Magisterské programy

Fakulta informatiky a statistiky nabízí pro uchazeče o studium devět českých a dva anglické magisterské programy. Anglicky vyučované programy jsou zpoplatněny.

Standardní doba studia je dva roky. Během nich musí student absolvovat povinné i volitelné předměty. U českých magisterských programů musí student absolvovat také vedlejší specializaci z jakékoliv fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, která odpovídá jednomu semestru studia.

Jak se dá zvládat magisterské studium i práce zároveň? Máte nějaké další dotazy?

Časová náročnost Zeptej se!

Přehled magisterských programů

Data a analytika pro business

Powered by

Cílem studijního programu Data a analytika pro business je naučit praktickým dovednostem v oblasti dat, analytiky, technologií, implementace datové analytiky v businessu, stanovování její přidané hodnoty, řízení rizik a aspektů bezpečnosti. Získané znalosti a dovednosti slouží pro řešení samostatných a rozsáhlých analytických projektů jak v podmínkách ČR, tak i na globální úrovni. Absolventi oboru jsou připraveni jak pro práci na různých úrovních řízení datové analytiky a businessu a v analytických útvarech, tak i pro samostatnou analytickou činnost orientující se na nejrůznější segmenty a instituce.

Program je uskutečňován ve spolupráci se společností KPMG.

Více informací

Ekonometrie a operační výzkum

Studijní program Ekonometrie a operační výzkum má za cíl vychovat kvantitativně orientované ekonomy se zaměřením na mikro i makroekonomické analýzy. Studenti získají znalosti a dovednosti pro samostatnou práci při aplikaci modelů a metod operačního výzkumu a ekonometrie. Důraz je kladený jak na získání potřebných teoretických základů, tak na práci s reálnými daty s použitím aktuálních softwarových produktů pro podporu modelování, optimalizaci a datovou analýzu. Absolvent programu umí zpracovávat rozsáhlé datové soubory a popsat vzájemné souvislosti mezi daty a je tedy připraven zastávat analytické i manažerské pozice.

Více informací

Ekonomická demografie

Cílem studijního programu Ekonomická demografie je připravit odborníky, kteří budou mít hluboké teoretické znalosti nejen z oblasti ekonomické demografie, ale i z oblasti kvantitativních metod a ekonomie. Získané teoretické znalosti budou zároveň schopni převést do praxe, a to zejména formou analýz reálných demografických dat a důsledků současného i předpokládaného budoucího demografického vývoje v oblasti ekonomické i sociální. Absolventi oboru tím získávají velmi dobré vzdělání, které kombinuje jejich odbornost s užitečnými a potřebnými znalostmi z dalších důležitých disciplín. Absolventi mohou pracovat jako analytici v bankách, pojišťovnách či ve státní správě.

Více informací

Informační management

Cílem studijního programu Informační management je připravit odborníky schopné řídit informatiku v organizacích, s akcentem na bezpečnost informačních systémů. Studijní program klade zvýšený důraz na audit podnikového informačního systému, otázky jeho bezpečnosti a zajišťování digitálních stop a důkazů v případě vzniku bezpečnostního incidentu. Profil absolventa reaguje na nárůst dat v podnikové praxi a měnící se prostředí informačních technologií, ekonomiky a managementu. Studijní program proto využívá trans- a multidisciplinárních znalosti a dovednosti v oblastech systémových věd, podnikové informatiky a managementu.

Více informací

Informační systémy a technologie

Cílem studijního programu Informační systémy a technologie je připravit specialisty schopné navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů. Program je strukturován do čtyř specializací, ve kterých si studenti detailněji směřují své odborné zaměření. Jde o specializace „Řízení podnikové informatiky“, „Business analýza“, „Vývoj informačních systémů“, „Business Intelligence“. Hlavním cílem studia je připravit specialisty pro informaticko-manažerské pozice v organizacích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje. Mezioborová kombinace informatických, ekonomických a manažerských znalostí a dovedností z hlavní a vedlejší specializace vytváří absolventům kvalitní předpoklady pro úspěšné uplatnění v praxi.

Více informací

Kognitivní informatika

Studijní program připravuje interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti. Studium pokrývá oblasti teorie informace, logika a sémantika, neurovědy, teorie samoorganizace, modelování, simulace, inteligentní a komplexní systémy, ontologické inženýrství, znalosti, řízení projektů, metodologie vědy, filosofie jazyka, filosofie mysli, řízení informatiky, business process engineering, životní prostředí. Absolventi programu Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech, na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti nebo v oblasti veřejné správy.

Více informací

Podniková informatika (distanční forma)

Studijní program připravuje kvalifikované odborníky, kteří budou schopni řídit podnikovou informatiku a pracovat ve vývoji a provozu IS/ICT. Studenti se naučí modelovat a optimalizovat podnikové procesy, řídit podnikovou informatiku, řídit projekty a analyzovat data. Budou rozumět konceptům informačního managementu, konceptu procesně řízení organizace, procesům při vývoji a provozu IS a znát nástroje pro audit IS Absolventi naleznou uplatnění jako byznys analytici, manažeři rozvoje a provozu IS/ICT nebo jako znalostní inženýři.

Více informací

Statistika

Cílem studijního programu Statistika je vychovat statistika ekonoma s širokou znalostí statistických metod, které je schopen aplikovat v ekonomické oblasti. Statistické metody a postupy bude umět sám aplikovat na vysoké úrovni, ale zároveň bude mít i schopnost řídit výzkumné a analytické týmy pracující v oblasti kvantitativních metod v ekonomice jak na domácím ekonomickém trhu v ČR, tak i kdekoliv v zahraničí. Absolvent tak bude velmi dobře připraven na požadavky trhu ve všech oblastech, kde se pracuje s čísly, modely, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí a analytické uvažování nebo pro výkon řídící pozice.

Více informací

Znalostní a webové technologie

Znalostní technologie jsou chápány jako soubor postupů zaměřených na automatické objevování znalostí nebo tématiku umělé inteligence. Webové technologie zahrnují vývoj webových aplikací, publikování strukturovaných datových zdrojů na webu a jejich propojování. Propojujícími oblastmi jsou webové analytiky nebo využívání strojového odvozování a induktivního učení nad sémanticky popsanými daty na webu. Absolventi získají pokročilé znalosti v oblasti všech fází vytěžování znalostí z různých datových zdrojů a budou schopni navrhovat, přizpůsobovat, realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů.

Více informací

 

Jak se dá zvládat magisterské studium i práce zároveň? Máte nějaké další dotazy?