Doktorské studium

Doktorské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání, do něhož jsou přijímáni absolventi magisterského studia s předpoklady pro tvůrčí práci v příslušném oboru. Studium je určeno budoucím pracovníkům v oblasti vědy a výzkumu, vysokoškolským učitelům a pracovníkům praxe ve vyšších řídících funkcích nebo pracujících na úseku metodických a koncepčních otázek. V doktorském studiu se výuka náročných, převážně teoretických předmětů prolíná s vědeckou či výzkumnou prací studenta pod vedením profesora (docenta) daného oboru. Zpravidla jde o práci na některém z výzkumných úkolů příslušné katedry. Student (doktorand) má výsledky své vědecko-výzkumné činnosti shrnout do disertační práce, kterou po složení všech předepsaných zkoušek obhajuje před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul „doktor“ s právem užívání zkratky „Ph.D.“ za jménem.

Zatímco u diplomové práce v magisterském studiu postačuje, aby v ní absolvent prokázal schopnost prosté aplikace nabytých vědomostí a dovedností na řešení praktického problému, má doktorská disertace přinést nové poznatky v rámci příslušného vědního oboru, popřípadě má vynikajícím způsobem vyřešit některý náročný úkol praktického zaměření a přinést tak praxi mimořádný prospěch. V obou uvedených případech, jak je zřejmé, je namístě požadovat od doktoranda iniciativní přístup jak k vědeckému životu daného oboru v tuzemsku i v zahraničí (jeho účastí na seminářích a konferencích, příspěvky do odborného tisku), tak i k získávání vlastních praktických zkušeností (spoluprací s některou institucí hospodářské praxe apod.).

Pod názvem Den doktorandů FIS se každoročně koná vědecký seminář, na nichž mají jednotliví doktorandi příležitost prezentovat své výzkumy před akademickou obcí fakulty a širší veřejností. Každý doktorand by měl v průběhu studia na semináři vystoupit. Z příspěvků přednesených na semináři je každoročně vydáván sborník.