Mezinárodní a zahraniční aktivity

Zahraniční a mezinárodní činnost je nedílnou součástí akademického života FIS. Její hlavní význam spočívá ve srovnání výsledků dosahovaných ve vědecké a pedagogické činnosti se zahraničními partnery a v možnosti s těmito partnery pracovat a rozšiřovat si vlastní množinu znalostí a dovedností. Její nejčastější formou je vědecká spolupráce v rámci mezinárodních programů a řešení projektů zejména vědeckých. V této spolupráci se fakulta zaměřuje zejména na okolní země Evropy (Německo, Rakousko, Slovensko) a dále pak na Francii, Velkou Británii, Slovinsko a Dánsko. Dalším skupinou partnerů ve výzkum jsou pak vysoké školy a vědecké instituce ze Spojených států amerických. Výstupy z projektů jsou presentovány formou společných publikací na konferencích, v časopisech a v knihách.

Další rozsáhlou oblastí mezinárodního působení jsou aktivity v rámci evropského programu Erasmus Plus a programu Erasmus mundus – mobility studentů a pedagogů. U mobilit studentů a doktorandů fakulta čerpá z potenciálu smluv VŠE, který využívají zejména studenti. Mobilita zaměstnanců se obvykle realizuje prostřednictvím smluv mezi FIS a jejími Erasmus partnery. Hlavními přínosy této oblasti spolupráce je načerpání zkušeností z vědecké práce v zahraničí, jako jsou organizace její práce, komunikace v rámci mezinárodních týmu, příprava a realizace výstupů z vědecké činnosti a jejich uplatňování na konferencích a v časopisech. Ve velmi podobném režimu a s podobnými cíli přijímá FIS i pedagogy a studenty ze zahraničí.

Akcí, na níž se sejde nejvíce zahraničních pedagogů v jednu chvíli, je „International week“. Tato každoroční akce poskytuje studentům FIS možnost zapsat si čtyři až pět kurzů pedagogů ze zahraničních universit nebo výzkumných organizací. Kurzy probíhají v druhé polovině ledna a jsou vyučovány v anglickém jazyce. Jejich přínosem pro studium je rozšíření portfolia kurzů o momentální atraktivní témata, která mohou být do řádných studijních programu zařazena právě na základě zkušeností z jejich první presentace našim studentům.

Zahraniční a mezinárodní aktivity přispívají výrazným způsobem k internacionalizaci jak pedagogických, tak i vědeckých aktivit FIS.