Inzerce prostřednictvím komunikačních kanálů FIS

1. Fakulta informatiky a statistiky nabízí možnost publikace nabídek zaměstnání a stáží pro studenty (dále jen „nabídka“) na webových stránkách fakulty, na intranetu pro studenty a na sociálních sítích.
2. Nabízené služby:

 1. zveřejnění jedné nabídky na dobu jednoho měsíce – za částku Kč 3.000,- bez DPH,
 2. zveřejnění až pěti nabídek v rámci předplacené služby na 3 měsíce, přičemž každá ze zaslaných nabídek v průběhu předplaceného období tří měsíců bude zveřejněna na dobu 1 měsíce od data obdržení nabídky – za částku Kč 10.000,- bez DPH.
3. Službu zveřejnění nabídek je možné objednat zasláním závazné objednávky na adresu inzercefis@vse.cz.
4. Objednávka musí obsahovat:

 1. fakturační údaje: název objednatele, IČ Objednatele, DIČ Objednatele (pokud je objednatel plátce DPH), fakturační adresu objednatele, doručovací adresu v případě, že je odlišná od fakturační adresy, bankovní spojení, jméno kontaktní osoby, telefon, e-mail,
 2. typ objednané služby (zveřejnění jedné nabídky / zveřejnění až pěti nabídek),
 3. v případě typu služby zveřejnění jedné nabídky i text nabídky.
5. Na základě přijaté objednávky bude vystavena a objednateli zaslána faktura.
6.

Text nabídky musí splňovat následující technické parametry:

 1. obsahovat výstižný titulek v délce maximálně 180 znaků,
 2. obsah nabídky, který je tvořen textem a odkazem či odkazy mimo webové stránky fakulty. Text obsahu nabídky může být doplněn grafickými objekty. Formát vloženého grafického objektu musí být JPG, PNG nebo GIF. Jiné grafické objekty nejsou přípustné. Zároveň není možné vkládat jiné multimediální soubory nebo přičleňovat data z jiných serverů.
7.

Fakulta informatiky a statistiky si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit nabídku, a to zejména pokud

 1. je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,
 2. je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,
 3. formou nebo obsahem neodpovídá zaměření Fakulty informatiky a statistiky,
 4. nesplňuje technické parametry.