Projekty smluvního výzkumu, konzultační a poradenské činnosti

S Fakultou informatiky a statistiky je možno spolupracovat formou projektů realizující smluvně dohodnutý výzkum či konzultace.

Dále uvádíme seznam vybraných projektů, které Fakulta informatiky a statistiky realizovala v uplynulých pěti  letech:

 • Asociace samostatných odborů – řada studií a analýz, např. Vliv minimální mzdy na zaměstnanost v České republice, Aktuální stav pracovního trhu v ČR se zřetelem na uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, Sociální stratifikace v České republice a polarizace české společnosti, Společenská odpovědnost firem a veřejně prospěšné projekty s potenciálem snižování nerovnosti ve společnosti a zvyšování digitální gramotnosti, Příprava na změny v systému vzdělávání v důsledku programu Průmysl 4.0.
 • Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism – Cestovní ruch v ČR: makroekonomické dopady, marketingové plány, efektivita marketingových výdajů.
 • Česká správa sociálního zabezpečení – Rozvoj procesů v oblasti správy dat a zvýšení otevřenosti dat ČSSZ.
 • Český statistický úřad:
  • Návrh architektury základních funkčních celků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021;
  • Aktualizace vybraných částí informační koncepce ČSÚ;
  • Pilotní projekt propojování individuálních záznamů.
 • Český telekomunikační úřad – Explorativní analýza otevřených dat přístupných na stránkách nástroje NetMetr. Součástí projektu bylo i vytvoření programové aplikace, která umožní analyzovat data z měření kvality služeb přístupu k internetu.
 • Hewlett-Packard s.r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. – Analýza manuálně prováděných regresních testů za účelem doporučení, které aplikace a konkrétní testovací případy jsou vhodné k automatizovanému provádění pomocí příslušných softwarových nástrojů.
 • INPEKO spol. s r. o. – Analýza vývoje produktivity a doporučení na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti INPEKO spol. s r. o.
 • Město Strakonice a vybrané okolní obce – Prognóza pro jednotlivé roky období 2018 – 2030: předpokládaného počtu dětí v mateřských školách, předpokládaného počtu žáků základních škol, předpokládaného počtu žáků středních škol, předpokládaného počtu osob jednotlivých věkových kategorií produktivního věku, předpokládaného počtu osob jednotlivých věkových kategorií seniorského věku.
 • Městská část Praha 6 – Analýza a prognóza pro spádové obvody každé ze 14 základních škol zřizovaných MČ Praha 6 – prahem prognózy byl rok sčítání lidu, tj. již rok 2011. Pro jednotlivé školy byla provedena analýza, jaký podíl žáků tvoří žáci s trvalým bydlištěm v jejím školském obvodu a jaký podíl tvoří žáci s trvalým bydlištěm ve školských obvodech jiných škol MČ Praha 6 i žáci s trvalým bydlištěm mimo MČ Praha 6. Na základě této prognózy byla provedena prognóza vývoje pro jednotlivé roky období 2018 – 2030 předpokládaného počtu žáků v celé MČ Praha 6 i počtu žáků jednotlivých základních škol zřizovaných MČ Praha 6.
 • Ministerstvo vnitra ČR
  • Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností.
  • Vytvoření a aktualizace Přehledu obvyklých cen IT prací na základě analýzy skutečně sjednaných cen ve smlouvách uveřejněných v Registru smluv.
   Pozn.: Kromě Ministerstva vnitra jsou objednatelem projektu také: Ministerstvo financí, Kancelář Senátu, Bezpečnostní informační služba, Ministerstvo spravedlnosti, Správa základních registrů, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství.
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Analýza a návrh SW řešení statistického výkaznictví tzv. oficiální rozvojové pomoci (ODA).
 • Nejvyšší kontrolní úřad – koncepce informační podpory kontrolní činností NKÚ.
 • Otevřená OKNA, z. ú. – Aplikace principů, postupů a technik procesního řízení do neziskové organizace s cílem zvládnutí silně dynamického růstu organizace s využitím možností moderních IT.
 • Pricetown, s. r. o – Návrh a implementace prediktivních modelů pro predikci výše realizované prodejní ceny realizované výše pronájmů rezidenčních nemovitostí na území České republiky.
 • Seznam.cz – Vytvoření metodiky pro měření návštěvnosti internetu.
 • SVOBODA & WILLIAMS, s. r. o. – Návrh a implementace cenových indexů pronájmů rezidenčních nemovitostí na území hlavního města Prahy.
 • T-Mobile Czech Republic a.s. – Výzkum možných koncepcí v oblastech Bezpečná firma a Business Continuity Management / Disaster Recovery určené pro B2B zákazníky TMCZ.
 • Trask solutions – Vývoj nástroje pro řízení a provádění funkčních, zátěžových a integračních testů s následnou možností reportování nalezených defektů, integrace opensource nástrojů dostupných na trhu.
 • Trexima, s. r. o. – Vliv minimální mzdy na příjmovou chudobu zaměstnanců.
 • Úřad vlády ČR – Analýza efektivity veřejných výdajů na výzkum a vývoj na národní i regionální úrovni.
 • Vienna Insurance Group – Analýza signálů / interpretace hovorů z call centra převedených na text.