Projekty aplikovaného výzkumu

Fakulta informatiky a statistiky spolupracuje na realizaci projektů s aplikací do praxe financovaných ze zahraničních zdrojů (EU) nebo ze zdrojů Technologické agentury ČR (TAČR). Dále jsou uvedeny údaje o projektech aplikovaného výzkumu ve struktuře název projektu, hlavní zdroj financování projektu, období řešení a stručný popis projektu.

 • Financial Transparency Platform for the Public Sector (OpenBudgets.eu), EU, Horizon 2020, 2015 – 2017:
  Cílem projektu je vývoj softwarové platformy podporující efektivní přístup různých subjektů – občanských aktivistů, žurnalistů apod. – k otevřeným datům o rozpočtech veřejné správy.
 • Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ, TAČR, 2016 – 2017:
  Cílem projektu je ověřit, do jaké míry může technologie zjišťování a klasifikace populace v území na základě informací agregovaných údajů z mobilních sítí vhodně doplnit, případně nahradit stávající šetření prováděná převážně Českým statistickým úřadem.
 • Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou, TAČR, 2014 – 2016:
  Cílem projektu je rozšířit informační systém ERIAN, který je v současnosti úspěšně nasazován v oblasti vyhodnocování operačních rizik s pomocí manuálně vkládaných business pravidel o automatizovanou extrakci a validaci nových business pravidel z reálných provozních dat systému, pravidelnou kontrolu validity všech vložených business pravidel, rozhraní do CRM (customer relationship management) systémů zákazníků.
 • Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji, TAČR, 2014 -2016:
  Cílem projektu je analyzovat stávající možnosti kontrafaktuální analýzy z hlediska možností jejího využití pro hodnocení dopadů veřejné podpory vědy, výzkumu a inovací na konkurenceschopnost soukromých subjektů.
 • Shared Standards for Open Data and Public Sector Information (Share-PSI 2.0), EU ICT PSP CIP, 2014 – 2016:
  SharePSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje více než 40 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika byla v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť se zaměřila na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Výstupy projektu byly postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.
 • Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů, TAČR, 2014 – 2015:
  Cílem projektu bylo navrhnout nový způsob zveřejňování dat veřejnou správou v ČR (VS) tak, aby je zájemci (soukromý i neziskový sektor, akademická sféra, atd.) mohli bez zbytečných technických i legislativních komplikací opakovaně využívat pro vlastní potřeby (analýzy, tvorbu komerčních i nekomerčních softwarových aplikací). V projektu byly aplikovány principy a technologie otevřených dat (angl. Open Data) a propojitelných dat (angl. Linked Data) na datech Ministerstva financí ČR o rozpočtech zveřejněných na portálu Monitor a na souvislostech těchto dat s daty o veřejných zakázkách (MMR ČR) a demografických ukazatelích (ČSÚ). Na řešení projektu se podílela Univerzita Karlova v Praze. Projekt byl spolufinancován Technologickou agenturou České republiky a byl také podpořen Fondem Otakara Motejla.
 • Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat, TAČR, 2014 – 2015:
  Cílem projektu bylo vytvořit typový postup a IT architekturu pro publikaci statistických dat v podobě otevřených propojených dat (Linked Open Data) a tento postup i architekturu ověřit na projektu publikace dat ze statistických ročenek v oblasti důchodového pojištění České správy sociálního zabezpečení. Na řešení projektu se podílela společnost KOMIX s.r.o
 • Television Linked To The Web (LinkedTV), EU, Horizon 2020, 2011 – 2015:
  Projekt se zaměřil na těsné provázání multimediálního obsahu s externími zdroji na WWW, s využitím technologií sémantického webu a zpracování textů.
 • Creating Knowledge out of Interlinked Data (LOD2), EU 7. RP, 2011 -2014:
  Projekt se zaměřil na sémantické propojování heterogenních datových zdrojů. Fakulta informatiky a statistiky byla zodpovědná za pracovní balíček věnovaný aplikaci vyvíjených metod v oblasti veřejných zakázek.