Grantová rada fakulty

Grantová rada Fakulty informatiky a statistiky vznikla na konci roku 2009 za účelem podpory vědecké práce především doktorandů a mladých vědeckých pracovníků na FIS. Grantová rada pečlivě hodnotí a vybírá projekty, kterým navrhuje přidělit finanční prostředky jakožto účelovou podporu pro vysokoškolský specifický výzkum. Poskytuje tak nástroj pro vytváření podmínek k vědecké práci jak mladých akademických pracovníků, tak zejména doktorandů. Zajišťuje tím širší zapojení studentů doktorského studia do vědecké práce fakulty.