Obecné informace

Na Fakultě a informatiky a statistiky je kladen velký důraz na výzkumnou vědeckou činnost a její propojení s praxí a se světem byznysu. Naši studenti si vybírají téma disertační práce tak, aby ho mohli aplikovat do reálného života a zároveň práce přinesla vždy nějaký inovativní výsledek. Chceme, aby naši studenti měli dostatek možností věnovat se doktorskému studiu a disertační práci, proto se snažíme vždy vyjít vstříc s formálními náležitostmi studia. Kromě toho dostávají všichni studenti měsíční finanční podporu ve výši 8 tisíc Kč v rámci nárokové složky stipendia (po složení doktorské zkoušky dokonce 9 tisíc Kč), nicméně celková výše stipendia může být vyšší díky nenárokové složce stipendia nebo třeba programu Doktorand 4.0. Součástí doktorského studia je zapojení studentů do akademického života například prostřednictvím Dne doktorandů, kde alespoň jednou za studium každý odprezentuje dosavadní výsledky své disertační práce členům fakulty i širší veřejnosti.

Standardní doba studia jsou 4 roky a všechny programy lze studovat v prezenční i kombinované formě, a to jak v češtině, tak i v angličtině.

Nabízené programy doktorského studia

Co obnáší doktorské studium

Doktorské studium s sebou oproti předchozímu bakalářskému a magisterskému stupni přináší řadu změn. Zde přinášíme malý přehled toho, co studium na doktorském stupni mimo jiné znamená a jaká jsou práva a povinnosti doktorandů.

Disertační práce

Klíčovou částí studia je psaní disertační práce, která doktoranda provází po celou dobu studia. Je důležité mít předem promyšlené téma práce, protože už u přijímacích zkoušek je potřeba uvést jméno školitele a právě téma práce.

Do konce 1. semestru student a vedoucí práce společně připravují rámcové zadání práce (téma, struktury, postupy) a nejpozději do konce 2. semestru student předkládá komisi vypracovaný projekt DP, kde prezentuje také první výsledky (alespoň rešerši dosavadních poznatků).

Ke státní doktorské zkoušce (nejpozději na konci 6. semestru studia) je potřeba předložit teze disertace v rozsahu 20-30 stran. Nejpozději před 8. semestrem studia je pak potřeba mít splněnou takzvanou malou obhajobu.

Výběr školitele a tématu práce

Klíčové je zvolit si vhodné téma. Vybírat můžete z těch, která vypisují školitelé, ale můžete navrhnout také téma vlastní. Uchazeč přichází za školitelem a konzultuje s ním výzkumný záměr své práce, na základě čehož pak dojde k finálnímu výběru tématu práce. Je tedy důležité zajít za školitelem s dostatečným předstihem ještě před podáním přihlášky a svoje záměry a úmysly s ním konzultovat. Pokud si uchazeč není jist výběrem tématu, je vhodné zkonzultovat možnosti témat a školitelů také s garantem příslušného studijního programu.

Seznam školitelů a vypsaných témat pro školní rok 2020/21 naleznete zde PDF.

Studium v zahraničí

Studenti doktorského studia se mohou zúčastnit jak krátkodobých, tak dlouhodobých studijních a výzkumných výjezdů. Do první skupiny spadají semináře nebo konference. Do dlouhodobých lze zařadit studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci.

Doktorandi mohou vyjet do zahraničí například v rámci programu Erasmus+ a to až na 12 měsíců. Pokud byste chtěli vyjet do jiné země, než jaké tento program nabízí (Švýcarsko, Rusko, zámoří…), jako student doktorského studia máte i tuto možnost. Výjezdů se mohou účastnit také studenti starší 26 let.

Bližší informace o možnostech dlouhodobých i krátkodobých zahraničních výjezdů, včetně různých druhů stipendií, naleznete na stránkách Oddělení zahraničních styků.

Informace poskytne též proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Finanční zabezpečení

Na českých vysokých školách je doktorské studium v prezenční formě podporováno stipendiem, které se skládá z nárokové a nenárokové složky. Aktuální výše nárokové složky je 8000 Kč měsíčně, stipendium je vypláceno každý měsíc po dobu studia, nejdéle však po dobu 4 let (poté je prezenční forma studia změněna na kombinovanou). Nároková složka stipendia se navyšuje o 1000 Kč měsíčně po úspěšném složení státní doktorské zkoušky. Stipendium se nedaní.

Jedním ze způsobů, jak získat vyšší stipendium, je program Doktorand 4.0. Na ten se student může přihlásit po prvním ruce svého studia, ovšem doporučujeme tento záměr konzultovat se školitelem již v době výběru tématu disertační práce. Bližší informace naleznete zde.

Stipendium má možnost získat také student prezenčního studia, který se rozhodne účastnit výjezdů do zahraničí. Výše finanční podpory se odvíjí podle země, kam student vyjíždí. Navíc v rámci programu Erasmus+ získává doktorand měsíční doplatek ve výši 15 tisíc Kč vyjma výjezdů na Slovensko (maximálně na 6 měsíců). Podrobnosti týkající se výjezdů, včetně způsobů finanční podpory, naleznete na stránkách Oddělení zahraničních styků.

Doktorandům mohou být na základě žádostí dále propláceny i výdaje spojené s aktivní účastí na konferencích.

Studentům doktorského studia platí zdravotní pojištění stát i po dovršení 26 let.

 

Přijímací řízení

Každý zájemce o doktorské studium musí podat elektronickou přihlášku ke studiu a zaplatit administrativní poplatek. Následně musí na fakultu donést předepsané materiály (Dodatek k přihlášce, Prohlášení o předchozích a souběžných studiích), strukturovaný odborný životopis, doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a disertační projekt, ve kterém uvede, čemu by se chtěl v rámci disertační práce věnovat. Uchazeči na Aplikovanou informatiku píší práci v rozsahu pěti stran, zájemci o Ekonometrii a operační výzkum a Statistiku dvě strany textu v anglickém jazyce. Je nutné uvést i jméno školitele.

Předměty doktorského studia lze též studovat jednotlivě v rámci mimořádného studia. Více informací o mimořádném studiu ZDE.

 

Kontakt

Jitka Krajíčková – studijní referentka
email: krajicko@vse.cz
telefon: 224 095 464
místnost: 412 NB
Pondělí a středa: 8:30 – 11:30 a 13:00 – 15:00

Studijní referentku kontaktuje v případě nejasností a otázek týkajících se doktorského studia.