Obecné informace

Charakter doktorského studia je ve srovnání s bakalářským a magisterským studiem velmi odlišný. Jde spíše o vědecko-výzkumnou činnost, vykonávanou ve spolupráci se školitelem a týmem katedry, než o klasické studium. Součástí studia je sice složení několika zkoušek, ty ale tvoří jen malou část z náplně individuálního studijního plánu. Do něj dále patří již zmíněná vědecko-výzkumná činnost, jejímiž výstupy jsou zejména články publikované v odborných časopisech a vystoupení na konferencích. Poznatky a výsledky získané při výzkumu pak tvoří základ disertační práce, které se doktorandi věnují od samého počátku studia.

Na Fakultě informatiky a statistiky je standardní doba všech doktorských studijních programů čtyři roky a lze je studovat v prezenční nebo v kombinované formě. Kromě studijních programů v českém jazyce jsou akreditovány i programy v angličtině, ty jsou ovšem zpoplatněny.

Disertační práce mohou být zaměřeny čistě teoreticky, nebo mohou být orientovány na inovativní aplikace obecných přístupů v oblastech odpovídajících předmětu studia. Zejména doktorandi v kombinované formě studia zpravidla využívají při výzkumu a v procesu zpracování disertace poznatky a data, ke kterým se dostanou díky své odborné činnosti v zaměstnání.

Doktorandi v prezenční formě studia se obvykle více zapojují do činnosti na katedře, zejména do výzkumu, ale také do výuky, včetně vedení bakalářských prací, které mohou souviset s tématem disertační práce. Tito doktorandi pobírají stipendium, jehož aktuální nároková složka je ve výši 8 000,- Kč (po složení státní doktorské zkoušky ve výši 9 000,- Kč). Celková výše stipendia však bývá vyšší, zejména díky nenárokové složce přidělované katedrou podle dosahovaných výsledků a kvality výzkumné práce. Další stipendium navíc, které již poskytuje vyšší úroveň finančního zabezpečení během studia, lze získat prostřednictvím výběrové podpory Doktorand 4.0, určené především pro doktorandy směřující ke kariéře vědecko-výzkumného nebo vědecko-pedagogického pracovníka.

Bez ohledu na formu studia může doktorand získat stipendium, pokud se zapojí do některého vědeckého projektu, například jako řešitel (nebo člen řešitelského týmu) projektu interní grantové soutěže nebo projektu grantové soutěže IGA/A, případně externího grantového projektu, kterého se katedra účastní. Stipendium je přidělováno i za publikování článků ve významných mezinárodních časopisech.

Doktorandi mají možnost vycestovat do zahraničí (včetně finančního příspěvku až na 12měsíční pobyt). V případě prezenční formy prvního doktorského studia zůstává doktorandům status studenta i po dovršení 26 let. Podmínkou je, že doktorand není OSVČ ani jinak výdělečně činný.

Náležitosti doktorského studia detailněji vysvětlujeme zde.

Nabízené programy doktorského studia

Přijímací řízení

Každý zájemce o doktorské studium musí podat elektronickou přihlášku ke studiu a zaplatit administrativní poplatek. Následně musí na fakultu donést předepsané materiály (Dodatek k přihlášce, Prohlášení o předchozích a souběžných studiích), strukturovaný odborný životopis, doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a disertační projekt, ve kterém uvede, čemu by se chtěl v rámci disertační práce věnovat. Uchazeči na Aplikovanou informatiku píší práci v rozsahu pěti stran, zájemci o Ekonometrii a operační výzkum a Statistiku dvě strany textu v anglickém jazyce. Je nutné uvést i jméno školitele.

Kontakt

Ing. Tereza Krajíčková, DiS. – studijní referentka
email: tereza.krajickova@vse.cz
telefon: 224 095 464

Studijní referentku kontaktuje v případě nejasností a otázek týkajících se doktorského studia.