Doktorské programy

Fakulta informatiky a statistiky nabízí tři doktorské programy. Jedná se o nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělávání, do kterého jsou přijímáni absolventi magisterského studia s předpoklady pro tvůrčí práci v příslušném oboru. Pro absolventy informatických oborů je nabízen program Aplikovaná informatika. Studenti kvantitativních metod mohou volit mezi programem Ekonometrie a operační výzkum a programem Statistika. Standardní délka studia je čtyři roky. Všechny programy lze studovat jak v prezenční, tak kombinované formě.

Na počátku studia student se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, ve kterém si student naplánuje složení povinných předmětů a závěrečné státní zkoušku. Během celé doby pracuje na své disertační práci, kterou pravidelně konzultuje se svým školitelem.

Studenti prezenčního studia mají nárok na doktorské stipendium. S jeho pobírání se ale pojí řada povinností – jako participace na výuce nebo zapojení se do projektů, které fakulta pořádá nebo se jich účastní. Kromě toho má student povinnost publikovat články, které se týkají jeho disertační práce. Během doktorského studia musí se svým příspěvkem vystoupit na Dni doktorandů, což je vědecký seminář, na kterém doktorandi prezentují výsledky svých výzkumů ostatním akademikům, ale i široké veřejnosti.

Přehled programů doktorského studia

Aplikovaná informatika

Informatika patří k bouřlivě se rozvíjejícím oborům, a proto je o doktorské programy tohoto zaměření velký zájem. Program Aplikovaná informatika se od většiny informatických doktorských oborů v ČR odlišuje užším provázáním technologického aspektu informačních systémů s aspektem manažersko-organizačním a sociálním. Doktorandi se během studia účastní jak projektů základního výzkumu (GAČR), tak i aplikovaného výzkumu (TAČR, smluvní výzkum s firmami, resortní granty, apod.), často i se zapojením zahraničních partnerů a v synergii s týmy ekonomicko/manažersky zaměřených pracovišť VŠE. Studium je realizováno ve spolupráci čtyř školicích pracovišť: katedry informačních technologií, katedry informačního a znalostního inženýrství, katedry multimédií a katedry systémové analýzy. Podrobnější informace podá garant programu, prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (tel. 224 095 495, e-mail: svatek@vse.cz).

Více informací

Ekonometrie a operační výzkum

Na programu Ekonometrie a operační výzkum se do doktorského studia přijímají absolventi vysokých škol s dobrými předběžnými znalostmi matematiky, informatiky a ekonomie, kteří se chtějí zaměřit na vědeckou práci v oblasti matematického modelování ekonomických procesů. Přijímací zkoušky jsou v rozsahu okruhů pro státní zkoušku na magisterském oboru Ekonometrie a operační výzkum FIS VŠE v Praze. Studium zabezpečuje katedra ekonometrie. U studentů se předpokládá zapojení do vědecko- výzkumné práce katedry a publikace výsledků své práce na konferencích a v časopisech. K tomu mohou využívat odbornou literaturu, časopisy a špičkové softwarové produkty, které má katedra k dispozici. Podrobné informace o zaměření programu a kapacitních možnostech v jednotlivých dílčích oblastech podá garant programu, prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. (místnost 437 NB, tel. 224 095 403, e-mail: jablon@vse.cz).

Více informací

Statistika

Na programu Statistika se do doktorského studia přijímají především absolventi statistických specializací (na magisterském studiu na VŠE v Praze nebo na MFF UK, popř. i na jiných vysokých školách v ČR nebo v zahraničí). Uchazeči musí u přijímací zkoušky prokázat znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky pro magisterský studijní obor Statistika. V doktorském studiu na VŠE v Praze je program Statistika zabezpečen pedagogicky i vědecko-výzkumně třemi katedrami: katedrou statistiky a pravděpodobnosti, katedrou ekonomické statistiky a katedrou demografie. Již v rámci přijímacího řízení lze provést užší výběr na některou z těchto statistických kateder VŠE, a to podle zájmu uchazeče a v souladu s kapacitními možnostmi školitelů (vedoucích práce). Na všech třech katedrách je studentům-doktorandům k dispozici bohatý fond odborné literatury, výpočetní technika i personální propojení pracovníků katedry s mnoha pracovišti statistické praxe. O hlavních možných zaměřeních vědecko výzkumné činnosti doktorandů na programu Statistika podá informace garant programu, prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (místnost 442 NB, tel. 224 095 483, e-mail: rezanka@vse.cz).

Více informací

 

K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek a s ohledem na kapacitu školitelů. Veškeré informace o přijímacím řízení lze získat z Informací o přijímací zkoušce na doktorské studium.

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia od akademického roku 2017/2018 čtyři akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace o doktorském studiu a zkouškách jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Doktorské studium lze absolvovat ve formě prezenční nebo kombinované. Podrobnosti o podmínkách těchto forem studia, časovém harmonogramu a náplni studia se lze dovědět v Programu doktorského studia.

Průběh čtyřletého studia na FIS je vůči studijnímu a zkušebnímu řádu upřesněn a řízen dokumentem Opatření pro doktorské studium. Podrobnější rozpis povinností pro čtyřleté studium od akademického roku 2017/2018 je uveden zde. Pro studenty studující ve tříletém programu je pro průběh studia závazné Opatření děkana č. 4/2012.

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje pod vedením svého školitele. Podrobné informace o obsahu studia zvoleného programu poskytnou garanti příslušného programu.

Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia je přiznáváno doktorské stipendium.

Garanti programu:

S případnými studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkana pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy prof. Ing. Petra Doucka, CSc. – m.č. NB 408, telefon: 224 095 418 nebo NB 452, telefon: 224 095 409.

Provozní a technické záležitosti vyřizuje studijní referentka pro doktorské studium Jitka Krajíčková, m.č. NB 412, telefon: 224 095 464, e-mail: krajicko@vse.cz, případně Mgr. Sabina Zukalová z oddělení vědy a výzkumu – doktorské studium VŠE, m.č. IB 317, telefon: 224 095 733, e-mail: sabina.zukalova@vse.cz.

Akreditace studijních programů