonomické praxi
Ing. Jana Sedláčková jana.sedlackova@vse.cz

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.