Programy doktorského studia

Cílem doktorských programů na Fakultě informatiky a statistiky je připravit vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou práci, kteří budou svojí činností rozvíjet teorie a výzkum ve vybrané oblasti. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a případně i konzultanta. Všechny doktorské studijní programy jsou uskutečňovány prezenční i kombinovanou formou s délkou trvání studia na 4 roky a maximálně na 5 let. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a absolvent získá titul „doktor“ Ph.D., který nese za svým jménem.

Doktorské studium s sebou oproti předchozímu bakalářskému a magisterskému stupni přináší řadu změn. Zde přinášíme malý přehled toho, co studium na konkrétním programu doktorského stupni obnáší.

Aplikovaná informatika

Doktorský program Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky a statistiky nabízí unikátní přístup k doktorskému studiu v oblasti informatiky. Oproti běžným informatickým doktorským programům se zaměřuje na propojení technologických aspektů s těmi sociálními a manažersko-organizačními. Studijní plán zahrnuje účast doktorandů na projektech základního výzkumu (GAČR) i aplikovaného výzkumu (TAČR, smluvní výzkum s firmami, granty resortů) s možností spolupráce se zahraničními partnery a týmy ekonomicky a manažersky orientovaných pracovišť na VŠE. Tímto způsobem doktorandi dokážou spojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Program podporuje také mezinárodní vědeckou spolupráci a nabízí prostor pro publikování dosažených výsledků. Vedoucí výzkumných skupin, mnohdy spojených s kompetenčními centry, poskytují odbornou podporu a praktické vedení.

Součástí studia jsou také vlastní semináře, jako je Applied Informatics PhD Meetup (AIPM), a účast na celofakultním Dni doktorandů.

O programu

Ekonometrie a operační výzkum

V rámci doktorského programu Ekonometrie a operační výzkum na Fakultě informatiky a statistiky mohou absolventi vysokých škol s předběžnými znalostmi matematiky, informatiky a ekonomie rozvíjet svou vědeckou práci v oblasti matematického modelování ekonomických procesů. Studium zahrnuje úzkou spolupráci s katedrami ekonometrie, které nabízejí bohatý fond odborné literatury, špičkový software a propojení s pracovišti statistické praxe. Přijímací zkoušky prověřují znalosti odpovídající státní závěrečné zkoušce magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Čtyřletý program se zaměřuje na pokročilé partie ekonometrie a operačního výzkumu a jeho cílem je řešit praktické i teoretické problémy s nejnovějšími metodami a nástroji v oboru. Tým doktorských studentů se podílí na různých projektech, včetně analýzy vysokofrekvenčních dat, ekonomických modelů a dalších aktuálních témat ve spolupráci s katedrou.

O programu

Statistika

Doktorský program Statistika na Fakultě informatiky a statistiky je zaměřen na absolventy magisterských statistických specializací nejen na VŠE v Praze a MFF UK, ale i z dalších domácích či zahraničních škol. Během přijímacího řízení mají uchazeči možnost vybrat si jednu ze tří statistických kateder VŠE, a to dle svého zájmu a možností školitelů. Tyto katedry – statistiky a pravděpodobnosti, ekonomické statistiky a demografie – nabízí studentům-doktorandům bohatý fond odborné literatury, výpočetní techniku a propojení s pracovišti statistické praxe. Přijímací zkouška vyžaduje znalosti odpovídající státní závěrečné zkoušce pro magisterský obor Statistika.

O programu