Programy magisterského studia

Fakulta informatiky a statistiky nabízí několik magisterských programů, které se dělí na informatické a datové. U nás na FISu můžeš studovat taky distančně nebo v anglickém jazyce. Jednotlivé programy se liší svou náplní v rámci programu. Jaký z nich ti vyhovuje nejvíc?


Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence

Program navazuje na dřívější magisterský program Data a analytika pro business.

Cílem navazujícího magisterského profesního studijního programu Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence (ADA) je formovat absolventy s širokým praktickým rozhledem a dovednostmi v oblasti dat a analytických technologií (jako jsou například technologie a postupy pro aplikaci umělé inteligence včetně strojového učení, zpracování Big Data, analytika v cloud prostředí), analytickými a manažerskými schopnostmi, podrobnou znalostí i složitých variant implementace datové analytiky v businessu včetně metod stanovování jejich přidané hodnoty pro business a řízení rizik a aspektů bezpečnosti s nimi spojených.

Současně si program klade za cíl zprostředkovat absolventům vhled do specifik aplikace výše uvedených technologií v konkrétních odvětvích tak, aby byli schopni je okamžitě aplikovat v praxi.

V rámci tohoto studijního programu si studenti volí specializaci z této nabídky:

  1. Datová analytika v e-governmentu
  2. Datová analytika ve výrobních podnicích
  3. Datová analytika v marketingu a e-commerce

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 80

O programu

Business analýza (Informační systémy a technologie)

Business analýza je jedna z 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie = IST. Studenti se naučí, jak analyzovat, modelovat a optimalizovat podnikové procesy. Výuka se soustředí na prohloubení měkkých dovedností, které jsou klíčové pro řízení týmu. Rozvíjeno je i kritické myšlení, argumentování a prezentování. Závěrečné práce se zabývají rozvojem metod a technik business analýzy a jejich aplikací v konkrétním podniku nebo instituci.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50

O programu

Business Intelligence (Informační systémy a technologie)

Business Intelligence je jedna z 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie. Je určena studentům, kteří chtějí pochopit souvislosti businessu a informačních technologií. Během studia budou realizovat projekty základní transakční analytiky a reportingu, vytvářet řešení v nástrojích Self Service Business Intelligence a ovládat vybrané nástroje a přístupy Cloud Business Intelligence. Studenti specializace se také naučí navrhovat a hodnotit architektury analytických aplikací v podnicích a tím budou rozvíjet své soft skills. Závěrečné práce se zaměřují na návrh a realizaci analytických řešení v konkrétním podniku nebo instituci s cílem obohatit rozhodovací procesy o data.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50

O programu

Ekonometrie a operační výzkum

Studijní program Ekonometrie a operační výzkum má za cíl vychovat kvantitativně orientované ekonomy se zaměřením na mikro i makroekonomické analýzy. Studenti získají znalosti a dovednosti pro samostatnou práci při aplikaci modelů a metod operačního výzkumu a ekonometrie. Důraz je kladený jak na získání potřebných teoretických základů, tak na práci s reálnými daty s použitím aktuálních softwarových produktů pro podporu modelování, optimalizaci a datovou analýzu. Absolvent programu umí zpracovávat rozsáhlé datové soubory a popsat vzájemné souvislosti mezi daty a je tedy připraven zastávat analytické i manažerské pozice.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 40

O programu

Ekonomická demografie

Cílem studijního programu Ekonomická demografie je připravit odborníky, kteří budou mít hluboké teoretické znalosti nejen z oblasti ekonomické demografie, ale i z oblasti kvantitativních metod a ekonomie. Získané znalosti budou zároveň schopni převést do praxe, a to zejména formou analýz reálných demografických dat a důsledků současného i předpokládaného budoucího demografického vývoje v oblasti ekonomické i sociální. Absolventi oboru tím získávají velmi dobré vzdělání, které kombinuje jejich odbornost s užitečnými a potřebnými znalostmi z dalších důležitých disciplín. Absolventi mohou pracovat jako analytici v bankách, pojišťovnách či ve státní správě.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 40

O programu

Informační management

Cílem studijního programu Informační management je připravit odborníky schopné řídit informatiku v organizacích, s akcentem na bezpečnost informačních systémů. Studijní program klade zvýšený důraz na audit podnikového informačního systému, otázky jeho bezpečnosti a zajišťování digitálních stop a důkazů v případě vzniku bezpečnostního incidentu. Profil absolventa reaguje na nárůst dat v podnikové praxi a měnící se prostředí informačních technologií, ekonomiky a managementu. Studijní program proto využívá trans- a multidisciplinárních znalosti a dovednosti v oblastech systémových věd, podnikové informatiky a managementu.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

O programu

Kognitivní informatika

Studijní program připravuje interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti. Studium pokrývá oblasti teorie informace, logika a sémantika, neurovědy, teorie samoorganizace, modelování, simulace, inteligentní a komplexní systémy, ontologické inženýrství, znalosti, řízení projektů, metodologie vědy, filosofie jazyka, filosofie mysli, řízení informatiky, business process engineering, životní prostředí. Absolventi programu Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech, na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti nebo v oblasti veřejné správy.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20

O programu

Podniková informatika (distanční forma)

Studijní program připravuje kvalifikované odborníky, kteří budou schopni řídit podnikovou informatiku a pracovat ve vývoji a provozu IS/ICT. Studenti se naučí modelovat a optimalizovat podnikové procesy, řídit podnikovou informatiku, řídit projekty a analyzovat data. Budou rozumět konceptům informačního managementu, konceptu procesně řízení organizace, procesům při vývoji a provozu IS a znát nástroje pro audit IS Absolventi naleznou uplatnění jako byznys analytici, manažeři rozvoje a provozu IS/ICT nebo jako znalostní inženýři.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50

O programu

Řízení podnikové informatiky (Informační systémy a technologie)

Řízení podnikové informatiky je jedna z 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie = IST. Obsah výuky představuje souvislosti mezi businessem a informačními technologiemi. Studenti si osvojí návrh, formulaci, komunikaci a řízení IT v businessu. Porozumí best practice pro vedení IT, včetně inovací, architektur, služeb, procesů, projektů, rizik a ochrany dat. V závěrečných pracích se studenti věnují řešení nebo zkoumání problému managementu technologií v konkrétním podniku nebo instituci.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50

O programu

Statistika

Cílem studijního programu Statistika je vychovat statistika ekonoma s širokou znalostí statistických metod, které je schopen aplikovat v ekonomické oblasti. Statistické metody a postupy bude umět sám aplikovat na vysoké úrovni, ale zároveň bude mít i schopnost řídit výzkumné a analytické týmy pracující v oblasti kvantitativních metod v ekonomice jak na domácím ekonomickém trhu v ČR, tak i kdekoliv v zahraničí. Absolvent tak bude velmi dobře připraven na požadavky trhu ve všech oblastech, kde se pracuje s čísly, modely, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí a analytické uvažování nebo pro výkon řídící pozice. Předpokladem studia je alespoň základní znalost programování v R.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50

O programu

UX výzkum a design (Informační systémy a technologie)

UX výzkum a design je jedna z 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie = IST. Studium je vhodné pro studenty, kteří chtějí vstoupit do oboru UX (user experience = uživatelská zkušenost) a osvojit si jeho využívání v praxi. Studenti projdou celým procesem od problému nebo nápadu, přes zjištění informací prostřednictvím uživatelského výzkumu, návrh řešení, testování, až po jeho rozpracování podle principů dobré praxe. Závěrečné práce se zaměřují především na výzkum zvoleného problému a návrh jeho řešení.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

O programu

Vývoj informačních systémů (Informační systémy a technologie)

Vývoj informačních systému je jedna z 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie = IST. Studium připravuje specialisty schopné tvořit informační systémy. Studenti se naučí používat metody vývoje a provozu informačních systémů, navrhovat aplikační a technologickou architekturu. Osvojí si implementaci a nasazení softwarových aplikací, ale i řízení informatických projektů. Závěrečné práce se zaměřují na řešení technických, manažerských nebo společenských problémů, studenti se tak mohou věnovat i oblasti aplikovaného výzkumu.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

O programu

Znalostní a webové technologie

Znalostní technologie jsou chápány jako soubor postupů zaměřených na automatické objevování znalostí nebo tématiku umělé inteligence. Webové technologie zahrnují vývoj webových aplikací, publikování strukturovaných datových zdrojů na webu a jejich propojování. Propojujícími oblastmi jsou webové analytiky nebo využívání strojového odvozování a induktivního učení nad sémanticky popsanými daty na webu. Absolventi získají pokročilé znalosti v oblasti všech fází vytěžování znalostí z různých datových zdrojů a budou schopni navrhovat, přizpůsobovat, realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

O programu