Projekty

2019
Ident Název Řešitel
GA ČR Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti v nehomogenním ekonomickém prostředí prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
GA ČR Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační problémy prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
GA ČR Ekonomika úspěšného stárnutí doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
GA ČR Alkohol v České republice: mortalita, morbidita a sociální kontext RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
GA ČR Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
TA ČR Systém pro nové řešení logistických požadavků s využitím aktuálních dopravních dat Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D. – spoluřešitel
TA ČR Kompetentní sestra pro 21. století: analýza anávrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – spoluřešitel
TA ČR Vývoj inovativních metod statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu s metodikou OECD DAC Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
BTHA Navázání spolupráce mezi Universität Bamberg a VŠE v oblasti strojového učení doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. – spoluřešitel
IGS Nelineární dynamické modely finančních a ekonomických časových řad Ing. Petra Tomanová, MSc.
IGS Vícekriteriální modely pro ekonomickou analýzu produkčních systémů a jejich aplikace Ing. Adam Borovička, Ph.D.
IGS Inovativní metody dodávky softwarových systémů Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.
IGS Hybridní modelování pojmů na sémantickém webu: ontologická schémata, kódovníky a znalostní grafy Ing. Viet Bach Nguyen
IGS Postoje k zavádění a využívání ICT řešení z pohledu vybraných sociálních skupin v České republice Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D.
IGS Aproximace nepozorovatelných faktorů v klasifikačních úlohách Ing. Ondřej Sokol
IGS Modely chování uživatelů v univezitní počítačové síti z pohledu hrozby počítačových útoků Ing. Pavel Strnad
IGS Aktuální otázky sociálních médií – bezpečnost a ochrana soukromí Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.
IGS Možnosti zlepšení predikčních schopností konjukturálních průzkumů Ing. Veronika Ptáčková
IGS Modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování Ing. Bc. Petra Zýková
IGS Analýza vysokofrekvenčních dat a datového proudu Mgr. Vladimír Holý
IGS Využití crowdsourcingu pro evaluaci efektu psychických jevů na srozumitelnost prezentace modelů strojového učení Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
IGS Hodnocení vybraných metod shlukové analýzy Mgr. Jana Cibulková
IGS Vliv migrace na pracovní trh: aplikace modelů prostorové ekonometrie Ing. Simona Macková
IGS Dynamická stabilita a multiagentnost v makroekonomických problémech: Feldstien-Horiokův problém a Energetický nexus Ing. Lukáš Frýd
IGS Společné rozdělení dvou dob přežití a jeho změny v čase Ing. Radoslav Kovář
2018
Ident Název Řešitel
GA ČR Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
GA ČR Rozhodování při nejistotě; analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
GA ČR Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
GA ČR Dynamické modely v ekonomii prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
TA ČR Kompetentní sestra pro 21. století: analýza anávrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
TA ČR Vývoj inovativních metod statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu s metodikou OECD DAC Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
IGS Možnosti zlepšení predikčních schopností konjukturálních průzkumů Ing. Veronika Ptáčková
IGS Modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování Ing. Petra Zýková
IGS Analýza vysokofrekvenčních dat a datového proudu Mgr. Vladimír Holý
IGS Využití otevřených dat v rámci Competitive Intelligence PhDr. Jan Černý
IGS Využití crowdsourcingu pro evaluaci efektu psychických jevů na srozumitelnost prezentace modelů strojového učení Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
IGS Hodnocení vybraných metod shlukové analýzy Mgr. Jana Cibulková
IGS Vliv migrace na pracovní trh: aplikace modelů prostorové ekonometrie Ing. Simona Macková
IGS Dynamická stabilita a multiagentnost v makroekonomických problémech: Feldstien-Horiokův problém a Energetický nexus Ing. Lukáš Frýd
IGS Společné rozdělení dvou dob přežití a jeho změny v čase Ing. Radoslav Kovář
IGS Zrychlení algoritmů pro odhad životních pojišťoven s ohledem různé investiční strategie Ing. Jan Fojtík
IGS Robustnosť v úmyselnom useknutí časového radu RNDr. Samuel Flimmel
IGS Nákladová efektivnost včasné diagnózy Alzheimerovy choroby v České republice Bc. Ing. Hana Marie Broulíková, MSc.
IGS Shluková a regresní analýza mikropanelových dat Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D.
IGS Moderní kvantitativní přístupy k řešení současných ekonomických problémů Ing. Adam Borovička, Ph.D.
IGS Moderní metody práce s neurčitostí a nejistotou ve statistických a optimalizačních modelech Ing. Ondřej Sokol
IGS Entitně orientovaná datová tržiště pro self-service reporting a analytické využití Ing. Martin Matějka
IGS Přenos informací na finančních trzích v období turbulencí: Asymetrické míry závislosti Ing. Petra Tomanová, MSc.
2017
Ident Název Řešitel
GA ČR Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
GA ČR Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
GA ČR Rozhodování při nejistotě; analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
GA ČR Dynamické modely v ekonomii prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
TA ČR Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
EU, Horizon 2020 Financial Transparency Platform for the Public Sector (OpenBudgets.eu) doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
IGS Regionální statistické struktury Ing. Karel Šafr
IGS The impact of social status on the attitude and behaviour of students at higher education institutions Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
IGS Demografické modely v software R Ing. Ondřej Šimpach, Ph.D.
IGS Počáteční rozvoj činnosti Státního úřadu statistického Ing. Prokop Závodský, Ph.D.
IGS Dolování asociačních pravidel nad rozsáhlými a RDF daty Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
IGS Hodnocení měr podobnosti pro nominální data Ing. Zdeněk Šulc
IGS Ukazatele životní úrovně domácností se zřetelem na regionalizaci a sociální skupiny doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
IGS Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za přítomnosti mikrostrukturního šumu Mgr. Vladimír Holý
IGS Modelování sezonních časových řad s velkou délkou sezónnosti Mgr. Milan Bašta, Ph.D.
IGS Využití mikromodelů pro modelování výše a rizika rezerv v neživotním pojištění na jednoletém horizontu Mgr. Michal Gerthofer
IGS Analýza vlivu spotřeby energie na hospodářský růst pomocí spatial econometrics Ing. Lukáš Frýd
IGS Zrychlení algoritmů pro odhad životních pojišťoven s ohledem různé investiční strategie Ing. Jan Fojtík
IGS Robustnosť v úmyselnom useknutí časového radu RNDr. Samuel Flimmel
IGS Nákladová efektivnost včasné diagnózy Alzheimerovy choroby v České republice Bc. Ing. Hana Marie Broulíková, MSc.
IGS Shluková a regresní analýza mikropanelových dat Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D.
IGS Moderní kvantitativní přístupy k řešení současných ekonomických problémů Ing. Adam Borovička, Ph.D.
IGS Moderní metody práce s neurčitostí a nejistotou ve statistických a optimalizačních modelech Ing. Ondřej Sokol
IGS Entitně orientovaná datová tržiště pro self-service reporting a analytické využití Ing. Martin Matějka
IGS Přenos informací na finančních trzích v období turbulencí: Asymetrické míry závislosti Ing. Petra Tomanová, MSc.
2016
Ident Název Řešitel
GA ČR Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
GA ČR Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
GA ČR Rozhodování při nejistotě: analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
GA ČR COSOL – Podpora životního cyklu ontologií pomocí jejich kategorizace Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
GA ČR Dynamické modely v ekonomii prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
GA ČR Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
TA ČR Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
TA ČR Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
TA ČR Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
EU PSP Shared Standards for Open Data and Public Sector Information (Share-PSI 2.0) Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
EU, Horizon 2020 Financial Transparency Platform for the Public Sector (OpenBudgets.eu) doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
IGS Využití bayesovských metod pro modelování úmrtnosti Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.
IGS HDP České republiky za léta 1970-1989 v ESA 2010 Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
IGS Odhad přiměřené míry regulace cen v oblasti bydlení Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
IGS Soft metody pro ekonomickou analýzu Ing. Adam Borovička, Ph.D.
IGS Aplikace kvantitativních metod v oblasti vzdělávání Ing. Lenka Fiřtová
IGS Konstrukce a aplikace dynamických metod pro zpřesnění odhadu dlouhodobých odvětvových produkčních funkcí Ing. Karel Šafr
IGS Inovace hodnocení kvality ICT služeb prostřednictvím analýzy nestrukturovaných dat Ing. Filip Vencovský
IGS Využití automatického mapování a lingvistické transformace při generování sémantických datových slovníků Ing. Marek Dudáš
IGS Dolování asociačních pravidel nad rozsáhlými a RDF daty Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
IGS Hodnocení měr podobnosti pro nominální data Ing. Zdeněk Šulc
IGS Ukazatele životní úrovně domácností se zřetelem na regionalizaci a sociální skupiny doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
IGS Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za přítomnosti mikrostrukturního šumu Mgr. Vladimír Holý
IGS Modelování sezonních časových řad s velkou délkou sezónnosti Mgr. Milan Bašta, Ph.D.
IGS Využití mikromodelů pro modelování výše a rizika rezerv v neživotním pojištění na jednoletém horizontu Mgr. Michal Gerthofer
IGS Analýza vlivu spotřeby energie na hospodářský růst pomocí spatial econometrics Mgr. Ing. Lukáš Frýd
2015
Ident Název Řešitel
GA ČR Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
GA ČR Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
GA ČR Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
GA ČR Modely hodnocení efektivnosti v hierarchických ekonomických systémech prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
GA ČR Modely optimálního ekonomického rozhodování za nestability, nejistoty a neurčitosti doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
GA ČR Dynamické modely v ekonomii prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
GA ČR Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
GA ČR COSOL – Podpora životního cyklu ontologií pomocí jejich kategorizace Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
TA ČR Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
TA ČR Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou doc. Ing. Ota Novotný, PhD.
TA ČR Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
TA ČR Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
EU PSP Shared Standards for Open Data and Public Sector Information (Share-PSI 2.0) Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
EU 7. RP Television Linked To The Web (LinkedTV) doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
EU, Horizon 2020 Financial Transparency Platform for the Public Sector (OpenBudgets.eu) doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
IGS Výzkum faktorů ovlivňujících uplatnění asociačních pravidel v praxi Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
IGS Inovativní pohled na hodnotu zákazníka a další faktory ovlivňující řízení marketingu Mgr. Ing. Zdeněk Smutný
IGS Kvantifikace makroekonomických šoků v ČR a komparace s vybranými ekonomikami EU prof. RNDr. Václava Pánková, CSc.
IGS Big data: klasifikace, robustifikace, optimalizace Mgr. Nataliya Soldatyuk
IGS Ekonomické a zdravotní souvislosti stárnutí populace Ing. Jana Langhamrová
IGS Využití bayesovských metod pro modelování úmrtnosti Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.
IGS HDP České republiky za léta 1970-1989 v ESA 2010 Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
IGS Odhad přiměřené míry regulace cen v oblasti bydlení Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
IGS Způsoby kalibrace rizikově neutrálních scénářů úrokových měr v české koruně Ing. Michal Šára
IGS Soft metody pro ekonomickou analýzu Ing. Adam Borovička, Ph.D.
IGS Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení Ing. Martin Potančok
IGS Aplikace kvantitativních metod v oblasti vzdělávání Ing. Lenka Fiřtová
IGS Konstrukce a aplikace dynamických metod pro zpřesnění odhadu dlouhodobých odvětvových produkčních funkcí Ing. Karel Šafr
IGS Doba nezaměstnanosti po krizi Ing. Adam Čabla
IGS Generování stylových variant sémantických datových schémat s využitím generalizované vizualizace dat Ing. Marek Dudáš
IGS Inovace hodnocení kvality ICT služeb prostřednictvím analýzy nestrukturovaných dat Ing. Filip Vencovský
IGS Analýza vlivu dotací na výkonnost ekonomických subjektů doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
IGS Inovace systému řízení digitální forenzní laboratoře Ing. Jaromír Veber, Ph.D.