Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS) je specifickou a povinnou součástí magisterského studia na VŠE. Jejím cílem je rozšířit studentovy znalosti také o jiné oblasti, které se nemusí týkat jeho hlavní (programové) specializace. Obecně není podmínkou odstudovat tuto povinnou část na Fakultě informatiky a statistiky, student tak může zvolit jakoukoliv vedlejší specializaci, kterou nabízí jedna z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Zvolit tak lze například logistiku, účetnictví nebo učitelství ekonomických předmětů. V některých případech lze v rámci vedlejší specializace zpracovat i diplomovou práci.

Během vedlejší specializace musí student splnit studijní povinnosti v celkovém rozsahu 30 kreditů (průměrná studijní zátěž v rozsahu jednoho semestru).


Přehled vedlejších specializací FIS

Garant specializace: prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Ident VS: 4AD

Cílem vedlejší specializace je naučit studenty orientovat se v různých metodách analýzy dat a to jak v kvantitativních, tak i v kvalitativních. Absolvent dokáže rozeznat, které ekonomické údaje jsou podstatné, kde a případně jak je lze získat. Zároveň bude schopný přijímat kvalifikovaná rozhodnutí a zvolit vhodné metody pro danou situaci.
Metody analýzy dat jsou v různých podobách náplní specializované výuky na zahraničních školách ekonomického typu.

Více informací

Garant specializace: prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Garantující katedra: Katedra Informačního a znalostního inženýrství
Ident VS: 4DI
Data a analytika pro praxi powered by

Specializace představuje základní metody týkající se zpracování dat s cílem porozumět procesům, které data generují. Důraz je kladen na seznámení s aktuálními výzkumnými trendy. Specializace je vhodná zejména pro studenty statistických oborů, kterým jejich nabyté znalosti umožní:

  • aplikovat metody data miningu pro řešení typických praktických problémů,
  • aplikovat metody business intelligence a competitive intelligence,
  • připravovat v databázích uchovávaná nebo na webu vystavená data pro analýzy,
  • prezentovat výsledky analýz ve vhodné formě pro manažerské rozhodování,
  • aplikovat metody řízení datové kvality,
  • orientovat se v aktuálních trendech výzkumu v oblasti data miningu.

Více informací

Garant specializace: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Garantující katedra: Katedra demografie
Ident VS: 4DS

Cílem studia vedlejší specializace je seznámit studenta se zákonitostmi faktických skutečností demografického a sociálního vývoje. Studium pokrývá také vybrané metody práce s číselnými údaji z této zajímavé a důležité oblasti života společnosti.
Sociální problematika je zde vymezena okruhy, jako je životní úroveň, spotřeba, kriminalita nebo sociální patologie, a to zejména v oblastech školství, zdravotnictví nebo kultury.
Znalost souboru relevantních metod a skutečností i schopnost jejich aplikace je nezbytným předpokladem kvalitní práce ekonoma v uvedených sférách činnosti.

Více informací

Garant specializace: prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra ekonometrie
Ident VS: 4EK

Cílem vedlejší specializace Ekonometrie je vychovat odborníky v oblasti ekonomického a finančního modelování. Poskytuje studentům analytický aparát potřebný k popisnému i predikčnímu modelování a to jak na mikroekonomické, tak na makroekonomické úrovni. Nedílnou součástí je i algoritmizace a seznámení se s analytickým a ekonometrickým softwarem, který se běžně užívá v bankovních a konzultačních firmách nebo institucích typu České národní banky a ministerstva financí.

Více informací

Garant specializace: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií
Ident VS: 4IP

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou v dnešní digitální době samozřejmou součástí všech vyspělých organizací. Jejich zvládnutí a efektivní využití výrazně zvyšuje úspěšnost hospodářského subjektu. Zaměstnanci takových organizací musí umět využít ICT v oblastech, za které jsou zodpovědní, od každodenních aktivit až po zvyšování efektivnosti byznys procesů.

Studenti se naučí, jak informační systémy a technologie podporují finanční, logistické a obchodní procesy podniku. Zároveň zjistí, jak usnadňují a urychlují rozhodovací procesy na operativní, taktické a strategické úrovni řízení. Spolupráce s informatiky z praxe přináší představu o této komunitě, jejich přístupu k práci a řešení problémů.

Více informací

Garant specializace: prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Ident VS: 4IQ

Inteligentní systémy jsou umělé systémy schopné provádět vysoce komplexní úkoly po vzoru způsobů, ke kterým lidé přistupují na základě své inteligence. Cílem vedlejší specializace „Inteligentní systémy“ je poskytnout studentům příležitost seznámit se s těmito moderními a perspektivními metodami práce s daty, informacemi a znalostmi.

Použití inteligentních systémů se rychle rozšiřuje i v ekonomice například v oborech predikce vývoje směnných kurzů nebo kurzů akcií, hodnocení bonity klienta banky, analýzy marketingových studií, doporučení obchodní strategie firmy, podpory auditu nebo sledování podezřelých finančních transakcí.

V oblasti zájmu inteligentních systémů jsou také potenciální zdroje obrovského množství znalostí. V této souvislosti se mluví o dobývání znalostí z databází (data mining), z textů (text mining) a webů (web mining). Rozsáhlost těchto zdrojů vylučuje možnost důkladného prohledávání jinými než automatickými metodami.

Více informací

Garant specializace: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Garantující katedra: Katedra multimédií ve spolupráci s Katedrou systémové analýzy
Ident VS: 4KI

Vedlejší specializace je zaměřena na specifika zadávání a tvorby komunikačních výstupů a jejich odezvu v mediálním prostředí. Student se naučí pracovat se základními funkcemi komunikace (informovat, edukovat, bavit, přesvědčovat) a porozumět interpretaci vytvořeného narativního nebo multimediálního díla v mediálnímu prostoru. Získají přehled o klíčových aktérech, mediálních produktech a formátech, chování publika a intepretaci komunikovaných informací. Důraz je kladen na pochopení role médií v komunikačním procesu, na postavení médií ve společnosti a různé vlivy a účinky médií na příjemce informací dle aktuální situace v mediálním prostoru. Prakticky se student naučí dílo koncepčně i projektově naplánovat, vytvořit a vyhodnotit potenciální nebo reálný dopad v kontextu současných komunikačních a mediálních trendů.

Více informací

Garant specializace: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Garantující katedra: Katedra multimédií
Ident VS: 4KIM

Vedlejší specializace učí studenty chápat komunikaci jako nástroj řízení a koordinace procesů firmy. Cílem specializace je naučit se, jak nastavovat komunikační procesy a řešit problematické komunikační situace. Studenti se naučí pracovat s komunikací prostřednictvím lingvistiky a rétoriky. Zároveň pochopí fungování významů a jejich vazeb na komunikovaný obsah prostřednictvím sémiotiky. V rámci výuky zpracování multimediálních forem si osvojí různé principy kódování informací a zpráv. Studenti propojí získané znalosti při vypracování praktických projektů.

Více informací

Garant specializace: doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Ident VS: 4KA

Specializace představuje průřez základními statistickými metodami používanými pro analýzu kvantitativních a kvalitativních dat se zaměřením na jejich výpočetní aspekty. Vybrané předměty zajišťují, že absolvent této vedlejší specializace bude umět efektivně analyzovat statistická data pomocí rozličných statistických softwarů. Zaměření je vhodné zejména pro studenty směřující svou profesní kariéru do oblasti informatiky nebo do analytických složek podniků a firem.

Více informací

Garant specializace: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Garantující katedra: Katedra ekonomietrie
Ident VS: 4KMI

Cílem studia je získat základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti používání kvantitativních metod. Výuka doplňuje a rozšiřuje znalosti, které získávají studenti programu Podniková informatika. Důraz je kladen na analytický přístup k řešení složitých rozhodovacích problémů se zvláštním zřetelem na správnou a úplnou interpretaci a verifikaci výsledků.

Více informací

Garant specializace: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Garantující katedra: Katedra ekonometrie
Ident VS: 4KM

Specializace poskytuje studentům možnost získat přehled o aktuálních matematických metodách a modelech pro analýzu rozhodovacích problémů především na mikroekonomické úrovni.

Základem studijního programu jsou optimalizační a simulační modely i další analytické modely operačního výzkumu se zvláštním zřetelem na jejich programové zabezpečení a uplatnění v praxi. Program je dále doplněn o modely a metody řízení projektů, které patří k nejčastěji používaným analytickým nástrojům v praxi. V povinných předmětech je značná pozornost věnována samostatné práci studentů a aktuálním systémům pro podporu modelování.

Více informací

Garant specializace: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Garantující katedra: Katedra multimédií
Ident VS: 4MK

Tato vedlejší specializace se soustředí na využití různých výrazových prostředků pro komunikaci, jejich vzájemné fungování a vhodné využití v praxi. Technologie pro tvorbu multimédií jsou v současné době dostupné široké veřejnosti a s nárůstem objemu informací předávaných touto cestou roste také poptávka po jejich výrobě a kvalifikovaném využívání. Ústředními tématy studia jsou vizuální gramotnost a informační design, které jsou nezbytné pro správné chápání a využití multimediálního obsahu. Studenti se naučí vyjádřit různé typy informací pomocí různých multimediálních prostředků (text, obraz, video, zvuk) a to včetně jejich samostatného zpracování. Osvojí si celý řetězec vzniku multimediálního produktu od zadavatelské fáze až po vlastní realizaci. Kromě samotné tvůrčí činnosti zvládnou také řízení multimediálních projektů.

Více informací

Garant specializace: prof. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Ident VS: 4PI

Pojišťovnictví je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví. Na pojistném trhu je dlouhodobě nedostatek specialistů v oblasti pojistného inženýrství, zejména odborníků spojujících znalosti pojistného inženýrství se znalostmi statistických metod.

Vedlejší specializace umožňuje studentům získat teoretické znalosti z oblasti pojistné a statistické teorie. Ty budou aplikovány zejména na řízení rizika a na vykonávání základních praktických činností v oblasti pojišťovnictví. Důraz bude kladen na využití statisticko – matematických metod při propočtech sazebníků pro různé pojistné produkty životního i věcného pojištění, pro propočet velikosti technických rezerv, solventnost, přístupy k zajištění apod.

Více informací

Garant specializace: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Garantující katedra: Katedra multimédií ve spolupráci s Katedrou systémové analýzy
Ident VS: 4PK

Cílem vedlejší specializace je naučit studenty rozumět informacím a vhodně je využívat v komunikačním procesu. Informace je průřezově pojímána jako základ pro řešení problémů a komplexní management ve všech typech podniků. Studenti pochopí nejen význam a různé souvislosti informací v moderním světě, ale naučí se také informace získávat, zpracovávat, zobrazovat, prezentovat a využívat v komunikaci. Důraz je kladen na pochopení role médií v komunikačním procesu, na postavení médií ve společnosti a na různé vlivy a účinky médií na příjemce informací.

Studijní plán platí pro studenty, kteří VS studují od LS 2019/2020. Od ZS 24/25 se již není možné přihlašovat do této vedlejší specializace, aktuálně zapsaní studenti ji mohou dokončit.

Více informací

Garant specializace: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií (FIS), Katedra manažerského účetnictví (FFÚ)
Ident VS: 4RV

Řízení podnikové výkonnosti je společnou specializací Fakulty informatiky a statistiky (FIS) a Fakulty financí a účetnictví (FFÚ). Propojuje tak znalosti z pohledu finančního i věcně naturálního se znalostmi z oblasti informatiky (zejména v oblasti business intelligence a reportingu).

Aplikačně a manažersky zaměřená specializace reaguje na současnou situaci, kdy na jedné straně v podnicích stále rostou výdaje na informační systémy a technologie (IS/ICT) a na druhé straně informace z těchto systémů nejsou dostatečně využívány pro podporu strategického řízení. Pro vedení podniků je tak v současnosti klíčové porozumět principům a metodám řízení výkonnosti, založeným na kontinuální analýze vývoje podnikových kritérií a znalostí z podnikových informačních systémů.

Více informací

Garant specializace: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Garantující katedra: Katedra systémové analýzy
Ident VS: 4SM

Dnešní digitální doba s sebou přináší různá rizika v oblasti ochrany firemních a osobních dat. Vedlejší specializace „Security Management“ proto reaguje na velmi rozsáhlou poptávku po odbornících v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Její absolventi budou schopni navrhovat, zavádět a provozovat systém řízení bezpečnosti v organizaci a také provádět jeho audit. Kromě toho budou schopni identifikovat bezpečnostní incidenty a na jejich základě zavádět další opatření k ochraně aktiv organizace. Dále se pak seznámí se základy práva v oblasti bezpečnosti informací, řízení rizik, základů tvorby testů i samotného provádění vlastního penetračního testování.

Více informací

Vedlejší specializace ostatních fakult VŠE

Časté otázky

Ano, IST má od akademického roku 2022/2023 5 hlavních specializací programu. Vedlejší specializace je další součást studia, která je povinná pro všechny studenty magisterských programů včetně IST.

Vybírat můžete z nabídky všech pražských fakult VŠE, tedy kromě FIS také FFÚ, FMV, FPH a NF.

Výjimku tvoří studijní program Data a analytika pro business powered by KPMG, který má vlastní specializaci 4DA – Praxe v datech a analytice pro business. Ta je určena pouze studentům DAB, pro které je povinná.

Pokud jste student FIS a plánujete studovat jednu z našich VS, mohou pro vás platit různá omezení. Důvodem je zabránění překryvu studia a zajištění rozšíření o nové oblasti – například studenti programu Ekonometrie a operační výzkum si nemohou zapsat VS Ekonometrie. Bližší informace naleznete u jednotlivých specializací a na fakultním intranetu.

S výběrem té správné vedlejší specializace vám mohou pomoci přímo studenti našich magisterských programů skrze stránku Zeptej se!

Přihlašování probíhá prostřednictvím InSIS v Portálu studenta dvakrát ročně vždy před začátkem semestru – konkrétní termíny najdete v harmonogramu.

Registrovat se můžete až na 3 VS, kterým udělíte priority. Některé specializace mají speciální požadavky, jako například zaslání motivačního dopisu. Samotný zápis následně proběhne podle kapacity na základě udělených priorit a splnění případných požadavků.

Specializaci doporučujeme začít studovat ve druhém až třetím semestru studia, abyste měli dostatek času na studium a zejména pak soubornou zkoušku, kterou musíte splnit před závěrečnou státní zkouškou programu.

Z kapacitních důvodů se předpokládá, že VS začnete studovat ihned po jejím zapsání.

Některé VS probíhají blokově, proto je prakticky nezbytné vyhradit si pro studium celý jeden semestr. V některých jsou naopak předměty s návazností a je žádoucí rozložit si studium do více semestrů. Bližší informace o jednotlivých předmětech najdete v sylabech v InSIS, konkrétní předměty VS najdete přes studijní plány.